Timenza  
 • Liz aventir n dda Qiqi
 • Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Γurwet wi nettut !!!!!
 • Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
 • Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ
 • tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Lvachir Vouchlaghem - Ayen Akka
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Warek d Wasin
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • spacer
   

  | | |

  Tessnem TANINNA ??

  Azul fell-awen(t). 

   Taninna tlul-ed deg Fransa, kra a s-inin d "taγumit" neγ d "tamigrit" ur nessin "tapyunt" di tmurt nneγ, di tutlayt nneγ, deg wansayen nneγ... neγ deg wayen awk yeqqnen ar wegdud aqbayli, maca win a s-islen i Tninna m' ara tcennu, win a d-yegren tamawt ar isefra-s, ar tmedyazt-is, ad yaf belli "taγumit"-nni teṭṭef deg iẓuran-is am win/tin i d-yekkren di tmurt neγ ugar n waya. Sliγ-as i ccna n Tninna,  iεeğb-iyi uzawan d imeslayen n tuγac-is, mačči aṭas i yellan akka am nettat di Fransa neγ di tmura tiwerdanin meṛṛa. Aṭas seg wid nneγ (arraw nnsen) i d-yettlalen di beṛṛa, tettun tameslayt nnsen u ans-iten iẓuran nnsen.Nessuter-as tadiwennit i tmeṭṭut-a, tefka-yaγ-d s wudem; nefka-yas awal, tmeslay-aγ-d γef wayen awk i tt-yerh'an (neγ "presk" akken yeqqar yiwen akken n l'ancien)...attan dγa ar γur-wen

   

   Imyura.net: Taninna d isem-im neγ  d isem i tefkiḍ i yiman-im. Amek dγa i d-tufiḍ isem-a?

   

  Taninna«Taninna» akken qaren d « apseudo » d isem giγ i yiman-iw ass ma akken lliγ qareγ di tesdawit, uqbel yakw ad bduγ ccna, lliγ ttaruγ tamedyazt.
  Ayen Taninna ? acku jebdeγ-d azar-is si « le mythe du phénix » : taninna nni ittgen times i yiman-is u tettεawad-d talallit imir imir (akka I tderru d tikti diγen)

    
  Imyura: Taninna tlul-ed deg Fransa. Ass-a tcennu s teqbaylit talqayant, tameslayt-is d tazedgant u tamedyazt-is  tuγ azal meqqren. Amek telmed Tninna tutlayt almi tewweḍ tcennu-tt s tayri di tlemmast n Fransa??

  Taninna: Tazwara a k-iḥerz rebbi, dayen ittnalen ul i d-tenniḍ. Bγiγ kan a d-iniγ belli lemdeγ taqbaylit agi taqqurant, tin n tussna, di L’inalco n Paris d tesdawit n Paris VIII … Rniγ kemleγ-tt weḥdi s yedlisen ttafeγ zdat-i. Rriγ azal d ameqqran i tutlayin n lluma irkwelli, syin akin taqbaylit-iw ilaq ad tt-issineγ xir tigi nniḍen. Ar γur-i dayen iwulmen aṭas, ur yezmir ara ad yilli akken nniḍen.

    
  I : Riγ ad rnuγ deg wawal-iw d asawen u a kem-steqsiγ; iwacu aṭas (tugett) n Leqbayel/Tiqbayliyin i illulen di Fransa ur ssinen ara tutlayt nnsen neγ ur d-ccliεen ara deg-s?

  T: ur zmireγ ara a k-id-iniγ ma yella ur d-cligen ara deg-s neγ ur tt-ssinen ara axater ur tt-lemmden ara si zik. Nek akken walaγ awk imawlan bγan tarwa nnsen ad tissin tutlayt nsen… maca ur tt-ssinen ara yakk .

  Aṭas n temsal i d-imlalen deg yiwet. Tella taẓayt n ddin (religion) i s-ittekkan i tutlayt nneγ ar lqaεa acku akken qqaren “tineslemt teḥwaj taεrabt”  i wakken ad tilli tgerrez. Wid yeγran ẓran belli yal amdan yesεa deg-s ayen iwumi iεemmed d wayen d yejmaε di tekta di tedma, akka ula d ddin.
  Wid d-ilulen di tmura tiberraniyin diγen yewwet-iten wugur n « l’intégration »(ssemḥ-iyi ur d-ufiγ ara amek i s-neqqar s teqbaylit) : Ahat yewεar-asen ad illin d ibeṛṛaniyen di tmurt deg i lulen i wumur ameqqran ger-asen.

  Nekk bγiγ kan ad iniγ belli tutlayin tessneḍ, d agerruj i d-trennuḍ i yiman-ik, d azal i d-trennuḍ i yisem-ik… taqbaylit teḥwaj arraw-is xas di Fransa, xas di tmura lejnas meṛṛa.       

   

  Imyura :  Ccna d tmedyazt ar γur-em, d udem n tayri neγ n d udem n timeγnest (militantisme)?T: Ccna γur-i d ṣṣut izemren ad yinni ayen ttḥussun wulawen.. xas d acennay-nni t-iεacen neγ yeccna af wiyaḍ. Tamedyazt  d ccna teddukel i waken ad taru u ad tessegri ayen ddren imeγnasen anda ma llan. Timeγnest tella yal tama : tameṭṭut yettwaḥeqren yettnaγen f izerfan-is, aẓawali trekkeḍ ddunit, yettnaγen d wi t-yifen ssεaya yesbedd lqedd-is, Amussu amaziγ, icenga n tayri (traditionnalistes) annect agi irkel yezmer ad yessker asefru, ccna (ama n tayri, ama n tsertit). Ccna d timeγnest i wul yetγennin, timeγnest d ccna i win yettarun …        


  I : Tasfift inem taneggarut (igenni wis 7) d tajjmilt i tlawin akk d tayri, amek tettwaliḍ  addad n tlawin di tmurt n Leqbayel ass-a ?

  T: Tameṭṭut taqbaylit meskint aṭas i tt-ixuṣen. Xas akken leḥqara n zik tenqes, mazal imeḍqan anda ur tembbawel ara yakk. Mazal d taqqedact, i trebga d ussebbi i telha. Ur tettefeγ, ur teqqar ma yugi-yas wergaz-is. Ttwaliγ tilawin msakit, ur ttwalin tafat m’ ur tent-issufeγ ara wergaz nsent .. Dayen issawhamen deg 2007!

        I: dacu i yerran d awezγi timlilit ger   wargaz d tmeṭṭut iqbayliyen, ama di tmurt, ama di berra n   tmurt?

   T: Aṭas n temsal i yettekkin i tewεert  n ussaγ ger wergaz d tmeṭṭut ! Ar γur-i tamezwarut maḍi : d talekkamt (mépris leh’qara) n warrac  i tlawin. Xas ur d-qṣiden araneγ ur d-rrin ara ddehn nnsen (akken d-nniγ asawen) d taẓẓayt n wansay (lεaddat nneγ) aqbayli i yerran tebrek di tegnawt tgadda (égalité) ger wergaz d tmeṭṭut. bdant temsal ttembiwilent ciṭ ciṭ maca aṭas i mazal a t-nexdem.
  Nekk nwiγ imeẓyanen n tura bγan ad tbeddel teswiεt fell-asen maca timetti neγ teggezzem-asen abrid! Ar wannect agi rnu-yasen taẓẓayt n ddin, yernan diγen rka
  tmeṭṭut tanumi, d tawulmi.

    I : Dacu tettxemmimeḍ di Tlawin tiqbayliyin i kem-yezwaren ar ccna, akka am Newara, Ḥnifa, d tiyaḍ meṛṛa ?

  T: Aṭas aṭas I tent-ḥemmleγ yal ta s yisem-is. Na Ccrifa (ar d-tt-iḥerz rebbi aṭas) , Na Ḥnifa, Massa Malika Domrane (i ḥemmleγ aṭas aṭas) Zohra (a s-yaεfu Rebbi) d Djurdjura  : d tid ineğğren abrid iwulem I lfen tmeṭṭut taqbaylit.
  Isegsasen agi ineggura : aṭas i d-yufraren tγennint, maca γur-i mačči d ayen yelhan acku ttεawadent i wayen xedment tmezwura (ula d icennayen diγen akken). Nekk γur-i mačči d lfen, d «le commerce» …   


  I : Seg useggas n 1995 ar wass-a, tfurseḍ 2 n isebraz (albums) u tettheggiḍ wis 3 i wussan i d-iteddun, dacu i sen-d-swejḍeḍ i wid d tid i kem-iḥemlen?

  T: Nettεaraḍ nekk wid ukud xeddmeγ a nexdem aḍebsi wis tlata a sen-iεajben aṭas i wid yettrajun d wid diγenni a s-yesslen tikkelt tamenzut.  Ttawiγ aṭas lweqt I wakken ad-ssufγeγ (tikwal d iseggasen) acku bγiγ ad xedmeγ lfen yelhan s tmeddyazt ikeysen, s tektiwin inu.
  Ur ttağaγ ara yiwen  ay d-yini, akken netwali tikwal, ur ilaq ad tegged azawan atrar (musique moderne) surtout imi d tameṭṭut, ilaq ad txedmeḍ «
  folklore» neγ « special fêtes ».
  Illaq lğehd i wakken ad tbedded di “le milieu-agi”. Ccna yawk yehwag akud aṭas d ṣṣber diγen i wakken a naweḍ ar lebγi-neγ.


  I : Nekkni nra(neb
  γa) am ner tajjmilt, imi ulac aṭas akka n teqbayliyin d  yeqbayliyin i yukin i tutlayt/idles nnsen akka i s-tukiḍ kem, ilmend n waya, dacu i tzemreḍ a sen-tiniḍ i yawk Iqbayliyen d Teqbayliyin i ilulen di tmura tiwerdanin (n berra)??

  T: A sent-iniγ i tullas ilaq ad tḥerzent aṭas azal  n tutlayt-nsent, ilaq ad ḥerzent agaruj n tjaddit, ilaq a t-jemεent deg wulawen-nsent yibbwas ar d a tecnunt i tarwa nnsent…
  A sen-iniγ i warrac, ḥerzet tilawin nnwen akken tḥerzem tiyemmatin nnwen … Akken ara tḥerzem idles d tutlayt nnwen i d-yekkan seg iẓuran . 

   
   - Tanemmirt-im a taninna, u nessaram-am teγzi n tudert, aṭas n tmedyazt, azawan akk d tayri.

  - Tanemmirt-nwen kunwi, ttmenniγ-awen afud iğehden u tanemmirt i wayen tqeddcem i teqbaylit nneγ.    

   

   Wi ' iran a d-isel i Taninna, atan wesmel i d-tesbed iman-is:

  Asmel n Taninna/

   Amnay

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s