Tullizin
 

| | |

UR YESSIN WUL AṬṬAN-IS …

 
D tawengamt (d tiririt γef twengamt “Taklit n tayri”) sγur: “B.C Tanaṣlit”
--I yiman n Fuziya Σeggad--
-Ur yessin wul aṭṭan-is, ur yeẓri anwa i d abrid-is! Ileḥḥu war lewhi, fell-as ẓẓayet tikli, deg webrid ur yessin ara. Ayen akk i d-ttmagarent wallen-is, ur t-iεeqqel ara, γas ma yella yuγ fell-as tannumi. Ur yelli ara d aderγal, maca, tuγal fell-as tallest n lebda. Ggten fell-as iγeblan acḥal, yeεreq-as wudem n lehna.
    Tiyersi i yezzin fell-as, mačči d tin i yezmer ad yefsi, yettnaγ yid-s yal ass, afud ur s-d-yegri… yettsuγu, ḥedd ur s-d-yerri, ḥedd ur yesli i teγri-s, imi deg wanu lqayen i yezder, tewwi-t tayugt n wussan, akin i lqaεa d lebḥer, akin i igenwan, akin i tlisa  umaḍal i ssnen medden….
     Nniγ-ak a gma n yiman; abrid ideg iteddu ur iban, taftilt i s-d-tessaγeḍ, texsi, mi d-iṣuḍ fell-as waḍu n tmeddit! Netta yettsuγu, kečč tedduriḍ di tsussmi, tettganiḍ amek ara tefru! Netta ireqq, kečč tettrajuḍ melmi ara d-yerr nnehta, tenniḍ ahat, d ussan ara yessexsin timess-nni i t-yessruγun… tenniḍ, tenniḍ… ur d-tenniḍ: S tidet yeεqel wul aṭṭan-is?!
Tenniḍ:
- Acimi ur tberruḍ i ṭṭbel deg waman, anef i wayen akken akk i t-yesduqqusen ad yeḍfer lğerrat n zzman, ahat ad yaf abrid iṣeḥḥan…
- “Lemmer a d-yuγal zzman…” maca, teḥsiḍ tikli n zzman ur tessin abrid n tuγalin, ayen akken i γ-yettfaten, ayen akk i γ-yettağğan, yecba γer wussan, ma zrin, ulac tuγalin…Ayen akk i nfut, ayen i γ-ifuten, d awezγi a t-nemmager tikkelt-nniḍen, a tawaγit n win i teğğa targit, ger tilawt d uwezγi, yettnadi…
-Acuγer ara targuḍ itran deg uzal?
-Anwa i k-yennan ulac itran deg uzal ?
-Ṭṭef ihi, deg ijifer n ccwal, qqim d tanekraft n wayen ur d-nettuγal…
-Acuγer ; acuγer i γ-rran lebγi d lmuḥal ?!
-D kemm i ifernen tirγi n wuzzal
-uzzal s tmess ifessi
-Ul tettarra-t d ulac tayri.
-Tecceḍ tedmi-k, d nettat i d kullci!
-Akken i tγileḍ, ihi? Wali, anwa akka i irebḥen seg yemrayen! Wali, d acu i sen-d-iṣaḥen, Rumyu d lmut, Qays d tisselbi, i kemmi? D acu i tγennmeḍ ass-agi?!
-D aṭṭan.
-D kemm i yefkan laman.
-D targit i ssarameγ kan!
-Argu ayen yellan, d acu i kem-yewwin γer yetran!
-D iḥulfan.
- Jerreb ihi, ssusem kan.
- Acuγer i tesmenyafem tasussmi, acuγer i tekksem awal i yimi, ayen ara tesgugmem tayri?
- Suγ, ma tesεiḍ tabγest, aha, ini-yasen i medden, amek i tewweḍ ddebra s iγes, anef i win yuklalen, d win ur nuklal γef twaγit-im ad iḍes…Aha, d acu i tettrajuḍ, ahat, beggen-d d acu akka i tettḥulfuḍ!
-Ur yelli d ayen n dir, mačči d ayen megdulen…
-D ayen ur kem-id-yettṣiḥen, d ayen i kem-ibeεden, atan d acu-t.
 -Ur ẓriγ ara d acu-k?!
-D lemri, anda ara twaliḍ udem-im, wali, deg-s ma yehwaya-yam, izri akk d yimal-im…
-Εni, d agezzan, wissen, ma tesεiḍ tabellart-nni n jjağğ, awi-d meqqar ad waliγ anda yella yetri-w, ad kkseγ agu-agi i iγummen ul-iw.
-Tabellart i sεiγ d ussan-nni i ikerfen izri-w, d ayen akken i yesεedda yixef-iw, wali kan ahat, ad tafeḍ deg-sen iman-im.
-Anef-iyi ur ttwaliγ, anwa i k-yennan γer tid akken i tesεeddaḍ ttcabiγ?!
-Tecbiḍ akk ayen i iεeddan, γef yixef-iw ur ntettu, ssneγ abrid n iḥulfan, anda i yettfuku, ẓriγ amek i zerrin wussan, amek asemmud irennu, ma tegraḍ-d i yir aṭṭan, ḥṣiγ amek i yi-teḍra, ad am-teḍru. Ahat, nniγ-am-d yakan a "Taklit n tayri“ d iḥulfan, yak tayri d aγurru?!
-Ala, ala… Tayri a gma n yiman d aḥulfu!
-Aḥulfu d aγurru.
-Aḥulfu a gma n yiman d ccbaḥa ur nettfuku.
-Ccbaḥa d aγurru.
-Ccbaḥa, a gma n yiman, iḥemmel-itt yillu.
-Illu ur iḥemmel aγurru!
-Ssusem kan, anef i wayen i yi-yesserγen ad yernu, fiḥel a k-γiḍeγ, dayen, d nekk i iḥemmlen tirγi-inu.
-D tasussmi-iw, i kem-yezzuγren γer tizi n waṭṭan, ammer i m-d-mliγ si tazwara amek ur d-ttuγalen wussan, yili, ur tettfateḍ akk ayen yelhan, ur kem-kerrfen ass-a iḥulfan.
-Ssusem!
-Tasussmi, tneqq tiγri, tasussmi tesseftay awezγi.
-Ḥemmleγ tasussmi.
-Turez-ikem tugdi.
-Ḥemmleγ tasussmi.
-Teffreḍ deg ijifer n tugdi!
-Ḥemmleγ tasussmi…
-Tekref-ikem, tugdi, fiḥel ad tesdergeḍ fell-i ayen akken i ssneγ nekkini, fiḥel ad tnekreḍ ayen akken i yebγa wul-im a t-id-yini. Teẓriḍ tuεer tikli, teẓriḍ iman-im ur tessineḍ ara, tεuddeḍ yeshel kullci, tenwiḍ d tira i iṣeffḍen, tebγiḍ ad terreḍ lmedda* melba imbuxxen, tenwiḍ llant tecraḍ war idammen?!...
-Nwiγ tazmert n tayri, tif tin n medden, εuddeγ awezγi, d tayri i t-iregglen.
-Nniγ-am, meẓẓiyeḍ ur tessineḍ, nniγ-am, ssusem tesleḍ, meyyez ad teẓreḍ, ayen akk i ikefnen s wabbu n tmess-im, di rrεud n tegnawt-iw a s-tesleḍ. Sel amek i tneqq ccbaḥa amdan, amek i tettγurr targit iḥulfan, ẓer amek i d-yettuγal zzman!
Aseḍsu, ad yeğğ imi-m, ad am-yuγal d imeṭṭi, asafu ad yeqqed ul-im, deg-s a m-d-yeğğ ccwami, agu ad iγumm allen-im, ur am-d-tettban tziri, d terẓeg i d lqut-im, a t-tεerrḍeḍ deffir nnhati.
Acrureq ad yesfeḍ seg wallen-im, si εawaz ad tettensimmiḍ, leḥzen a d-iban γef wudem-im, zdat lemri ad tergagiḍ, ur tεeqqleḍ iman-im, d tayeḍ ara tiliḍ.
Tawlawalt, a m-tuγal d aṭṭan, aṭṭan-im yal ass ad yettnerni, ad tessutureḍ liḥsan, seg wul aberrani, ad teccihwiḍ aman, di ccetwa fell-am ad yeqqar  igenni, ad terjuḍ ger tizzyiwin-im, ḥedd ur kem-id-yettwali…
Ussan, a d-ẓuγren ussan, ussan i yettruḥun fell-am ad tezzin, ur tettafeḍ laman, d layas ara m-d-yegrin… Ussan a d-rnun deffir wussan, ussan ara d-yasen a kem-awin…
-Ttif lmut, tudert n war lebγi!
-Ttif lmut s lebγi, tamettant s ccḥani, kemm tenwiḍ ddunit d tirga.
-Tudert d leḥmala…
-Tudert, d timucuha, yal wa amek tebda tedyent-is, keffunt s yiwet talγa, «D udem-is i d tabrat-is! »
- D acu i d leqrar-is?! Mel-iyi ur ssineγ ara, amek ara yeεqel wul aṭṭan-is, akken a s-d-yaf ddwa?
- Ur yessin wul aṭṭan-is, abrid ur t-iεeqqel ara, ammer t-yessin ad tqeεεed tikli-s, ur yeggar aḍar-is di temda … Ur treggi tegnawt-is, ur s-tettcuḥ lehwa, ur ttkawen iẓuran-is, ad ijuğğeg lebda….
-Amek ihi?! Ttxilk mel-iyi!
-D kemm i yeẓran tura, nekk awal-iw dayen yeggugem, kemm deg-m tefti lhedra, nekk imi-w yeqqar kan “Ssusem”!
-Ssusem, neγ ssiwel, qqim neγ rwel, d acu ara i iṣefḍen ccwami n wussan, d acu ara i iḥebsen tikli n zzman, amek ara neg taggara i iḥulfan?!
-Ini-d kemm!
-Meẓẓiyeγ… ur ssineγ!
-ihi, ssusem!
-Aql-in ggugmeγ…
-Ur ttgugum ara, nniγ-am kan ssusem; di tsussmi tella ddwa, ma d agugem yettawi-d lada.
-Ur gziγ ara! Ssefru-d imeslayen-ik!
-Tegziḍ, γas ur tfaqeḍ ara, teẓriḍ ayen akk ur teẓriḍ ara, fiḥel tuffra, ssyenna akk i d-nekka, teẓriḍ ayen ẓriγ, tessneḍ ayen akk i m-d-nniγ, tugadeḍ kan a d-iban fell-am! Tedduriḍ ijifer n ṭṭlam.
-Ugadeγ!
-Tabγest-im d ulac! Lqeḍra-m d tilemt, iferr-im d amerzu, wamag aql-ikem-id tesrafgeḍ seg wacḥal-aya!
-Anda?!
-Ar umaḍal-nni i tessneḍ ur ssineγ ara!
-Yili aql-in ddreγ tura.
-Ihi, d acu tettrajuḍ akka?
-Ttrajuγ a d-tres tmella, ttrajuγ ad mmagreγ lehna, ttrajuγ tifrat i temseεreqt-a.
-Rju ihi taggara.
  Wehran: Γuct 2957/2007
Tamawt: * Lmedda, ttarrant-tt tulawin γef timmi-nsent akken ad cebbḥent yes-s, ssruγunt-tt di teccuyt-nni n ideqqi (qqaren-as taccuyt n lmedda) taḥcict taqurant i wumi qqaren Lεefṣ akk d Ṭṭib, d wiyaḍ, sikin a ten xelḍent di teccuyt-nni tamecṭuḥt i wumi ttarrant tadimt, srusunt-tt γef tergin alamma rγan leḥwal-nni, ttuγalen d imbuxxen ( busfus/ tanulya), nnda-nni n leffwar-nnsen di tadimt n teccuyt-nni i ixelḍen s yembuxxen i d-fkan leḥwal-nni mi rγan ttcebbiḥent yes-sen timmi-nsent.  

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


War isem - Tinin-is...
Tansa - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
azelmad si Wehren - Tinin-is...
Amɣar - Tinin-is...
azelmad si wehran - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
Lxuğğa n tawacult Yirnettat-Amsed - Tinin-is...
Ǧamal - Tinin-is...
B.Ğ - Tinin-is...
Bu ccfaya - Tinin-is...
Yir argaz - Tinin-is...
Yir argaz - Tinin-is...
Tanaṣlit - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
Yir Argaz - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
Yir argaz - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
Yir argaz - Tinin-is...
Lu grun pewwiṭ - Tinin-is...
W.i. - Tinin-is...
hamid ukerra (bu ugernin) - Tinin-is...
tamazight - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s