Tadiwennit  
spacer
     

| | |

Tadwennit d Belqasem Iḥiǧǧaten neɣ d Simenon n tmedyazt taqbaylit

Newwi-d ass-a tadwennit d Belqasem Iḥiǧǧaten amedyaz yuran yagi

-Aḥiwec

-Seg wawal ar wayeḍ

U ar ad issufγen daγen ussan-a id-iteddun

-Tamusta n isfra
- Asegres

Imyura: D acu-t Belqasem amedyaz d Belqasem amdan?

belqasem.jpgBelqasem: Tamezwarut nek ur rriγ ara iman-iw d amedyaz, xas sfedwiceγ di tmedyazt, acku awal-a umedyaz γur-s anamek meqqwer, γur neγ nekni s at zik.
Yerna ufiγ illa wayen yessekf a t-id-nnini maca yiwen ur t-id-inni. Ihi nek bγiγ a t-id-inniγ I wakken ad ccareγ ilem. Amedya tizmamin akw I d-iffγen uran-t akw γef tayri, maca nek macci ur ẓriγ ara ayen ara d-inniγ γef tayri. Maca illa wayen yettwattun γef usentel-a, akka I teḍra akk d isentilen nniḍen, ama d tasertit ama d iγweblan ama γef tudert s umata.

Imyura: I kecc tenniḍ-ten-id?
Belqasem: Akken ttwaliγ, bγiγ ad d-inniγ ayen ur d-nnin ara yagi.

Imyura: Imi ur terriḍ ara iman-ik d amedyaz, amek illa deg-k Belqasem amdan?
Belqasem: D acu ara k-iniγ! Tamedyazt macci ass-a I tt-bdiγ, zik ncennu s tbewwaḍin n zzit, deg isseggwasen 1967-1968. Deg unebdu n 1968, ttakwreγ I gma snitra u bdiγ cennuγ Ccrif Xeddam. Imiren I imlal Belqasem, amdan d umedyaz d-yukwin deg-s.

Imyura: I wass-a?
Belqasem: Ass-a d akemmel n iḍelli. Lγerba, uguren n tudert wwin aγ ar wanda nniḍen. Tbeddel tudert, nbeddel yid-s. Zik riγ isefra n wiyaḍ, ass-a riγ a d-inniγ nek s timmad-iw ayen ẓriγ d wayen I wumi ḥulfaγ.

Imyura: Ulac ihi amedyaz d umdan izedγen deg-k?
Belqasem: Ugaγ amedyaz akw d umdan mgaraden. Amedyaz d amdan myal ass, maca d amedyaz di kra n tiram kan, ur issefraw ara si tafrara ar yiḍ. Amedya zemreγ ad bduγ asefru ass-a uma ur tekkfiγ, azekka ur ttizmireγ ara a t-kfuγ

Imyura : I tmedyazt, d tikti neγ d afra (sentiment)?
Belqasem: Ugaγ d afra. Ayen imi qqareγ tafekka usefru tusa-d seg unelli n umedyaz “âme du poète” . Dacu, akken ad ifak usefru u ad d-izeg akken iwata tlaq tikti.
Asefru ihi macci d tikti di tazwara. Afra d usugen (imagination) ttasen-d iman-nnsen. Syin d tiktiwin a ten-irren d asefru.

Imyura: Anwa Imedyazen I teqqareḍ?
Belqasem: Tagi steqsan iyi-d fell-as yagi u nniγ-asen zik ulac aṭas imedyazen nneγ am Yusef Uqaci, neγ iqburen nniḍen, ila-d kan si Muḥend u Mḥend ittwassen. Ass-a, win a k-yinin ikcem γer unnar n tmedyazt send Si Muḥ u Mḥend, ur as ssel ara. Acku γef isefra-s I d-tella tira tamezwarut d-yuγen γef tmedyazt nneγ. Maca tella daγen tezlitt ilaq ad-nawi awal fell-as, acku tella-d akw ar madden. D nettat ar ak yawin ar tmedyazt. Ma d ass-a llan idlisen n tmedyazt u wid-tt-iqqaren akw ḥemlen ad slen I tezlatin, si Muḥend u Mḥend γriγ-t akw di tmurt, γriγ daγen Beaudelaire, Rmbaud, Verlaine, la fontaine, Apolinaire Guillaume. Dagi di Kanada γriγ Emil Neligan, Gilles Vignault. Ladγa ssuqlaγ-d yiwen usefru n Gilles Vignault id-iddan deg Seg wawal ar wayeḍ.


Imyura: Imi teγriḍ akw imedyazen agi u imi tessneḍ tamedyazt nneγ, deg wacu imgaradent?
Belqasem: Magaradent deg yiwet. Di tektiwin timeqwranin. Mgaradent deg akken timeslayin nniḍen γur sent awalen s wayes imedyazen ufan s wacu I sebrurzen tiktiwin nnsen. Nekwni neccur d uguren deg wannar-a. Tikwal bγiγ ad ssuqleγ kra isefra si tefransist maca m’ar a awḍeγ γer kra n wawalen irefden kra n tektiwin ur ttafeγ ara amek ara t-id-ssuqleγ war ma kkseγ as anamek is amenzu I usefru.

Imyura: Amek I k-id-tusa tikti a taruḍ isefra-k u a ten-id tessufγeḍ ?
Belqasem: Ulac γur-i afran. Ẓriγ iman-iw ur s-zmireγ ara I tira nniḍen, d tamedyazt I wumi sneγ tikli imi uγeγ yagi tanumi ttaruγ isefra. Ma d ungalen ur asen zmireγ ara (taḍsa).

Imyura: Tebγiḍ ad taruḍ ungalen?
Belqasem: Bγiγ ad aruγ maca ilaq ad afeγ amek, ansa ar as kkeγ!

Imyura: B acu-t wugur I k-iṭṭfen?
Belqasem: Macci d ugur iyi ṭṭfen. Tira n wungal tehwaǧ tiziḍert (ssber). Asebrurez n tikti s wungal d wamek nnumeγ ttaruγ ma d-t-as tikti d tahregt (inspiration) imi s ubrid awezlan I tent-ttaraγ γer lkaγeḍ ur d-zgint ara γef yiwen udem, yiwet wezzilet, tayeḍ γwezzifet.

Imyura: Tura tessufγeḍ-d sin idlisen, u sin wagguren ar zdat ad d-ffγen sin nniḍen, nezmer ad d-nnini d kecc I d Simenon nneγ n tmedyazt?
Belqasem: Ur sawḍeγ ara γer Simenon (taḍsa). Dagi di Muntryal llan wid yuran 10 ar 20 n idlisen, qqareγ as ulac tilisa di tsekla, ma d Simenon issali tancirt γef sawen anda ur as nessawaḍ. U aqli ass-a ur as sawḍeγ ara, yerna netta yettaru idlisen-is s yiwet n tyita u nekki am akken id-nenna zgellin-a deg-i izdeγ umedyaz d umdan, yiwen ifka-tt akkin wayeḍ ikfa-tt akka (taḍsa).

Imyura: Isefra-k xas lhan, gerzen, deg-sen awalen n taɛrabt, u xussent di tenfaliyin n teqbaylit?
Belqasem: Ad bduγ di tis-snat: tinfaliyin n teqbayli llant deg isefra-w, ma d awal n taɛrabt, ahat d tidett lan kra yif-it limer I sen-beddleγ s wawalen nniḍen ama d iqburen ama d atraren, u maca nek imi akken I d-tusa tikti a tt-aruγ akken, tikwal tettas-d sennig ubrid tikwal tettas-d ddaw ubrid. Yerna anda ilaq ad kkeseγ awalen n taɛrabt, d awalen imaynuten, atraren ar a rreγ deg imukan nnsen u ma xedmeγ akken aṭas iberdan ad d-ffγen isefra ulac win ar a ten-igzun war amawal, acku aṭas n wawalen I d-ittnulfun u ur kcimen ara akken iwulem di tmeslayt n myal ass akken a d-asen d imezwura γer uqerruy-iw.

Imyura: Amek ik-d ttbanen wawalen-a I d-ittnulfun?
Belqasem: D ayen ilhan. Cfiγ assmi d-iffeγ wawal azul d kra kan I t-iqqaren u ass-a yuγ u izga deg imawen d tirni.

Imyura: Macci d amahil umedyaz azenzew (diffusion) n wawalen-a I d-ittnulfun?
Belqasem: Ih! D tidett!! Icennayen daγen ilaq ad d-fken afus deg wanecta.

Imyura: Ayen ihi ulac aṭas deg isefra-k?
Belaqsem: Ssekcameγ-d yiwen ar sin wawalen imaynuten atraren akken ad ddun d wiyaḍ war ma uγalen d ugur I win ar a iγren tamedyazt-iw.

Imyura: Izmer ad-yili Uqbayli d amedyaz u macci d ameγnas(militant)?
Belqasem: Ih, izmer. Yal yiwen γur-s iswi! Llan wid icennun akken ad ccen aγrum u macci d aγnes I γef I ten tuγ.

Imyura: I kecc?
Belqasem: Nek ur zriγ ara! tegra-d I medden s tmuγli nnsen ad walin d acu-t umahil-iw.

Imyura: limer tezmireḍ ad tgeḍ kra I unnar n tsekla n teqbaylit, d acu ar as tgeḍ?
Belqasem: Tezrḍ, llan 8 imelyunen imezdaγ di tmurt n leqbayel u llan 8 imelyunen imezdaγ di tmurt n Québec u llan 2000 n idlisen, 150 n tceqqufin umezgun I d-teffγen I usseggwas dagi. Limer zmireγ I kra yelli ad rreγ tagwnitt taseklant di tmurt nneγ am tin n da.

Imyura: Tessenḍ imyura.com?
Belqaem: Ih! ssneγ-t, amek ih?

Imyura: Amek I t-tufiḍ ?
Belqasem: Ilha, igerrez nezzeh, d kunwi I s-ifkan azal tuklal tmeslayt nneγ deg uzetta Internet, ma tunefem-iyi, a wen inniγ u ad inniγ tanemmirt s nnig tinemmrin I wid akk I ttraun s tmeslayt nneγ d wid isikkiden ar zdat acku illa ayen isɛan azal ugar n umkerrec gar aneγ.


M.A.U.

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Amnay - Tinin-is...
Dadda-k - Tinin-is...
Dadda-k - Tinin-is...
Tidmi n Imyura - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s