Tullizin
 

| | |

Ttif tameṭṭut i iḥerrzen, wala meyya yergazen.

Ttif tameṭṭut i iḥerrzen, wala meyya yergazen.

 

taqbaylitSsneγ-tt asmi d-tteddu d εemmi-s yellan imiren  d yiwen seg yemdebbren n tiddukla Numidya, tettas-d teqqar tamaziγt, ssneγ-tt teḥrec nezzeh, d tin i iceffun i temsirin, mačči si rrehṭ-nni iγef yenna ccix Muḥend «  ayen nesselmad, wa yettu-t, wa yettazu-t » teḥṣa  d akken tatut d aṭṭan i yugaren tidderγelt, yernu ulamek ara tettu Numidya i yellan d tawacult-ines tis-snat. Ih, nniγ-d Numidya d tawacult-ines tis-snat ! Fiḥel awham, gma-s d amarir di terbaεt-nneγ  umezgun Tigawt d wawal, yessetma-s llant cennunt di talilt (tarbaεt) n ccna–nneγ n imeẓẓyanen, yiwet si εmumti-s d taεeggalt di Numidya, ugar γef εemmi-s i yellan yakan d imdebber di tiddukla-nneγ.

Ugar γef imagraden-is ucbiḥen, umεinen, idumen deg weγmis Tafukt, tella yakan d tamedyazt, d tamyarut ; tettaru akken  yessefk s taεrabt, yernu mačči d taεerbubt-nni n menwala, imi tikta-s d tid-nni n wemyaru ameγrad (universel) Ǧubran Xalil, teǧǧa kra din, tuγal tettaru s teqbaylit, acku ur telli ara seg wid yettseqqin γer berra, akken i t-yenna Sliman Σazem. D tanelmadt di tesdawit n wehran, d wagi i d aseggas-is aneggaru di « tfurmatikt ». Tanaṣlit, d amedya n tlemẓit i yeddren tatrarit,  yeṭṭfen di  tnaṣlit.

Di tmussni, tuγ-d aẓar si tyessetmatin-agi-nneγ i nettεuzzu aṭas : Malika Ḥmed Zayed, Dehbiya Σebrus, Taseεdit Yasin d Malḥa Ben Brahim ; ma di tissas, tuγ-d aẓar si tmenza-agi-nneγ : Dihya, Tinhinan d Faḍma n Sumar…

Yegra-d kan a m-iniγ : Tajmilt-im meqqret, ccan-im meqqer, tugareḍ kra ara d-iniγ fell-am a weltma-tneγ Tanaṣlit.

A d-iniγ daγen i tulawin n ddunit merra: « Tasekmut tameggazt » ilmend n wass-nkent agreγlan (08 meγres).

B.Ǧamal.

(Tafukt, yebrir 2956/2006, uṭṭun 33)

 

 

 

 

Tadiwennit d B.C.Tanaṣlit: tamyarut taqbaylit

 

Tafukt : Azul a Tanaṣlit.

Tanaṣlit : Azul.

 

Tafukt : Tasekmut tameggazt ilmend  n wass agreγlan n temeṭṭut*. Dγa d acu  i tettxemmim Tanaṣlit, u amek i tettwali deg waddad n tmeṭṭut tamaziγt ?

Tanaṣlit : Tanemmirt,  ula d nekk si tama-w ssarameγ tasekmut tameggazt i yakk tulawit umaḍal, dγa tameṭṭut tamaziγt anda ma tella, imi, tuklal anuz n leqder d wesnemmer acku d nettat i yettleqqimen aẓar n tjaddit, d nettat i d-yurwen izmawen i yettḥadaren tanaṣlit.

Tameṭṭut tamaziγt, telḥa aṭas γer zdat, am nettat am yal tameṭṭut deg umaḍal, tḥerr-d aṭas n izerfan, d akken ttwaliγ, mazal llant tulawin timaziγin i yettidiren di tili, dγa tid n tudrin imi ttwaliγ ttwaḥeqrent, ur sent-tṣaḥ ara tegnit akken ad walint tafat, neγ ad lḥunt γer zdat akken a d-ferḍent iman-nsent di tγerma n wass-a.

Tameṭṭut tamaziγt daγen, d tin i yeṭṭfen ar ass-a di leεwayed, di tmussni yakk d uxeddim, γas  tewweḍ mebεid, meεna teṭṭef deg imenzayen n tmaziγt d tjaddit, s umata, tameṭṭut tamaziγt tuklal asnemmer d usebγes.

 

Tafukt : Tanaṣlit, d tin i iγran ddeqs n yedlisen, ama d ungalen neγ d amuden n isefra…s umata d acu n wemkan i s-yettunefken neγ ma iḍer-as-d wemkan i tuklal tmeṭṭut tamaziγt ?

Tanaṣlit : Tameṭṭut, d nettat i d taεwint iseg d-ttagmen inaẓuren taktiwin n tẓuri, d nettat i d-yesṭerḍiqen tiliwa n iḥulfan di rruḥ n yal amedyaz neγ amyaru.

Zemreγ a d-iniγ d akken tameṭṭut, teṭṭef tasga deg waddad n tsekla s umata, dγa tasekla tamaziγt, aṭas i yuran i tmeṭṭut, ama deg wungalen, ama deg isefra, akken daγen aṭas i yecnan fell-as, yal wa d acu n wudem i s-yefka, yal wa d acu n wazal deg-s i iwala. Ad naf win yuran γef tmeṭṭut tayemmat, wayeḍ tarfiqt, wayeḍ yettwali-tt d azamul n tudert  neγ n tmurt…

Ğubran xalil, amyaru alubnani yenna : « Nekk, ttwalaseγ s kra i yellan d « nekk » i tmeṭṭut i yi-d-yurwen, i tin i d-ilulen yid-i, tecrek yid-i tayemmat (weltma), i tin i d-yezdin iman-is γur-i, tecrek yid-i tudert, i tin i d-yettwaxlqen yid-i, tecrek yid-i talsa…»

Awal-agi, yessebgan-aγ-d akken i ilaq amkan n tmeṭṭut akk d wazal-is, yella daγen wawal-nniḍen n ucennay, amedyaz amaziγ Lewnis At Mangellat γef tmeṭṭut i yi-iεeğeben, imi i yesεa anamek lqayen aṭas, mi s-yeqqar :

« S kra εzizen fell-i

S yisem-im i s-giγ isem

Akken ul-iw ad yetthenni

Ad iγil mazal-ikem »

Mačči γas d aya kan, imi aṭas n wid i wumi d-llint tewwura n tira γef wudem n tmeṭṭut, dγa di tsekla tamaziγt, tameṭṭut amkan-is d uγris.

Mačči kan d ayen i yuran fell-as, maca ula d tameṭṭut tamaziγt tekcem amaḍal n tẓuri ama d ccna, amedya « Nna Crifa» imi d tin i d-ibeggnen iman-is deg waddad-agi seg zik mačči ass-a kan, di tsekla tella daγen« Asiya Ğebbar» …

 

Tafukt: Tanaṣlit s timmad-is d tilemẓit tamaziγt yettidiren di temdint n Wehran, d tanelmadt (aseggas-is aneggaru di tfurmatikt) u d tamyarut tamedyazt, nebγa ad nẓer amek i tessawḍeḍ ad tsemmdeḍ akk aya?

Tanaṣlit: Tanaṣlit, telli-d allen-is γef ddunit, twala si temẓi-s udem ucriḥ n tudert akken twala daγen udem-is nniḍen uffir; n iγeblan d lemḥan, qqaren wat zik: « Wa tewwet-it lmeḥna ar uεebbuḍ, wayeḍ tewwet-it ar uqerru» zemreγ ahat a d-iniγ nekk seg wid-nni i tewwet ar uqerru, faqeγ si zik akken ulac  acu i d-itellin tawwurt i wemdan γer yimal annect n tmussni, ihi, giγ-tt d iswi uγris iγef bniγ u ara bnuγ tudert-iw. Dγa si temẓi akken i ḥemmleγ tamussni, ufiγ-d iman-iw, war ma wwiγ-d lexbar, ttmileγ aṭas γer tira, imi yal aḥulfu ara d-yemγin deg-i, ama di teswiεin n lferḥ neγ n lqerḥ, yettuγal d imeslayen f lkaγeḍ, dγa yetturebba-d daxel-iw yiwen  wemjaweğ  ger  leḥmala n tira akk d tγuri n kra  yellan d tasekla , kra yellan d taẓuri. Aya ur yi-yeṭṭif γef leqraya-inu, meεna irennu-yi-d afud ugar akken a d-ferḍeγ iman-iw deg sin waddaden-agi, tamussni akk d tsekla, imi γur-i ta tettkemmil tayeḍ.

 

Tafukt: Tanaṣlit, d yelli-s n twacult taqbaylit yettidiren berra i tmurt n leqbayel. Amek i teṭṭfeḍ di teqbaylit di tudert-agi tamirant ideg ddunit tedda d win ibedden, win i yesεan nnif ad yeṛwu lḥif?

Tanaṣlit: « win i yesεan nnif ad yeṛwu lḥif! » ahat! Maca, win i yesεan nnif ad yesεu azal γur wid yesεan azal, ad yeṛwu lḥif sγur widak ur nessin anamek n leqdeṛ neγ n yiseγ, nekk nniγ win i yesεan nnif ulac aḍu i izemren a t-ihuzz akken tebγu teqseḥ tegnit.

Nekk γas ulamma kkreγ-d di temdint n Wehran, berra i taddart n leqbayel, maca lliγ-d allen-iw di twacult anda iles i yessawalen d amaziγ, ufiγ-d yemma, baba, jida, … akk iεeggalen n twacult-iw, d taqbaylit i yi-d-ttmeslayen, yes-s i yi-d-ttlaεin seg mi lliγ di dduḥ, ihi, taqbaylit tennerna yid-i, zemreγ a d-iniγ luleγ-d yes-s, tturebbaγ-d yid-s, amek ara s-anfeγ?!

Dagi, ad nẓer akken d imawlan i yettleqqimen tameslayt i dderya-nsen, tutlayt n tmaziγt attan ger ifassen-nsen, ma bγan ad taweḍ si lğil ar wayeḍ. Dγa, mi d-tetturebba tayri n tutlayt-iw deg-i, ihi kemmleγ si temẓi deg webrid-nni, usiγ-d γer tiddukla Numidya anda i lemdeγ tira n tmaziγt. Ihi, ma yella ṭṭfeγ di teqbaylit-iw ar ass-a, lemziyya ad tuγal i imawlan-iw yakk d tiddukla Numidya.

 

Tafukt: Nekk ssneγ Tanaṣlit, tella teqqar tamaziγt deg tiddukla Numidya, maca, ddeqs n wid d tid ur tt-nessin ara, yeqqel-asen yisem-agi d timseεreqt. Isem i yezgan seddaw imagraden ucbiḥen, umεinen, idumen deg weγmis Tafukt. Wissen d acu i kem-yeṭṭfen ur d-tettaseḍ ara γer yermad n Numidya?

Tanaṣlit: Di tazwara, bγiγ a d-greγ tamawt d akken isem-agi, ass ideg i t-ferneγ akken ad yili d tansa-w ddaw n kra umagrad ara aruγ deg waγmis Tafukt, aya mačči akken ad ferzeγ iman-iw seg wiyaḍ, maca, riγ-as i yisem-agi ad yili d yiwen ger waṭas n yismawen ara d-yegrin deg umezruy  umennuγ amaziγ.

Ayen i yi-yeṭṭfen ur d-ttaseγ γer yermad n tiddukla, ahat a d-yas wass ad nemmeslay fell-as, maca, lliγ s talγa nniḍen akk d watmaten. Aya ger tacciwin yettuγal γer izerfan n tmeṭṭut, imi dima tettγima tlelli-s tettwarez si kra n lğiha, imi nekk ammer ufiγ ur ttεeṭṭileγ ara γef yermad n Numidya, maca mačči deg ufus-iw.

 

Tafukt: Tanaṣlit, tettaru akken i yelha s taεrabt, ladγa tmal nezzeh γer wemyaru ameγrad Ğubran Xalil,  teğğa kra din, tuγal tettaru s tmaziγt, wissen ma s tin n wawwar ( lwağeb), neγ s tin n wecrah, neγ d ayen nniḍen?!

Tanaṣlit: D tidet, ttaruγ akken i yelha s taεrabt, dγa ḥemmleγ ayen i ttaruγ imi ḥulfaγ yes-s, mačči kan d acebbeḥ n imeslayen akken ad εejbeγ i medden, ama deg wayen i ttaruγ s taεrabt neγ s tmaziγt. Seg zik ttaruγ s snat tutlayin-agi, meεna s taεrabt ugar imi lliγ ttafeγ iman-iw deg-s akter, maca seg-s γer da uγaleγ xeddmeγ ayen i wumi zemreγ akken ad aruγ iḥulfan-iw s tutlayt n lejdud, s tmaziγt, akken a d-beggneγ i yiman-iw dγa i medden daγen akken ula d tamaziγt d tutlayt am nettat am tiyaḍ nezmer a tt-naru, nezmer a d-nexleq di tira-s ccbaḥa meqqren. Cwiṭ, cwiṭ, uγaleγ ufiγ-d iman-iw ttaruγ akken i yi-yehwa s tmaziγt, u mti i yi-yehwa, dγa “ayen” i yi-yehwan, faqeγ akken ulac amgirred, kra n tikta ara aruγ s taεrabt, zemreγ a tent-aruγ s tmaziγt, ihi, d tutlayt-nneγ i d- yezwar lḥal, acuγer ara nernu i tberranit, ad neğğ ayla-nneγ d tagujilt d imawlan-is llan?!

 

Tafukt: Seg isefra, γer tullist, γer imagraden i tettaruḍ deg weγmis Tafukt, i tura, d acu i tettaruḍ? D acu i tettxemmimeḍ ad taruḍ ssya γer zdat?

Tanaṣlit: Tira d lebḥer wessiεen ur nesεi leqrar! D tiliwa i d-yeṭṭerḍiqen di rruḥ, yal ta ẓidet waman-is! Ihi, nekk bγiγ a d-agmeγ si yal taεwint, uriγ isefra, uriγ daγen yiwet  tullist attan di tiddukla Numidya, tura bdiγ yiwen wungal i wumi giγ azwel”Amaḍal n terwiḥin” werεad yekfi. Ssya γer zdat ur ẓriγ ara ahat zemreγ ad aruγ isura, tamezgunt… akken i d-nniγ yakan, riγ ad sweγ si yal lεinṣer n leṣnaf n tira.

 

Tafukt: Aṭas i d-yezgan mebεid am tili, zgan qqaren ixuṣṣ waya, mačči d wagi i d amahil iwulmen…i lemmer d kemm i d taselwayt n Numidya, neγ d timdebbert n HCA (Asqamu Unnig n Tmaziγt) d acu n tigawt i yezwaren tiyaḍ i ubaγur n tmaziγt?

Tanaṣlit: Asteqsi-agi, yuεer cwiṭ, ur ẓriγ ara ma yella zemreγ a wen-d-rreγ fell-as akken i ilaq, imi ẓriγ ur lliγ ara d taselwayt n Numidya, ur zmireγ ara daγen ad iliγ d timdebbert n HCA , ihi ur zmireγ ara a wen-d-iniγ d acu i ilaqen neγ ayen ur nlaq (Ur yettḥulfu s tirgit ala win  tekwa) maca zemreγ a wen-d-iniγ ayen i ẓriγ d akken yiwen ur yettcuḥ i wayen i wumi yezmer a t-yexdem, ahat nekk ur zemmreγ ara ad xedmeγ ugar n wayen i yettwaxedmen ass-a! Targit-iw nekk d tameqqrant am nekk am yal amaziγ d akken “tutlayt tamaziγt ad tuγal d tunṣibt”.

 

Tafukt: D acu unamek neγ uwellih i yebγa a γ-d-yefk umussnaw ameqqran Ccix Muḥend U Lḥusin deg wawal-agi: “Ayen i nesselmad, wa yettu-t, wa yettazu-t”?

Tanaṣlit: “Ayen i nesselmad, wa yettu-t, wa yettazu-t”! ssarameγ ad nili seg wid  yettarun, imi, “Win ur nesεi ccfaya, ulayγer littkal fell-as”ihi awellih i yebγa a γ-d-yefk umussnaw-nneγ ameqqran ahat d wagi i d-yusan seg wanzi-agi i d-nniγ.

 

Tafukt: D acu i d azal n kraḍ yismawen-agi γer γur-m kemmini: Dda Lmulud At Mεemmer, Dda Muḥend Aεrab Bessaεud, Muḥemmed (Masin) Harun?

Tanaṣlit: Dda Lmulud At Mεemmer, Dda Muḥend Aεrab Bessaεud, Muḥemmed Harun, d izumal i γ-d-inejren abrid akken ad nelḥu γer laṣel.

 

Tafukt: I tigi: Dihya (kahina), Tin Hinan, Faḍma n Sumer?

Tanaṣlit: Dihya, Tin Hinan, Faḍma n Sumer, d tulawin n tissas, d tid i d-ixelqen amezruy n tmeṭṭut tamaziγt.

 

Tafukt: I wigi: Si Muḥ, Ṭeyyeb Brahim, Farid Ferragi?

Tnaṣlit: Si Muḥ d rruḥ n tudert, Ṭeyyeb Brahim d aneglus n tayri, Farid Ferragi d taγect i icennun temẓi, tayri, aḥulfu.

 

Tafukt: S tewzel kan, d acu n wazal i sεan wawalen-agi: Tilelli, tayri, talsa?

Tanaṣlit: Tilelli d tabγest n tudert, tayri d tudert, talsa d tayri tuγrist i kra i yellan d rruḥ.

 

Tafukt: Tasusmi, awal, tira?

Tanaṣlit: Tasusmi d isuγan n terwiḥt. Awal d udem n tira. Tira d rruḥ n wawal.

 

Tafukt : Tayemat, tagmat, tadukli ?

Tanaṣlit : Tayemat d aẓar n tudert. Tagmat d tuyat, d aḥuddu. Tadukli d laman.

 

Tafukt : Numidya, Tamazγa, Tafriqt Ugafa ?

Tanaṣlit : Numidya, Tamazγa, Tafriqt Ugafa, d tayemat i d-yurwen tamaziγt.

 

Tafukt : Yella kra n westeqsi, i terğiḍ sγur-neγ ahat, nettu-t neγ nezgel-it ?

Tanaṣlit : Ahat yella ! Meεna nekk a wen-d-fkeγ tiririt, ma d asteqsi afet-t-id  kunwi !

Ma yella Ğubran Xalil yenna « Nekk ttwalaseγ s kra yellan d nekk i tmeṭṭut » nekk a d-iniγ « Nekk ttwalaseγ s yakk ccbaḥa d-yettlalen di terwiḥt-iw, s kra  uḥulfu uγris d-yettnulfun deg-i yal ass, s kra  usirem i yi-yettcuddun γer tudert-agi, γas ma teččur d lemḥan, i yiwen  wemdan i wumi giγ isem « Amdan Aneglus » i yuklalen anuz n leqder d wesnemmer sγur-i.

 

Tafukt : yella kra n tamawt neγ n wezγan ara d-tefkeḍ i weγmis Tafukt ?

Tanaṣlit : Aγmis Tafukt, ssarameγ-as ajuğğeg ugar n waya, akken i ssarameγ daγen ad yaweḍ γer yal afus, mačči kan seg-neγ γur-neγ, imi ilaq ad ttuqten imeγriyen-is, mačči kan di tiddukla, neγ di temdint n Wehran, ilaq ad yeffeγ ar berra, afus deg ufus ad yelḥu ar zdat.

 

Tafukt : Awal-inem aneggaru, neγ n taggara ?

Tanaṣlit : Awal-iw n taggara, bγiγ-t ad yili d asebγes i yal yiwen i yesεan deg ufus-is kra, yezmer a t-id-yefk i tmaziγt akken a tt-yesnerni, akken a tt-yessenfali ; a s-iniγ ur teṭṭef ara afus-ik, ger-it-id, aha, rnu-t-id γer ifassen-nneγ, akken ad nebnu lwaḥid llsas iṣeḥḥan i tutlayt-nneγ, i laṣel-nneγ, i wakken a d-nheggi i tsuta ara d-yernun deffir-neγ  axxam iṣeḥḥan ideg ara ddarin.

 

Tafukt : Tanemmirt, a Tanaṣlit.

Tanaṣlit: Tanemmirt, i yakk iεeggalen n tiddukla Numidya, i iqeddcen s tissas akken a s-cebbḥen udem n tmaziγt di Wehran. Tanemmirt, i wid i yi-yesslemden ad aruγ tutlayt-iw, tanemmirt daγen i weγmis Tafukt i yi-d-yellin isebtar-is akken a d-lliγ ul-iw.

 

 

Tadiwennit i d-yelqeḍ

Ğamal Benεuf

Tafukt,

Uṭṭun 33,

Yebrir2956/2006.

* Tadiwennit-agi tettwag ass :

8 meγres 2006.

Tamawt: “Tanaṣlit” d isem i tefren i tira (d isem s wayes tettaru), ihi  a yi-surfen imeγriyen imi d isem nniḍen ara afen di tdiwennit i d-yeffγen deg weγmis Tafukt.


Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Smaïl Medjeber - Tinin-is...
Smaïl Medjeber - Tinin-is...
Ǧamal Benɛuf - Tinin-is...
Ğamal Benεuf - Tinin-is...
Atlas Nat Wemsed - Tinin-is...
Aṭlas N at Wemsed - Tinin-is...
Aṭlas N at Wemsed - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
Amucar - Tinin-is...
Bu teɣyult - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Bu ccfaya - Tinin-is...
Ǧamal Benɛuf - Tinin-is...
Amɣar - Tinin-is...
Taninna - Tinin-is...
hakim - Tinin-is...
Amcum-nni - Tinin-is...
Mouloud Kacem - Tinin-is...
hakim - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
amnay - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Amcum n tidet! - Tinin-is...
Ǧamal - Tinin-is...
War isem - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
amnay - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed/Taninna - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
amnay - Tinin-is...
Ǧamal - Tinin-is...
Ğamal - Tinin-is...
Bu ccfaya - Tinin-is...
ṭikuk - Tinin-is...
Bu teɣyult - Tinin-is...
Taninna - Tinin-is...
Hayat - Tinin-is...
Amessebrid - Tinin-is...
Bu ccfaya - Tinin-is...
Ǧamal - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
Tanaṣlit - Tinin-is...
Ṭikuk - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s