Tullizin
 

| | |

Tiṣerriḥt Tagraγlant n Izerfan n Wemdan

... (III) di 10 dujember 1948

ANAKCAM
Imi asmussen n lḥerma i ttalasen akkw iεeggalen n twacult talsawt d izerfan n sen yemsawan, d nitni i d llsas n tlelli, taγdemt akk d-tifrat deg wmadal (di ddunit).

Imi kra n widn nesmussun ara izerfan n wemdan d widn iḥeqqren s lxedm n lewḥuc yesserfayen tamsakwit n talsa akk d- tlilin umadal and'ar ad-hedren u and'ar ad-amnen imdanen s tlelli ideg ur yelli la aseṛheb la lmizirya, d nettat i d asirem εlayan n wemdan.

Imi tewwi-d nnig kra yellan ad ttuḥudden izerfan n wemdan s ubrid azerfan i wakkn ur yettuḥerrs ara wemdan di taggara alamma yuγal d amnafeg mgal temḥeqranit akk d unaγur.

Imi yessefk ad tennerni tegmi d wassaγen n tmidwa d lemḥibba gar yeγlanen.

Imi di lqanun izerfan n wemdan iεeggalen n iγlanen yedduklen berrḥen i tikkelt tamaynut laman n sen deg zerfan ilsasiyen n wemdan di tinzert akk d wazal n umdan di tugdut izerfan n tulawin d yergazen u berrḥen belli qeṣden ad snernin aqeddem amgarwan u ad sbedden tigwnatin timenyafin n tudert di tlelli yettimγuren.

Imi, timura yettekkin deg iγlanen yedduklen lezment iman n sent ad myallent (ad mmεwanent) i wakken ad demnent nitenti d-tuddsa n iγlanen yedduklen, di yal tamurt n umadal(ddunit) leqder aheqqani izerfan n wemdan akk tlelliyen tilsasiyin.

Imi afham amecruk n tlelliliyen d izerfan a deg-s azal ameqran i wakken ad uqment leqder tmura leqder i lεhd n sent.

Agraw(tajmaεit) amataw

Tberreḥ belli tiṣerriḥt agi tagraγlant izerfan n wemdan d anawad amecruk iγer ssaramen imdanen d yeγlanen akken ma llan i wakken akk imdanen d yεggaln n temgarwa i glan (i ges an) dima tiṣerriḥt agi di lbal nsen, ad sxedmen akk tazmart nsen, s leqraya d ttṛebga i wakken ad senernin aqader n tlelliyen d izerfan agi u ad demnen s ttawilat idd iteddun s laεqel, (wa deffir wa) deg wennar aγelnaw d ugraγlan asmussen d usnefḍes igraγlanen iḥeqqaniyen gar imezdaγen n ddulat tiεggalin s timmad nsent naγ gar imezdaγen n tmizar illan ddaw udabu nsent aγedman(juste).

IXF 1:
Imdanen, akken ma llan ttlalen d ilelliyen mwatan di lḥweṛma d izerfan- γur sen tamsakwit d lεquel u yessefk ad-tili tegmatt gar asen.

IXF 2:
Yal yiwen γur-s azref(lḥeqq) ad iγellat tilelli d yizerfan idd yeddan di tṣerriḥt agi war(bla) tarayit idd yettasen si cchetla, d llun(ini), d lğens d tutlayt, d ddin d ṛṛay aserti(asiyasi) naγ ṛṛay niḍen i gerzan lasl aγelnaw, tamgarwa, ayla talalit naγ liḥala n iḍen, ama d argaz naγ d-tameṭ̣ṭut.

Rnu γer-s, ur ilaq ara ad-tili trayit yebnan γef liḥala tasertit(tasiyasit), taγedmawt naγ tagraγlant n tmurt naγ n temnadt ideg yezdeγ wemdan, xas tella tmurt agi naγ temnadt agi d- talellit naγ ddaw lewkala, naγ ur tehkim ara deg yiman is naγ ur tekmil ara tlelli ines.

IXF 3:
Yal amdan γur es Azref(lḥeqq) n tudert, tilelli d laman γef timmad is.

IXF 4:
Ur ilaqa ra ad yuγal wemdan d akli naγ d aqeddach n wemdan iden. Tasakla(aksab) d uzenzi n waklan ttuḥeṛṛmen maḍi.

IXF 5:
Ur ilaq ara ad yettuselleṭ γef umdan uεaqeb naγ asikkes d-teγriwin yesnuγbuyen, itekksen fell as sser.

IXF 6:
Anda i s yehwa yili wemdan, γur s azref(lḥeqq) ad yettwag leqder i timmadit is teγdemt.

IXF 7:
Akk indamen mwatan(msawan) zdat asaduf(lqanun) u γur sen azref(lḥeqq) war(bla) afraz i wakken a ten iḥudd usaduf(lqanun) - γur sen akken ma llan azref(lḥeqq) i uḥuddu magal tarayit ur nwufq ara tiṣerriḥt agi.

IXF 8:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) ad icetki i tsuddiwin tiγelnawin yettukellfen i wakken ad fkent azref(lḥeqq) mgal(dedd) tneḥyafin ur nettqadar ara izerfan ilsasiyen is yettak asaduf(lqanun) d tmendawt(constitution).

IXF 9:
Ula d yiwen ur izmir ad yettwaṭṭef, naγ ad yettwaḥbes naγ ad yettwanfu s ljjur.

IXF 10:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) ad-tεddi taluft is zdat teγdemt(justice), εinani, bla tneḥyaft i wakken ad-tseyyi ma seḥḥant telzimin is d izerfan is naγ ma d-tidett wayen - i d gren fell as deg wennar n uεaqeb.

IXF 11:
Kra n win yettutehmen s twaγit ad yettwaḥseb d imzekki alama yettuṣeḥḥeh s lεdel ddenb idd gren fell as, εinani, zdat teγdemt and'ar ad-yettwadmen akk wayn ilaqen i uḥuddu ines.
Ula d yiwen ur yettwaḥkam ara fell as ma yexdem kra n twaγit ittugedlent(yettuḥeṛṛmen) naγ ma iferreṭ di kra issulfen fell as ma yella di tallit ni ayen i d gren fell as ur ixulf ara asaduf(lqanun) aγelnaw naγ agraγlan, yerna aεqeb ur d as-dd yettak ara ad-tagwar tin is iḥekkm asaduf(lqanun) di tallit ideg teḍra twaγit.

IXF12:
Ur izmir yewen ad yessekcem iman is s ljjur di tudert n wemdan, di twacult is; deg wexxam is, timuzniwin is naγ ad yessims lḥerma-s d tinzert(nnif) is; yal amdan γur-s azref(lḥeqq) a-t-iḥudd usaduf(lqanun) seg tiytiwin yecban tigi.

IXF13:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) ad iddu s tlelli u ad yefren tanezduγt di tmurt is.
yal amdan γur-s azref(lḥeqq) ad yeffeγ si yal tamurt γas d-tamurt is u ma yehwa yas yezmer ad yuγal γur es.

IXF 14:
Ma yella yettwaḥṛes wemdan s ljjur, γur-s azref(lḥeqq) ad yesdari iman is u ad isuter lεnaya n tmura niḍen.
Amεni ur d-as-dd teww ara ad isuter azref(lḥeqq) agi ma yella yexdem tawaγit irzan asaduf(lqanun) amecruk naγ ayen ur nwufq ara inawaḍen d imenzayen n tmura yedduklen.

IXF15:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) i tγelna i s yehwan.
Ur d-as yettwakkes i yiwen s ljjur la taγelna ines la azref(lḥeqq) n ubeddel n tγelna.

IXF16:
Imir ibleγ weqcic naγ teqcict, γur sen azref(lḥeqq) ad zewjjen(ad-wlen) i wakken ad sbedden tawacult war(bla) ma yetturez uzref(lḥeqq) agi s ccetla, taγelna, naγ ddin, mwatan deg izerfan im'ar ad-zewjjen(wlen), nad'am zewjjen naγ im'ara msebrun.
Ur yettili zzwajj alamma s lebγi d umyeqbel ukmil n wergaz d- tmettut.
Tawachult d-tagejdit talemmast n temgarwa, γur-s azref(lḥeqq) a-tt-th'udd temgarwa d ddula.

IXF 17:
Amdan yehwa yas weḥd-es naγ d amezday γur-s lḥeqq ad yekseb aila.
Yiwen ur yezmir ad yettuḥ̣̣eṛṛem seg waila-s.
Tamadda 18:
Kull amdan γur-s lḥeqq i tlelli n tedmi, tamsakwit d ddiyana, lḥeqq agi tetteski deg-s tlelli ubeddel n ddiyana akkw d wayn is yettamen, wehd es naγ gar medden εinani naγ di sser, s uselmed s tegdimin, s wεbεd d umares n lemdaheb.

IXF 19:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) n tlelli di ṛṛay d tinin anda yettekki azref(lḥeqq) ubeggen n ṛṛay war(bla) ma yettucewwel u daγen tewwi yas d ad inadi, ad yeṭṭef, u ad yefser di yal tamurt isalen d- tedmiwin s yal ttawil n tinin.

IXF 20:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) i igraw(unejmε) akk d- tdukla di tifrat.
Yiwen ur yezmir ad yettuḥettem i wakken ad yettekki di tdukla.

IXF 21:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) ad yettekki deg wseddu(wselḥuy) n temsal tizuyaz(publiques)(baylek) n tmurt is, ama netta s timmad is, naγ s win yefren d agensas(amtil) is.
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) am netta am wiyad ad yettef amkan di imahilen(lḥirfat) tizuyaz( n bailek) n tmurt is.
Lebγi n umdan d netta i d llsas n lhiba n udabu(lehkwem)- yessefk a-d-tban s tefrant zeddigen ideg ar a-ttekkin medden akkit u ar a-yilin seg wakud ar wayeḍ̣ di tugdut d sser naγ s ttawil iḍen i-t-yecban ara iḍemnen tilellli n tefrant.

IXF 22:
Kull amdan yetteskin di temgarwa γur-s lḥeqq di laman amgarwan gqes den ad ikafi izerfan is isagrawen imgarwanen d yidelsanen imsefken i lḥweṛma d usegmi alelli n timmadit is s tejmilt n lmeğhud aγelnaw d umyalli agraγlan s wayn ara yembwafaqen netta d nniḍam d lerzaq n kull tamurt.

IXF 23:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) i umahil(ixeddim) ar a-yefren akken i s yehwa s udem n teγdemt(juste) imsefṛaḥen ar'at iḍemmen γef ticcumert.
Imdanen akken ma llan γur sen azref(lḥeqq) war(bla) tarayit i tjernanin yemwatan γef ixeddimen yemwatan.
Kra n win ixeddmen γur-s azref i tjernant taḥeqqit, timsefreḥt ar'as iḍemnen i netta d twacult is tudert iwufqen lḥweṛma n wemdan ara yettuk'emmlen ma yebγa lḥal, s kra n ttawil niden uḥuddu amgarwan.
Yal amdan γur-s lḥeqq ad isbded netta d wiyaḍ tidukliwin ixeddamen naγ ad ikki di tdukla ara iḥudden izerfan d nfaε ines.

IXF 24:
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) i usgunfu(usteεfu) d- tukksa n lxiq (d ugunfu) u ladγa di tilist iqebbel lεqel n wakkud ixeddim akk di ttriḥ yettwaxelsen, seg wakud(lewqt) ar wayeḍ.

IXF 25:
Yal amdam γur-s azref(lḥeqq) i lmizan n tudert ar a-t-iqidden i ṭṭmana n n tezmert is, liser ines akk d- twacult is, ladγa i isafaran n tuccit, talaba(llebsa), tanezduγt, adawi timezgiwin (tijmilin) timgarwiyin ilaqen, γur-s azref(lḥeqq) i ṭṭmana ma ur ixeddmara, ma yuḍen, ma yella d anεibu(ameεdur) naγ d ajjal, naγ d awesran naγ kra n yimi ar d as ruḥent ttawilat n tudert ma yekka-d waya nnig tezmert is;
Tiyemmatin d warrac(yigwerdan) γur sen azref(lḥeqq) i tallalt(lmεwna) d uḥuddu ilaqen. Akk arrac(arrawen,igwerdan) ilulen di zzwajj naγ beṛṛa n zzwajj γur sen azref(lḥeqq) yemwatan di tussṛa(ṭṭmana) tamgarwant.

IXF 26:
Yal amdan γur-s azref i ulmad(leqraya) war lexlaṣ ladγa leqraya tamenzut akk d-telsasit. Almad(leqraya) amenzu d- amelzum, almad atikniki d uselmed n lhirfat yessefk ad ilin d imatawen, tawwurt unechum γer tlumdiwin tunnigin (εlayen) yessefk ad-tili s lεdel i medden irkwelli γef lehsab n wakken ẓewren.
Ttrebga yessefk ad- tessiweḍ γer usefti n timmadit d useğhed n leqder izerfan n wemdan akk d tlelli tilsasiyin, tewwi-d ad-tweṣṣi γef usefhem d umsameh d-tayri(lemhibba) gar tmura akken ma llant d yimudan d ddin i tuttfa n lehna.
Imawlan γur sen azref d imezwura ad fren ṣṣenf n ttrebga ar ad-fken i warraw n sen.

IXF 27:
Yal amdan γur-s azref ad yettekki ma yebγa(yexsa) di tmeddurt tadelsant n tmurt is, ad yestummen i tazuri(lfenn) akk d tegmi n tussna d wayen i d ttaken n lfaida.
Yal amdan γur-s azref(lḥeqq) uḥuddu n lfayda ines tanamkawt akk d-tmaddawt i d yekkan seg wayen i d isnulfa di tussna, di tmedyazt(tasekla) naγ di tzuri(lfenn).

IXF 28:
Yal amdan γur-s azref deg wennar amgarwan naγ deg wennar agraγlan i wakken ad yili udabu yecban izerfan akk tilelliyen i d yeddan di tṣerriḥt agi lfayda d unawaḍ n sen.

IXF 29:
Amdan γur-s amerwas(lwajeb) i wegdud ideg izmer ala deg-s kan unerni ukmil n timmadit is.
Deg useddu izerfan is d usuter n tlelli ines, yal yiwen ur ikennu ama ddaw leqyud isbedd usaduf(lqanun) iman-is i wakken ad yedmen asmussen d uqader izerfan d tlelli n lγir is u daγen i wakken tisutriwin tiγedmawin n wedyaz d udabu(lhekkm) d liser amataw deg temgarwa tagdudant(tadimuqratit).
Izerfan akk d-tlelli yagi, i-s-yehwan yili, ur zmirn ara ad ttuseddun mgal inawaḍen d imenzayen, n tmura yedduklen.

IXF 30:
Ur illi ixf deg tṣerrḥit agi izemren (ad-tettwagzi)ad-tettwafhem d-tikci n uzref(lḥeqq) i uwannak(ddulla), naγ i wegdud naγ i wemdan i wakken ad xedmen kra naγ ad marsen igi i gqeṣden aḥuddu izerfan akkw d-tlelli i d yeddan deg-s.

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s