Tullizin
 

| | |

Taɣenjayt n weɣrib sɣur Karim Akouche

 Ccetwa tessufɣed tisuqas-is. Deg uglim n yemdanen treṣṣa ssem-is. Lxiq yeččur ulawen. Yal yiwen d acu n weɣbel i t-yerḥan.

Assagi d ass amenzu n Yennayer. D tameddit. Aqli-yi deg wexxam, sikidaɣ si ṭtaq ɣer berra. Deffir-iw, Lunes Matub deg CD la yettbaɛziq ṣṣuṭ-is. Taɣect ay cennu tessenfufud times deg wefwad-iw, tejreḥ ul macci d kra. Yeqqar-as: tseḥr-iyi lɣurba m leqwas… 

Rriɣ-d nnehta, ajenwi icerreg tasa-w, nniɣ-as i zzehr-iw :  a tamurt amek gan ussan-im, wisen ma meriɣit neɣ ahat fsan?

Ahbuh! Anwa ara d-yerren tiɣri imi tawacult-iw s lekmal-is attan di tmurt? 

 

Adfel yessaɣitt di berra, imeččimen annect ilaten am taḍuṭ ɣellin-d seg genni, dlan-as i Montreal s ubernus mellulen. Iṭij iɣab acḥal aya. As tiniḍ tenger ddunit. 

 

Jebdaɣ-d aridu-nni n ṭtaq, ḥebsaɣ a CD-nni, sexsiɣ taftilt, kecmaɣ ddaw tfarsadit.

 I wakken ad sebreɣ ciṭuḥ iman-iw, nniɣ-as: « Akken tɣezzifeḍ a yiḍ, leqqrar ad yali wass. » 

Ur faqeɣ-ara imi kra kan n dqayeq iɣḍel-iyi nadam. Tuker-iyi targit ɣer tmurt, s axxam-nneɣ aqdim, ar taddart anda lulaɣ. Amzun akken sɛiɣ  tmanya iseggasen. 

 

Times di tzeqqa tettdeqdiq, tasilt annect n tsebbalt s ufella n iyenyen teččur d aksum n uyaẓiḍ d ucedluḥ. Nnig-s taseksut tettfuru. Jeddi yeqqim di tɣalaṭ, yeknuneḍ deg  ubernus, allen-is caɛlent as tiniḍ d tirgin. Γer tama taẓelmaṭ, ssetti teṭtef Aksil, gma amaẓuẓ, deg rebbi-ines, tezuzzun-it. Tlata n watmaten-iw, Mḥend, Meẓyan d Masi, d weltma Dihya, a tturaren ilqafen deg uyadir. 

Din-din tkecmed yemma. Jeddi yenna-yas :

-         Awid timeqstin a tameṭtut… 

-         I mumi, ay amɣar?

-         D Yennayer amenzu n Aksil. Ilaq as nqerrec. D tagi i d lɛada-nneɣ.

Yemma tuli ɣer taɛrict, tewwi-d timqestin. Jeddi yerfed Aksil, yesɣimit ɣef tlemsirt, yebda as yettseṭtil. Aksil iaɛǧbas lḥal. As tiniḍ Jeddi i wemcic iwumi yeslufu.

 

-         Ṭeb! Ṭeb! Ṭeb !...

Yiwen ad yekkat di tewwurt. Tekker setti at-wali d anwa akka.

Xemsa n warrac, ɣumen udmawen-nsen s tɣerusin yessewḥacen, wwin-d taḍelaɛt. Cennun ɣef tikelt :

" Yennayer ifeǧǧeǧ, fektaɣ lesfenǧ…Yennayer n yal yiwen, fektaɣ lemsemmen. Aha wtet tiɣratin, rnu fektaɣ tiɣrifin…"

 

Setti tessiɣert-asen, ma d yemma truḥ s akufi tewwi-d uraw n yiniɣman, kra txefafin, tmudd iten i warrac-inni.  Sudnen anyir-is, fɣen s tazzla, a ttkaɛkiɛan d taḍṣa.

Neṭqaɣ:

-         A jeddi, acimi fren udmawen-nsen? Yaɛni setḥan ad ttren?

Isers timeqstin-nni, yezzid ɣur-i, yenna-yid :

-         Seg zzman aqdim akka i-tt i d-nufa, a mmi ɛzizen. Arrac ḥemlen ad uraren deg Yennayer akken tturaren daɣen Tislit n wenẓar.

 

Atmaten-iw iaɛǧbasen lḥal, ḥdudren-d, sqerben-d timẓuɣin-nsen.  Jeddi ikemmel :

-         Nekni s Iqbayliyen, nesɛa laɛwayed am leǧnas niḍen, neɣ aḥat xiṛ. Aseggas-nneɣ yemgared ɣef-win n Aεraben, d win Iṛumyen. Xas akken nebda leḥsab segmi agellid-nneɣ Cacnaq yuɣal d Ferɛun n Maṣer, lamaana aqlaɣ di 2962. Amezruy-nneɣ ɣezzif macci d kra. Axater, teddawar ddunit. Nella d imezwura, neqqel d…d ineggura…

Meẓyan yebɣa ad yefhem ugar:

-         Ayɣer a Jeddi?

-         Tamsalt-agi ɣezzif umrar-is. Assagi d ass n zzhu, ur bγiɣ-ara ak sḥezneɣ s teqṣiṭ-agi. 

Masi yennad :

-         Ma yella taqsiṭ n temɣart-nni tamcumt snaɣ-tt ! 

Ineṭqed Mhend :

-         Nekk ur ttesineɣ ara. 

Yenna-s Jeddi :

-         Tebɣiḍ ak tt id ḥkuɣ ?

Setti tneṭqed :

-         Awah ! d tacmatt ay amɣar! Tesfilit ar wayen n diri. Tesfilit i leɣraq

-         Berka-yanaɣ asfuǧeɣ a yextti, tamɣart-agi tamcumt mačči d kemmini. Ulayɣar a tugaḍeḍ.

 

Nek d watmaten-iw neṭterḍeq ttaḍṣa. 

 

Setti teččeḥ, tekker, tewwi deg ifasen-is gma amecṭuḥ  Ma d jeddi yebda att d iḥekku,  

"- Tella yiwet akken temɣart tettidir deg Ğerǧer. D Yennayer adfel yekkat deg iḍ deg zal, imḍel ixxamen akken ma llan. Nettat d lmal-is ur d ffiɣen-ara alami d ass n 27 seg aggur, asmi d-yecreq yiṭij. Ṭiqa n wul rnuy-as zɛaf, truḥ ɣer teẓgi a teks lmal-is. Deg webrid a tleḥḥu teqqar :

- Teẓ deg-k a ɛammi Yennayer, iɣiden-iw dayen fɣen s adrar.

Yennayer yerfa mačči d kra. Iruḥ ɣer Fuṛaṛ iḥawet-it yenna-yas reḍl-iyi-d kra n wussan.  Fuṛaṛ yedda-yas di lebɣi. Yefkayas-d yiwen usemmiḍ igezzmen ifasen d iḍaren, yeɣlid ɣef tamɣart-nni tamcumt, yeratt ttablaṭ n wegris di lexla. "

 

Allen n Dihya a ttemcebruruqent. Ciṭ-kan akka tebda imeṭtawen. Jeddi iẓemḍi-tt-id ɣuṛ-es. Setti tuɣaled, tebda la tettεeggiḍ ɣef wergaz-is :

-         Ay amɣar amcum, Yennayer d ass n lferḥ, mačči d ass n lqerḥ ! 

 

Nekk iɛaǧb-iyi lḥal, Nɣan-iyi s teḍṣa. Acḥal hemlaɣ ad waliɣ ikeswaḥen-nni n jeddi d setti ma ttnaɣen, am amcic d uɣerda. 

Kra kan n dqayeq tusad yemma, tabaqit ger ifasen-is tečcur d seksu, d icriḥen n uceḍluḥ d tmeṣḍatin n iyuẓaḍ. Ghlin-iyi waldayen.Tefkayaɣ-d tiɣenǧawin n wuzzal i yal yiwen, ma d yiwet n uṣɣar tessersitt ɣef yiri n tbaqit. 

Neṭqaɣ-d am yir cciṭan, nniɣ-as :

-        Nesɛa yakw tiɣenǧawin. A yi, umumi tagi n wesɣar? Aksil ad-yečč assagi s tɣenjayt?

 

Tezzid ɣer ɣur-i, čurented wallen-is d imeṭti. Teffer udem-is deffir iɣil-is. Terwel.

Jeddi yeqqel d azegzaw, as tiniḍ fɣent idamen, aqadum-is yennekmac, allen-is bɣan-t ad-fɣent,yerra-yid:

-         Tɣenjayt-agi a mmi i baba-k yettidiren di lɣerba. 

Cmumeḥaɣ, nniɣ-as:

-         Ad yas baba-ɣ? ad yečč yidneɣ?

Jeddi, ikemmez lḥenk-is, alami qrib t yejreḥ, yerra-yi-d s nnig wul :

-         Wisen a mmi. Ahat aseggas niḍen ad yas baba-k…

 

Mḥend yezzerwaɛ seksu di lqaɛa mi iḍegger taɣunjayt-is. Iaɛggeḍ :

-         Baba ur d yettuɣal ara. Iḍelli kan iyi d iɛuyer yiwen n weqṛuṛ mi nella a netturar čiṛ, yenna-yi-d : a miss n wemjaḥ.

 

Akken-kan sliɣ i wawal-agi qerriḥen, dduqsaɣ-d seg iḍeṣ. 

 

Tren, tren, tren!… arabay a yettṣunni…D lawan a ddin uqabac ad kreɣ ad lseɣ libuṭ-iw ad-ruḥeɣ s axeddim.

 

Degreɣ tasumta, wteɣ deg wenyir-iw n lḥif, am umeslub ttɣenniɣ ɣef yir zzehr-iw:

 

"Wis ma d aɣrib ara mmtaɣ

Neɣ ahat ad uɣalaɣ

S akal iyi-d-yessekren

 

Leḥbab kud tturaraɣ

Deg ɣebbar mrareɣaɣ

Wissen kan ma d iyi ɛaqlen

 

Ma d taqcict-nni kelxaɣ

Mi sseniɣ ak m aɣaɣ

Tagara hujraɣ ruwlaɣ..".

 


Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ukerdis - Tinin-is...
muhend - Tinin-is...
nacyabrus - Tinin-is...
Azwaw - Tinin-is...
Racid At Ali Uqasi - Tinin-is...
Yiwen Akken - Tinin-is...
Meẓyan - Tinin-is...
kamal - Tinin-is...
Arezqi n se3di - Tinin-is...
Malek HOUD - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s