Tullizin
 

| | |

Taklit n tayri

Taklit n tayri.

D tawengamt ( lxaṭira)1 sγur: Ğamal Benεuf.

A tt-buddeγ d tajmilt i weltma-tneγ  Zakiya (neγ Fuziya akken i s-nessawal nekkni)  Σeggad*

Wissen dγa amek yella wul-im?! Wissen ma yennejbar, neγ werεad?! Nniγ-am tzedreḍ deg wanu (lbir) ur nesεi lqaε, wissen anwa wagi i kem-“yeskulin”?!  Wissen ma yuklal meqqar, Neγ ar daxel ay ul?! Yettwawwet dγa di lemtel: ” Yekla yuẓam, yerẓa remḍan-is γef yemqerqer”. Niγ (yak) qqaren daγen: “ tayri d taderγalt”, tayri taderγalt yezzuγuren bab-is  γer wanda tebγa nettat, mačči γer wanda yebγa netta. Ahat a yi-d-tiniḍ: Wi k-yennan akka “ kkuliγ” a wagi?  Xuḍi nekk mačči d menwala!...

-- Nniγ-am ssneγ akk tigi. Lemdeγ-tent deg wallen-nni-inem yecban tamda n tirga, tinna akken yellan daxel n “yefri n leεǧayeb”, iγef  yesberber wedrar n Yemma tadrart  deg Aweqqas. Γriγ-tent di twenza-m ideg  tewcem tayri, γas tura s isekkilen imecṭuḥen i wumi ur tezmir a ten-tγer tmuγli n menwala, nekk γriγ-ten-id! Sseγreγ-ten-id i wid yettnadin ad issinen tayri s talqayt. Γas ma tura s isekkilen d ireqqaqen nezzeh, cban inzizen n wul i wumi ur tezmir tiṭ a ten-id-tefren, nekk ferneγ-ten-id! Ferẓeγ-ten-id am umejjay-nni yeṭṭfen  “ sskanar”. Γas tura s isekkilen n tmess ireqqen, tinna i d-yettaǧǧan ccwami ideg  tetthabi tmuγli n win ur njerreb taruγi. Γas tura s idammen, am tecraḍ ideg ggwten izamulen, yal wa amek ara sen-yefk anamek; ma d inumak-nsen n tidet ur yelli seg-sen win yellan d amaγud (iquden) γur kra; ttarran-yes-sen lada. Γur kra nniḍen; ttarran yes-sen yir tiṭ, neγ tiṭ n tismin. Γur wiyaḍ (rrehṭ neγ ṣṣenf-agi, ixulef wiyaḍ nniḍen) ; jebbden-d yes-sen lwelha, neγ tamuγli n medden i wakken ad γren deg-sen lmertat akk d tlufa i ten-izedγen i lebda;  iwakken a d-grin daγen d ccfaya ur tseffeḍ tatut. Ma d nutni ( izamulen-nni), ttweḥḥin-d akk s nnger… Γas tira-nni  (yuran di twenza)  tikkwal teggar-d tiγri  tagugamt, tinna akken  yecban tarṣaṣt i ineqqen amdan s tsusmi. Ala tarwiḥt n win tesseqlalleḥ i d as-isellen deg yifer-is iεuẓẓgen. Γas tikkwal tettnazaε-d, anazeε-ines igellu-d s lmertat umuḍin i wumi ur isell ara wemdan anezmar, ala ameεlal i d-tettaweḍ. Γas ma tikkwal tesrugmut, taγect-ines d asxertem i wumi ur ifehhem leεqel. Ala tisselbi i  tt-yessnen. Γas tikkwal tiγri-ines d tilemt ur s- isell ara ula d lmal agugam. Ala  Ḥessas nnda i s-isellen di takin ( takwin) ugama yecban targit. Γas tikkwal tiγri-ines d axemmim, d tidmi, d takti, d ayen  i d-yettrusun kan di lbal, ur tt-id-tettaf ara  tgezzant-nni yekkaten xeṭṭ-rrmel. Γas tikkwal tiγri-ines d asuγu, d acerγit, d ameǧǧed yessergagayen tasa. D acewwiq-nni i d-yesrusuyen lweḥc… Γas tikkwal d ṣṣut izuffan n waḍu “ εyaṭ u qeyyama”, winna akken yessengugulen kra yellan… Ṣṣut-is, ahat yecba aṭerḍeq n rrεud, kra yellan yessexmet-it, kra yellan yessers-d fell-as tigdi; ala  wid i wumi tennerna tigdi, wigi tigdi-nni-nsen  tettuγal-asen d tissas. Akka am tyaẓiṭ: “ tayaẓiṭ ur nettarew, tin ur nzeddel γef tmellalin, ass n rrεud i s-ggaren timellalin akken ad tesgerger fell-asent” . Γas tikkwal, ṣṣut-is yettwannay-d s yal tameslayt, anagar tinna-akken-nneγ ( wissen teεreq-as, wissen yettu-tt, wissen yessetḥa yes-s, yettεudd-itt d lεib?) ; nekk, gziγ-t imi d-yerḍel awal sγur wiyaḍ ” lḥubb”, smektaγ-t-id s wawal” leḥmala”, segmi d-yemmekta , yerna-yas-d takna “ tayri”. Γas tikkwal d tiγri, neγ d ṣṣut, neγ d anazeε, neγ d asrugmet, neγ d ameǧǧed, neγ d aslilew, neγ d asbuγer, neγ d nnehtat, neγ d ajefjef ( alejlej), neγ … anda ẓriγ nekk d acu-t!? Ḥṣiγ kan d aneznaz n wanza yessergagayen ulawen, d aneznaz-nni i ttagaden akken medden; winna akken n win yettwanγan s yir lmut (dagi, qeṣdeγ-d tayri), yettwanγan am yetbir γef waman, yettwanγan werεad i ten-yeswi. Γas tura s isekkilen n nnuṛ i yeddal cciṭan s tbernust-ines n lεar, s tbernust-ines n tallest (ṭṭlam). Yesberber fell-as, yessedrag-itt i tmuγli; d acu ara twali tiṭ yeddreγlen di ṭṭlam uṭellis? ala tiṭ n lmalayek ( ineglusen) ara tt-iwalin, ma stufant εad, neγ ma ur keḥḥlent ara s taẓult ilili!

 Nekk, nniγ-am: Γriγ aya, mačči kan di temlixt n tmelγiγt n  twenza-m, mačči kan di limarat n icerriḍen, neγ n  yezrigen yellan deg uyendur, yellan deg wenyir n twenza-m; γriγ -t di lbext-im yuran deg ufus-im azelmaḍ yellan d azehri.Γriγ-t ula di tira-nni taḥerfit, tinna akken i zemren ad arun yakk yemdanen s ifassen-nsen di lkaγeḍ ( ur tt-ttarun ara s tinna-akken-nneγ, ma uran-tt xuḍi a tt-zelgen, wa yettaru-tt akka: ” ḥemleγ” -- deg wemkan n ḥemmleγ-- , yeqqel d asif. Wa yettaru-tt akka: “Rriγ”  -- deg wemkan n riγ-- ,  am iriran!) ;  tinna akken i ttarun yemdanen, tikkwal s ifassen-nsen teǧǧa tezdeg, s ifassen-nsen yeččuren d ilefḍan, yeččuren d inǧan, yeččuren d imbuxxen neγ d busfus. Ih! tikkwal ttarun-tt ula s  ifassen-nsen yebbeqnunnsen deg idammen…  Amek ?!...

-- Llan wid ur nettaru la s lmidad, la s ssmex, la s wayen nniḍen ; ur ssinen ara maḍi ad arun.

Wid-nni, Ssawalen-tt-id s yimi afuḥan, s yimi i itetten amurḍus. Qqaren-tt-id s yiles  n weksum ur nesεi iγes, qqaren-tt-id s yiles ur nesεi iγes, yessibnin akedded n yiγes, yettsummun adif n yiγes. Ssawalen-tt-id  s yiles ur nesεi tilas, s yiles i itemmγen akin i tlisa, iles-nni i wumi ur zmirent ad qerrεent tuγmas, iles-nni yessnen amek ara yenneḥwaṣ, yessnen amek i yettmelliṣ. Niγ ( yak) acḥal d abrid i yemneε si tuffẓa n tuγmas i s-yellan d ẓẓerb! Niγ (yak) acḥal d tikkelt i yessaweḍ bab-is ( mačči d iman-is i yessawaḍ, d bab-is i yessawaḍ) γer uwezγi; neγ γer lmuḥal! Netta ( iles) yezga yeffer, yettuγal γer wexjiḍ-is am wezrem, niγ qqaren « iles yessawal-itent, aqerruy  yettaγ-itent ».   

  A  yi-d-tiniḍ: D acu i d imeslayen-agi ur nesεi lmeεna?!  D acu i d yir imeslayen-agi imeqqerṣa? Imeslayen-agi yecban aderbal neγ yecban abeḥnuq-nni yehban, winna akken yettmenṭaren deg igudiyen, winna akken i wumi ur d-tzeg tfawet!  Nniγ-ak a win ur nessin: Ma yella kečč tulet-inek leggaγet, tecba leḥrir, nekk ul-iw ḥercaw, yecba tazeggart.

-- Γas ul-im ḥercaw, γas yecba tazeggart, llan wid yecban amger zemren a t-id-qemmḍen si lǧedra, zemren a t-id-ḥuccen seg iẓuran.

--  Nniγ-ak: Ma keččini a winnat, tulet-inek d taleqqaqt am tqeṭṭiṭ-nni yegzer wemcic. Nekk, ul-iw d aẓru n tefza neγ n tnicca.

-- Γas ul-im d aẓru, llan wid yecban anhiz ( afḍis ameqqran), a t-sdegdgen, a t-bḍun d ticwayin.

-- Nniγ-ak, a winnat: Ma kečč, tulet-inek d adγes, teshel i weskaf! Nekk, ul-iw d timess, ur yezmir ḥedd a t-yennal.

-- Γas ma ul-im d timess,  llan iseḥḥaran yetturaren s tmess akken bγan, tikkwal tetten-tt d tuččit.

  Nniγ-am, tenniḍ-iyi-d. Tenniḍ-iyi-d, nniγ-am: Tugiḍ ad tfehmeḍ tasusmi yettmeǧǧiden, akken i d-ssenṭaqeγ nekkini arqiqqes n lecfar n wallen-im. Nniγ-am, tenniḍ-iyi-d. Tenniḍ-iyi-d, nniγ-am: Tugiḍ ad teγreḍ tadyant n tayri gar : “Zulixa d Sidna Yusef “. Tenniḍ-iyi-d, nniγ-am. Nniγ-am, tenniḍ-iyi-d: Walaγ acḥal d isura n irebbiten n tayri: widak-nni n “Bac muhendes d sitti Hanem”, widak-nni n “ Fendi wa ḥaramihi”,  widak-nni i γ-yerran tayri d asqecmeε, i γ-yerran tayri d alelluc netturar yes-s akken i γ-yehwa…

 Teggugmeḍ, ters-d fell-am tsusmi! Ḥṣiγ tugiḍ ad tawiḍ mayna! Kemmini yečča zzux. Kemmini yenwan iman-im d leεlali. Kemmini yenwan iman-im d aggur, d tiziri, d igenni s lekmal-is! Amek ara tawi mayna teqcict n ccuq?! Taqcict i d-yekkren di lεezz d ddlal, taqcict i d-yetturebban s ḥlu-ḥlu neγ s ttnefcic?! Meεḍureḍ i telliḍ, aḥlil!… 

 Fiḥel awal, γas teṭṭfeḍ ssabeε-inem ar γur-m; maca, gziγ tasusmi-m, yenna-yi-d lexyal n tili-m: Sel mliḥ a wagi! Nekk mačči d menwala. Nekk, ur lliγ ara si tidak-nni i zzuγuren wulawen-nsent. Nekk seg tid yezwarayen leεqel, mačči seg  tid-nni i iteddun kan s lewhi.

-- Ḥṣiγ, ayagi yakk d zzux kan i yennernan deg-m. Ayagi yakk d awham kan i twehmeḍ deg yiman-inem. Ayagi yakk d nnefs kan i kem-yulin, teḍra-yam am tculliṭ-nni yeččuren d nnefs, nǧeε-itt kan ad tuγal d tilemt, d ulac…

Ma γur yiman-im d ayen nniḍen, γur wiyaḍ, (akka telliḍ akka tura, wamag ma tejjteḍ neγ ma tsuma-kem-id tewser, fiḥel awal!..) tettbaneḍ-asen-d d tamesluxt kan, daya.Yal wa amek i yebγa a kem-yečč d tiremt: Wa d aseqqaḍ, yebγa a kem-yečč s tawant. Wa teǧǧa-t leqnaεa, yebγa ad itett deg-m ad yesnagar. Wa yettwafeḥḥem ( “afḥam” qqaren-t i win yeεyan di kra n tuččit), a kem-yesselbubeγ kan a kem-yeǧǧ. Wa yebγa-kem d tacriḥt n teftilt, wa yebγa-kem d tacriḥt m yiγes, wa yebγa-kem d tacriḥt m tassemt, wa yebγa-kem d lemdamat ( ayen yettilin daxel uεebbuḍ, am tasa d wul), wa yebγa-kem d iles, d adif, d lekfarat ( lmexx neγ allaγ)… llan ula d wid i kem-yebγan d tisigert ara yefk i yiḍan, i yemcac…

Twehmeḍ! Tugiḍ a d-terreḍ awal!?

Ihi, mačči fell-i ara tesfelqḍeḍ, mačči fell-i ara tessiεezzeḍ iman-im… niγ qqaren: “ Acḥal εzizeḍ a lleft, taberruyt teswa mitin”.  Neγ daγen: “ Ay akken tebγuḍ tiεzizeḍ a tiṭ, timmi tezga-d sennig-m”.

Nekk, tigi yakk, jerrbeγ-tent, “ ulac afrux yufgen, ur iris”, “ ulac ttejra ur ihuzz waḍu”, ulac ul ur tḥuza tayri, ulac nnif di tayri.

 Tayri tecba lmut, ulac win ara tezgel, tgellu s uzegzaw akk d uquran; εad tugar-itt! Imi nettat (tayri) d taderγalt, tḍellu i medden bilγus, tneqq-iten s tecmatin, ttekkes-asen tirwiḥin tettaǧǧa-ten d igerbuzen, mmuten ṭṭillin…

Ma ur tumineḍ ara sell i weḥbak n wul-im, sell i uneznaz n iḥulfan-im; wali tugna-inem di tnafa, mačči d tugna-nni i m-d-yemmal lemri… Ma ur tumineḍ ara  steqsi wid ijerrben, neγ sell i tezlit-agi n Si Muḥ:

“Ay aqcic”

Cubaγ-k,  ula d nekk yiwwas ḥemmleγ

Ssneγ mi ara yirẓig lqut

Ssneγ tayri yeṭṭfen tiγilt

Terra-yi ussan d lḥentit

Rwiγ asawen

Tayri ma tfut tedderγel

Ula d as-d-yexdem leεqel

S i nettwali

     -- Mačči s Si Muḥ ara tesεeddiḍ iman-ik, mačči s wiyaḍ. Si Muḥ akk d wid i t-yecban ẓid-it imeslayen-nsen, mačči am imeslayen-inek ileǧmanen, imessasen.

I tuγaleḍ kan γer tira-nni-inek tamugezt ( engagé)?!

-- D kemmini, εad d kunwi i yebγan aya. D kunwi i yi-d-yezzuγren, d kunwi i yi-d-yefkan afus…

-- Nefka-yak-n afus, kečč tefkiḍ deg-neγ afus! Nessuggem deg-k ayen iwulmen, ayen ara γ-d-yerren asirem, ayen ara γ-d-icebbḥen tirga…

-- Terǧa-m deg-i ayen iwulmen, neγ ayen tebγam?! Tebγam a wen-kemzeγ anda tebγam…

--  I tecbuḍ-d xersum deg idaddaten-inek?!

--  Tebγiḍ a d-tiniḍ imyura-nni-nneγ imeqqranen, wid-nni akken i wumi yecrureq yemru  ( a yi-ssurfen imi ur ten-id-bdireγ ara, γas ssneγ akk ismawen-nsen)? D tidet, wigi ur ten-cbiγ ara, meεni annar-agi hraw, deg-s amkan i yal yiwen…

-- Terniḍ tsemmaḍ-as “annar”, γef waya i tesserwateḍ akka akken i k-yehwa!

-- Ala! Bγiγ kan a d-iniγ: Yal wa amek tt-iwala, yal wa anta tiγmert  ansi tt-id-yessaked. Lemmer ur ugadeγ ara ad rfun fell-i, lemmer ur ugadeγ ara a tt-cerweγ merriγet, yili nniγ-d: Llan deg-sen wid i tt-iwalan s tmuγli n wiyaḍ, mačči s tmuγli-nsen nutni. Llan deg-sen wid i tt-id-yettcebbiḥen d acebbeḥ n belεani ( “ belεani” d aεemmed s twehranit, wissen ma yella s teqbaylit?), ssebganen-d kan tafukt akk d nnsim n tefsut, teffren uḍan n llyali n tegrest (ccetwa), teffren izilan n ṣṣmayem unebdu; llan deg-sen ula d wid i tt-yennan  akken ara εeǧben tiqcicin, neγ tiḥdayin ( ma llant εad tid yeqqaren s tmaziγt?!) akken a sen-d-cmummḥent. Tilmeẓyin i kem- yecban a ten-buddent i yiman-nsent, ma d tid ijewǧen a ten-buddent i yessi-tsent ( εad ma ur εciqent ara yakan: di Raγeb Εalama, neγ di Jurj Wasuf, neγ di kra n “ Cab” i yessnen ad yecnu: “Lmeryula ttebγi ttesher”).

-- “ Iruḥ wul a d-yekkes lxiqq, yufa leḥbab d imuḍan”. D acu k-yuγen akka, a winnat?! Aql-ik, tuγaleḍ d akuz, tuγaleḍ d ccluc, tuγaleḍ d buseṭṭaf, ur tezgileḍ yiwen! Tessawaleḍ ala i nnger!... Weqbel ara k-iniγ aḥlil, ahat meεḍureḍ i telliḍ, γas γiwel err-iyi-d γef westeqsi-yagi: Acimi yal mi ara d-tbedreḍ tayri, yal mi ara d-tbedreḍ iḥulfan tettmektayeḍ-d yid-sen lmut?!

-- Ass-a a m-d-iniγ ayen ur nniγ ula i yiwen, acku tefkiḍ-iyi-d nnuba, teǧǧiḍ-iyi a d-smireγ tiqqit si tedlawt-nni n lemrar i d-yeẓẓem wul-iw… Ihi γas sel-d a tameddakelt ( mačči a taḥbibt, γas kkes aγbel) : Walaγ-tt sanda i tt-tessaweḍ tayri.Walaγ-tt sanda i tt-teẓẓuγer tderγalt, walaγ-tt mi yenta deg-s ujenwi n lexdeε, ajenwi n lexdeε i d-yekkan seg ufus n laman. Walaγ-tt mi tt-yenγa gma-s, gma-s i d-turew tεebbuṭ n yemma-s! Acku tḥemmel yiwen, tleḥḥu yid-s; nettat ahat i t-yessuggmen i jjwaǧ? ahat i t-yettargun d azgen n yiman-is… netta wissen amek i tt-yundi?! Ass-nni yerwel, acemma ur t-yuγ, acemma ur t-yebli! Seg yimir-nni ar tura, ahat acḥal d tiḥbibin i yuqem? ahat yejweǧ, ma mačči d snat, neγ d tlata tulawin, ma mačči ugar?! Ahat yettu-tt maḍi! Walaγ-tt mi teẓẓel di tlemmast n webrid am usaru, walaγ-tt mi tt-γummen s uḥayek n leḥrir ( ur cfiγ ara γef uḥayek-nni ma d win n Lεecεaci, neγ d lemremma?) . Aḥayek-nni i ttarrant teslatin, ass-nni yebbeqnunnes deg idammen. Ass-nni γas  meẓẓiyeγ, d agrud, akken meẓẓiyit igerdan-nni i iteddun γer uγerbaz ( lakul). Aγerbaz-nni yecban taberrakt n wuzzal, acku yezga-d di lḥuma taẓawalit, yezga-d di Bab lḥemra ( tawwurt tazeggaγt, ahat d “tawwurt n  ǧahennama” ). Teẓẓel di tlemmast n webrid meskint, tewwi-tt deg yifer-is,  tinna akken i yettargun talwit, tayri, tarwa…  Teẓẓel  zdat yimi n tewwurt uγerbaz: Amseglu ( annex) “Elǧǧewhara”/ “la perle”, teγli tǧuhert zdat yisem “ Elǧǧewhara”. Texnunnes deg idammen-is am tixsi yemmezlen deg wass n lεid, ur d-yecfiε deg-s uγerbaz, ur ixuṭṭ deg-s. Teẓẓel qrib zdat tewwurt n lmuxat ( timasurin), imir-nni mazal-itent llant, ur d-tecfiε deg-s tmezgida ( lǧameε irumyen)-nni, ur txuṭṭ deg-s! Teẓẓel qrib zdat n lwali ( ṣellaḥ, lemqam) Sidi Muḥemmed Mull ṣṣur ( d aγrab, d ṣṣur yesεan tikeddanin akk d txemmjin, ideg srusuyen ticemmaεin d yedrimen; ttẓurunt-t lxalat, ttγimint din ssummurent iṭij. Yezga-d di tama ufella n Sidi Lhewwari), ur d-yecfiε deg-s ṣelleḥ ur ixuṭṭ deg-s! Teẓẓel qrib ( s waffug n wegḍiḍ neγ n wefrux) zdat Lalla Meryama ( Meryem, yemma-s n Sidna Εisa) i d-yeṭṭfen tiγilt di tmezgida n “Santa kruz”, Lalla Meryama i yeldin iγallen-is γer tama n “Lmariyya”, amzun tessawal i wid yeḥwaǧen leεnaya, ur d-tecliε di tmexluqt-nni, ur txuṭṭ deg-s!…

Zziγ γer tmeddakelt-nni-inu n tmara, kkreγ ad as-iniγ: Muqel ar wanda tessawaḍ tayri! Atnad iḥulfan d leḥnana i yessawaḍen γer nnger! Kemm teqqareḍ : Nekk d leεlali, nekk d aggur… kkreγ a s-iniγ: Ma yella tḥemmleḍ ( ḥṣiγ tḥemmleḍ), ad teknuḍ, ad tanzeḍ zdat win i tḥemmleḍ, ad tuγaleḍ d taklit n tayri. Kkreγ a s-iniγ: Ayagi i m-n-nniγ, yekka-yi-d si teqruct n wul, mačči si mraw (10) lewṣayat i d-yersen γef Sidana Musa; yernu mačči d kemm i tt-weṣṣiγ, la ttweṣṣiγ deg d tidak ḥemmleγ am yessetma, neγ am yessi.

A ziγ tennejla, tessenser iman-is γef tfednin, teǧǧa-yi-d ilem ara yi-iwansen. Cerweγ-tt merriγet, nndama ur tt-ufiγ. Bγiγ ad ttuγ, bγiγ ad zhuγ, greγ di rradyu tasfift-nni “ a taεezzult-inu”, bedleγ tayeḍ:

 Ay aneznaz  yekkaten

Nekk yufa-yi-d di berra

Γef teqbaylit m uxelxal

Iḍ d wass ur gganeγ

 Teγli-d tallest, texsi ( tensa) tafat, berriket ddunit, yessusem rradyu, d nnuba n tezḍuṭ n yiḍ, d nnuba n tbuγarin ( asbuγer) n yiḍ; tid akk yettwanγan wwint-d tirwiḥin-nsent yettijjiqen deg ifassen-nsent, sṭebṭubent-d di tewwurt, ttsuγunt-d : Sidna Ayub !... Sidna Yunes!... Sidna Nuḥ ! ….

Rriγ tiwwura, rniγ lecqayeq, medleγ allen-iw, regleγ ( bellεeγ)  imeẓẓuγen-iw, lemmer ufiγ ad rewleγ ula seg yiman-iw. Nwiγ a yi-d-tennal talwit, ziγ d “avirus” i ineṭden deg wallaγ-iw, yessexreb deg-i yal kra yellan d tirga yelhan, yessedrem ( ihudd) deg-i kra yellan d asirem; a ziγen d « mzelzel-ẓekwan » i  inedhen deg uqerruy-iw! Amzun d « ayat lkersi » i d-yettkerrir : « Tikkwal γas tura s idammen yessamsen talaba tamellalt n teslit, ma ur d-uragen ara ansi nniḍen, a d-urugen seg yiri-s ara yezlu gma-s, neγ baba-s. Tikkwal γas tura s idammen  yessamsen  talaba tamellalt n wegrud amecṭuḥ i wumi   xetnen ( ṭṭehhren). Tikkwal tura s idammen ara yessimsen talaba tamellalt ( lekfen) n lmeyyet mi ara t-yeddez Εeẓrayen… »

 

1- Ṣṣenf-agi n tira ssawalen-as s taεrabt” lxaṭira”. Aql-aγ nefren-as-d isem i tt-iwulmen s tmaziγt: “Tawengamt” i d-yessumer gma-tneγ Derwic Εumar si Lmerruk. Tawengamt tekka-d si: Tawengimt( lxaṭer= mémoire).

Wehran ass n 11/08/2006.           

                                                                

*  D tamedyazt, d taεeggalt n tiddukla Numidya. Tewweḍ sanda ara naweḍ, ass n 17:08/06 γef 1 n ṣṣbeḥ ( 5 wussan segmi tettwaru twengamt-agi). Truḥ akken d tilemẓit, d lal n 35 iseggasen. Ṭṭes di talwit a Fuziya weltma.

 

dbenaouf@yahoo.fr

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Tanaṣlit - Tinin-is...
Tansa - Tinin-is...
Tana^slit - Tinin-is...
Amucar - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s