Tullizin
 

| | |

Liẓ-avuntir n Dda Qiqi

Ixef amenzu: Liẓ-avuntir n Dda Qiqi

A tt-hduγ i wiyi:

A wid yenḥafen tayri

Ffuden aman-ines di tefsut

Ma tebγam ad tḥemmlem yid-iyi

Ur qqaret lḥal ifut

Γas farṣet tiγmert-ayi

Ara d-tettafem di Tafukt.

Ixef n wutṭṭun-a d wa: Meγres, d useγres, d win γur-s.

Agzul:

Aṭlas yeffeγ-d seg wexxam yezreb, iḥar ad yemlil tameddakelt-ines Ḥayat ( „tarwiḥt n terwiḥt-iw“, akka i s-isemma netta) d wukud yesεa ttiεad ass-a. Dda Qiqi di tannumi yezga yessaḥab tabeḥlust-is, itezzi itenneṭ am izirdiw  ger yemγaren-nni yettγimin di „ plaṣ d arm“ ; ass-a , atan yecṭatṭṭew, ṭennben cclaγem-is, a s-tiniṭ yesraḥ-d rriḥa n čečču. Di tegnit ideg yiwen yezreb, wayeṭ yestufa. Aṭlas a d-yaf Dda Qiqi, a t-id-yeεreṭ γer tmeγra ara teg tiddukla Numidya ilmend n lεid n tmeṭṭut; Dda Qiqi a sent-id-id yebdu seṭṭac, sbeεṭac... Taggara Aṭlas texdeε-it tmeddakelt-is, ur d-tusi ara, tameγra n Numidya tfut-it. Akken qqaren: “ Ur yečči seksu, ur inezzeh iṭebbalen“. A d-yeččar taqerruyt-is s tebyarin, ad iqirr γer wesgen-ines am waruy. Ma d Dda Qiqi a ziγen iruḥ yeḥṭer tameγra n Numidya.

Amek i t-id-qublen dinna? d acu i yeẓra? amek i yuγal s axxam-is, γer tmeṭṭut-is Nna Ququ?... D ayen  ara nẓer deg wuṭṭun i d-iteddun ( ma bγan at Numidya)...

 

Akken wwṭeγ γur-s, beddeγ deffir-s, ur yi-d-yeẓri ara, ufiγ-t yessawal-d asefru-ya:

„ Berka-k uẓu n tneqlin

A win ur nessin

Mi qqurent ad yekkaw yimi-k

Mačči am Si Muḥend i iḥemmlen tullas

Lexrif n kull ass

Iṭes-is ger tebbucin „

Akken i yekfa asefru-ya n Si Muḥend U Mḥend, akka i d-yenna netta. Kkreγ neğεeγ-t γer iberṭi, nniγ-as:

Εni meẓẓiyeṭ imi d-tessawaleṭ akka tiheddurin am tiyi?!

- Yerra-yi-d s uduqqes: Ah!... Ya ddin lmerk! Yerna-d deg wawal-is: D acu d-nniγ εni?!

- Rriγ iman-iw γucceγ (rfiγ) : Ma drus, tenniṭ-d kan  „tibbucin“ !

- Usiγ-d ad qeṣṣreγ cwiṭ d yemγaren-ayi n twaγit, ufiγ-ten-id ssawalen ala γef cemma d tneqlin. Ğğan akk dellaε-ihin a Rebbi barek! ( dayi iwehha s uṭad-is γer kra n teḥdayin εeddant zdat-neγ)...

Gezmeγ-as awal, axaṭer ma ğğiγ-t, a d-yader ayen yellan seddaw ubagus:

Nekk zerbeγ cwiṭ , ad kkreγ kan ad εeddiγ.

Seg mi i yi-d-yektal s tmuγli si tfednin alammi d tacebbubt uqerruy-iw, yenna-yi-d s wecmummeḥ:

Εni tella kra n tin i k-ijeyyḥen almi d-tcebbḥeṭ akka iman-ik am yesli?!

A ḥeqq Sidi Mḥemmed ar yessewhem-iyi wemcum-ayi! Amek i yeεqel sεiγ „ arundivu „ d teqcict? Ad as-tiniṭ yekkat xeṭṭ rrmel!...

Yerna deg wawal-is, yenna:

Aḥeqq  Jeddi-k Amsed, d lxalat akk yessefsed, ma ilaq a s-tefkeṭ azal i tmeṭṭut. Eğğ-itt a k-terğu nettat, mačči d keččini i ilaqen a tt-trağuṭ. Ma ur tt-tessarexseṭ, ar d ak-tessirxes nettat.

S tidet kan, imeslayen-ayi n Dda Qiqi zgan-iyi-d γef wul-iw gedged. Akken i εerṭeγ a d-neṭqeγ, yegzem-iyi awal:

Tixerzennaṭ-ayi n tlawin, d nekk i sent-yessnen; εni drus i bbregεeγ seg-sent: acḥal n tṭelyanin i smermγeγ, yiwet deg-sen d Marcila m leεyun tizerqaqin, lewhi useggas d nekk yid-s neggan deg yiwet

„ lafiray“ ( agudi n ṭṭumubilat); acḥal daγen n trumiyin i sseglallzeγ di Lpari...

Kkreγ a s-iniγ: Γef waya i d-tegraṭ akka seddaw ṭṭula n wuzzal di Lḥasi, di teswiεt ideg tizziwin-inek ttṣerrifent di ddibiz! Imi kečč teṭra-yak am winna akken i s-yennan: “ Xeddmeγ γef uεebbuṭ-iw, d ukebbuṭ-iw, d ubebbuṭ-iw“! Iwakken a s-beddleγ awal, nniγ-as:

I ḥqa, a d-tεeddiṭ tameddit-a γer Numidya ?!

- Ah, d acu yellan akka εni?!

- Tella temlilit ilmend n lεid n tmeṭṭut.

- Ass-a d 8 meγres?

Kkreγ a s-iniγ: ass-a 9 di meγres. Ass-a i stufan lγaci, imi d lexmis.

Ikemmel deg wawal-is: Ay abbuh! Ay abbuh! Kra yellan s lεid-is, ula d tameṭṭut rnan-as tin-is! Nniγ-ak a winnat: tameṭṭut ur teḥwağ ara lεid; tameṭṭut ssečč-itt, ssew-itt, tesserwuṭ-as ayen tebγa... (ahat tfehmem acu yebγa a d-yini wawal-ayi, aneggaru!)

Akken i yi-iwala ssḥerṣeγ ad ruḥeγ, yenna-yi-d:

Sel kan i teqṣiṭ-ayi truḥeṭ.

Attan teqṣiṭ i wumi ara sleγ:

„ Tella yiwet tlemẓit ccbaḥa, lufa; akken kan i d-tessemṭi tbexsist-is.

Tilemẓit-nni γur-s ameddakel, tikkelt γer tayeṭ  ttemyukkasen lxiq, ttemlilin, ttqeṣṣiren, εeddlen „lamur“.Yiwwas yuli-yas taεrict-is. Teṭra-d teqṣiṭ-nni iγef d-tewwi yiwet si tcennayin-nneγ n zik:

„ Yeqqes-iyi wezrem

Yeğğa-yi ssem-is

Am wass-a ar d yendem

Ar d yendem wul-is“

„Unifi“, tuqqsa tettwaqqes, ssem yeğğa-yas-t, ma d nndama ur yendim ara; axaṭer d aberkan uqerruy mačči d azrem! Aqcic-nni yennjla, wissen anda i yeffer taqerruyt-is! Tilemẓit n twaγit tuf-d temtunt-is, teṭḥa-d s tadist.Terğa-t a d-iban ulac, „pa mwayan“. Almi qrib a d-terbu i d-iḥun Rebbi fell-as; tufa-d yiwen ubelgug, d abudali kan γef yiman-is, d nniya meskin... ur yessin ad ibecc deg wassan n waṭu! Meεni, yessen anda ara „t“-yessens deg wuṭan n waṭu!..

Kra n wussan kan terba tmeṭṭut-is, (dayen tuγal d tameṭṭut, yekfa fell-as yisem n tlemẓit, akken qqaren: „ Tafruxt d tafruxt, ma turew d tayaẓiṭ“ ) netta , akken yeffeγ γer tejmeεt, kkren-d kra ikeccamen n lekluf, jebden-as tameẓẓuγt, ssxeṣren-as nniya-s; yuγal-d s axxam yeččeḥ. Akken t-twala tmeṭṭut-is yeẓẓembel, teεqel yella kra i yellan. Dγa, tluεa-t:

D acu i k-yuγen akka, ay argaz ?!

- Argaz-is: Nnan-iyi medden “ Γas akken i tjewğeṭ, tura terba-d tmeṭṭut-ik? Ihi, mačči inek wegrud-nni!

-Tameṭṭut: I kečč tumneṭ-ten?!

 Akken i t-twala yessusem kan, teslef-as i wudem-is, tenna-yas:

Wid-nni bγan kan ad bṭun ger-aneγ. Ma ur tumineṭ ara, hhah, nekk a k-d-mleγ, keččini ḥseb γef yiman-ik: “ Meγres, d useγres, d win γur-s “ . Acḥal akka, a lγiṭa?

 - Argaz: 3 wayyuren, a Σzuzu.

- Tameṭṭut: “ Yebrir, d ubendir, d uqeṣṣab-ik n deffir“ . Acḥal εaden a lγiṭa?

- Argaz: 6 wayyuren, a Εzuzu.

- Tameṭṭut: “ Mayyu, d win-inek, d win-inu“ . I tura, acḥal i uγalen a lγiṭa?

- Argaz: 9 wayyuren, a Εzuzu.

...

Ur t-ğğiγ ara ula a d-ifak tamacahut-ines. Axaṭer, ḥṣiγ yestufa-d i lehdur. Yerna teṭra-yas am“ yiẓẓan-nni ugertil akken i sen-txedmeṭ d aεewwiq! Ğğiγ-t din ṛuḥeγ s wezrab d uḥiri; γas ini-d s tuffγa n leεqel. Aḥlil, meεdur wul-iw meskin! Tedduγ cennuγ taγect-nni n At Meslayen, a t-yerḥem Rebbi:

„ Farida ( nekk, rriγ-tt Ḥayat) lluḥ ( n) lbabur

Yettcuqqun lebḥur

Lembat-ines di Skikda

Trebba tibbucin n ttjur

Mebḥal abakur

Leεqel-iw deg-sent i yella

Ar d teḥluṭ ncalleh... „

Akken i yella lḥal, ufiγ-d iman-iw zdat „ umarci Micli“, γur winna yeznuzun tijeğğigin. Uγeγ-d yiwet tjeğğigt d tazeggaγt (am idammen n wul-iw), d azamul n tayri, a s-tt-hduγ i Ḥayat, „tarwiḥt n terwiḥt-iw“. Ḥayat-ayi d tameddakelt-iw, drus-aya segmi tt-ssneγ, meεni nnumeγ-tt, ad as-tiniṭ akken i d-nlul nekk yid-s.Tikkwal ttenεetbareγ deg yiman-iw amek i tt-id-ṣeyydeγ! Γurwet ad tεuddem s sshala kan i tt-id-wwiγ, a ḥeqq jeddi Amsed ar s xirla n lmertat...Γas yella gar-aneγ yiwen wugur. Ugur-ayi d win n tmeslayt, imi nettat mačči kan ur tessin ara taqbaylit ( fiḥel ad terfum ah! Tamaziγt i bγiγ a d-iniγ.), tugi a tt-tissin. Ma d nekkini, tayri-w d taqbaylit, iḥulfan-is ala taqbaylit i ten-id-yessakayen, i ten-id—yeskikkiṭen. Ula d awal :  „ḥemmleγ-k „ , ala s teqbaylit i t-fehhmen, ala s teqbaylit i ssneγ a d-iniγ: „ ḥemmleγ-kem!... Maca, asirem-inu meqqer, a d-yas wass ideg ara tissin Ḥayat taqbaylit, a tt-telmed akken tt-lemdeγ deg tiddukla Numidya. Ad uγaleγ ad ttzuxxuγ yes-s. S waya ad semmdeγ snat tγawsiwin: leḥmala n tin yebγa wul-iw akk d leḥmala n tmeslayt n lejdud-iw.

Beddeγ zdat „ umarci Micli“ , γer tama n tulawin-nni yettrağun ma yella kra n wabεaṭ ara tent-yawin ad xedment (ttseyyiqent msakit); beddeγ tajeğğigt deg ufus-iw, ttrağuγ Ḥayat. Kkreγ a d-cnuγ taγect-nni n Mengellat „ Rğiγ i turğa teryel“ , maca, ufiγ-d iman-iw cennuγ taγect-nni n Ḥmiduc, a t-yerḥem Rebbi:

Ass n lḥedd lewhi n leṭnac ( nekk rriγ-t d lexmis)

Teffeγ-d m tmenṭac

Agwad Rebbi d lbumba

Wwteγ γef leεqel-iw iṭac

...

Aḥlil! Ay at leεraṭ temlek-iyi, tesderwec-iyi. Seg wakken tt-jjmeγ, ṭḥaγ-d ttxayaleγ-tt-id tusa-d: Telsa-d aserwal n „ Ğğin“, acḥal bhay γef tqummict-is! Tabagust ters γef tammast-is iweṣṣef deg-s uqerruy n wezger n „Bifalu“, d aramul-nni yesseεcaren tifunasin; armi i usmeγ deg wezger-nni, qqareγ: lemmer γas d nekk i yeṭṭfen amkan-is.Taqemjet d tamellalt terna-yasent-id ccbaḥa i tebbucin-is i iṭennben am tbakurin-nni yessemṭin bla lweqt. Tisebbaṭin sut igerzan εlayen, rqiqen, tteddu tettleγway yes-sen, akken i tettleγway i yettferfir yid-s wul-iw. Tamzurt-is d taberkant teγli-d γef tuyat-is, terna-yas-d lebha i temgerṭ-is. Tiḥennikin-is amzun d rreman-nni n Lalman. Ticenfirin-is amzun d ḥebb lemluk-nni n Larebεa n At Iraten, acḥal  ẓid-it i usuden! Kra deg-s ur ixuṣṣ, tzemreṭ ad tgalleṭ ar d as-tiniṭ d kra unaẓur i tt-id-iṣewwren s lqis... Wi yecqan γas  ṭṭbiεa-s  ṭeyyiqet amzun d tamcict, cwiṭ kan ad tcennef; γas iles-is qerriḥ d sasafinda, tikkwal ugar: d tisiqqest-nni n tγirdemt, ulac γur-s aḥezzeb, ma teqqes-ik-id s wawal a k-teğğ tetteḥrirriteṭ.

Ttxayaleγ-tt-id tewweṭ-d γur-i, greγ-as irebbi, ssudneγ-tt mexluli si tḥennikin; ammer weḥd-neγ i nella, yili jeγmeγ-tt si tqemmuct...

Ur uḥtameγ almi i yi-d-yesdekwel wawal ideg raḥent tismin. Tayi d yiwet si tseyyaqin-nni i s-yennan i tayeṭ:

„ Ana xeyytek“ ! Tid yesεan ẓẓher ttrağun-tent s ijeğğigen, mačči am nekkenti ur nufi ula d win ara γ-yawin a s-nerfed zzbel-is!

Akken kkreγ a s-rreγ ṣṣerf-is i tinna, mmektaγ-d alelluc-nni ( apurṭabl), “ ffurmiγ“  s lḥir uṭṭun-ayi: 075 ** ** ** . Akken teldi talelluct-is sliγ i weskeεkeε n teṭsa; tewwet-iyi lebrisma, amek teğğa-yi ttrağuγ, nettat tettaṭsa, ur txuṭ ara maṭi deg-i.

Luεeγ-tt s ucennef: Amek?!

- D acu amek?!

- Anda telliṭ akka?!

- Aql-i, deg wexxam. I yi-d-terra Ḥayat s wezmummeg.

- I ttiεad-nni i nga?!

- Semmeḥ-iyi.Ttuγ ur ak-d-nniγ ara belli, ass-yi a yi-d-yas unexṭab ideg ttrağuγ seg wacḥal-aya.

- Amek, amek!!?

- Akken tesliṭ.

- I nekk, amek i m-d-baneγ?!

- Kečč d “ la ru d sukur“ , imi tebγiṭ ad tesleṭ i tqerḥanin!

- Ur nemsefham ara akka!

- Εni tεeqdeṭ fell-i akken a yi-d-tḥasbeṭ! Sel mliḥ a mmi-s n medden: Seg wass-a, ur ttεawad ara a yi-d-tessiwleṭ! Ur yi-d-ttlaεi ara ula d alaεi... axaṭer axṭib-iw d aqemqum, welleh ar k-yenfu seg Wehran!...

Temdel ttilifun-ines. Qqimeγ ur yi-tewwi ara lqaεa, ddunit berriket deg yeẓri-w. Wi ara sṭelmeγ?! Ur zmireγ ara a s-fkeγ lḥeqq i Dda Qiqi i ikerhen tulawin, axaṭer mačči kifkif-itent akk; ur zmireγ ara daγen a s-iniγ d netta i d yir ṣṣbuḥ, axaṭer d Ḥayat i yebγan akka mačči d ṣṣbuḥ.

 Mmektaγ-d iman-iw asmi lliγ d “ amreksi“, zziγ γer tmexluqt-nni n sgellin, fkiγ-as tajeğğigt-nni i s-d-wwiγ i Ḥayat, nniγ-as: Ass umenzu n mayyu aql-i a d-aseγ, a kem-awiγ ad tebbuḥruṭ deg Sidi Mḥemmed.

Taggara n tneggura ur mlaleγ Ḥayat, ur ḥṭireγ tameγra i tga Numidya. Ur ččiγ seksu, ur nezzheγ iṭebbalen. Ruḥeγ sčenčneγ-tt-id s tebyarin, uliγ s axxam cennuγ tinna n At Meslayen:

„ Nekk yid-m a Farida ar nefreq ( Ḥayat, i s-nniγ  nekkini)

Γerreb neγ cerreq

Wi yettun wayeṭ a d-yemmekti

Asmi i yi-tḥubbeṭ s leεceq

Fiḥel ma nenṭeq

Nqeṭṭu  lḥaja s timmi

Teğğiṭ affwad-iw yeḥreq

Γer daxel ifelleq

Wekkleγ-am baba Rebbi

Ar d teḥluṭ ncalleh...“

 

 

Attan tansa-w i tira :

Atlasnatwemsed@yahoo.fr

 

GM: TEKKI ΓEF TEQFILT NNI "ASABTER N SDAT" UGESSAR AKKEN AD TEΓREḌ AḤRIC WIS SIN

Aḥric wis sin ittwabeddel ass n 18/11/2006

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Susem - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
"Ḥimyar" d mmi-s n takna n yemma-s n Aṭlas - Tinin-is...
Newara - Tinin-is...
Ameslub-nni! - Tinin-is...
Muḥend U Remḍan Abdenbi. - Tinin-is...
Amcum-nni n Wehran - Tinin-is...
Tanaṣlit - Tinin-is...
Ğamal Benεuf - Tinin-is...
Tanaṣlit - Tinin-is...
Muḥend U Remḍan - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed. - Tinin-is...
Tanaslit - Tinin-is...
Amejjay - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
Atlasnatwemsed - Tinin-is...
Amejjay - Tinin-is...
tawent - Tinin-is...
tawent - Tinin-is...
tawent - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s