Tullizin
 

| | |

Taqufett at laxxart

Taqufett at laxxart

Cfiγ zik I yiwet n temγart d tanaɛkakuft, udem-is iccur d sser xas akken ikwmec akw si tewser, allen-is am igenni n tefsut, ttharigent deg umedyaz ma issusem u zggant, macci kan ttwalint, ttsumunt kra tγawsa ar d-irsen zdat nsent. Ifassen-is d illweggaγen am tḥedduft n uwtul, tagrbuzt-is xas terwa agrireb d lemrar, s isseγ teṭṭef iman-is, terfed imani-is. Tamγart-a d Tafarest, d jida.

Mi ar d-mmektiγ temzi, ar jida iyi tettawi tirga, fell-as I zgiγ ttruγ, I zgiγ zlazeγ γef tikli n wakud ibeḍḍun tasa d wayen turew. Acku akud ittγuru amdan ur nuki d tikli-s!

Zik ihi, am arrac akw n tmurt, myal tameddit ad d-nezzi I yiri lkanun ad nsel I tmacahutt, ad nsel I taγwect nni n jida ittnazaɛen akken ad d-fak awal. Tumart nneγ, u anect-a assa I tegziγ, macci kan di tmacahutt I tella, tella ula di tγimit d jida, di tanumi n taḍatt-is. Tikwal, ma teɛyu, s temsɛraq I iγ tessedhaw. Nezmer ad nenni tesmaɛriq yis nneγ akken a nettu tamacahutt! Imiren teqqar aγ: assa ad tt-nar I temsaɛraq akken ad waliγ anwi seg wen I isɛan aqerruy, I iceffun. Maca timti ara d-as nnana “tamagwadutt”, akken is neqqar imi tettagwad ula d tili-s, timucuha d temsaɛraq ttuγalent ar deffir. D timucuha “issagwaden” imi tt-nettara. Nniγ-d timucuha “issagwaden” imi akka isent qqar nnana, maca jida kra iγ d-mla, iγ d-mmuceh γef tqufett at laxxart, γef mzizel iẓekwan, buberrak, times ittfarfiren, taqwerrabt ittwazedγen, tenna-k illa d tidett. Twala-t neγ tesla yas ama deg uxxam neγ di berra, deg iḍ neγ deg zal.


Tin iyi yuγalen ussan-a d taluft deg uqerruy, imi tugi ad teffeγ seg-s, d taquffett at laxxart. Jida tenna taqufett at laxxart d at laxxart id-ittuγalen si laxxart, id-ittalin si tqwerrabt akken ad awwin win I wumi teccur u yiwen ur izmir ad tt-iwali, ssellen as kan medden.

Cfiγ mi ara d-bdu awal fell-as ittebdad deg-I rric, iwweḥhel iyi wawal di tgarjumt seg akken ttagwadeγ, seg akken ttamnaγ kra ara d-ifγen seg imi n jida.

Attan tin I wumi cfiγ gar tid iγ d-mmuceh yiwen yiḍ n tegrest γef yiri lkanun. D iḍ, iγli wass, adfel issassay di berra. Taddart tekcem deg uṭṭellis ma tezleḍ afus-k ur t-ttwalid. Tikwal, kan akka nsel I usehhewhew n iqwjan ittaran awal I usekkeɛwew n wuccanen. Deg uxxam llamba lgaz s teftilt-is ubeḥnuq tettreqriq γef udekwan u tessaγ kan tesga I deg illa lkanun imi deg wa qqiment-ed kan kra n tergin d yirrij, ulac times. Nek, d agrud, netḍaγ ar taγma n jida. Deg ufus-is illa uzal is itesmentag I tmes, is itrewwi irrij akken a d-yefk cwiṭ n uzγal.

Nnana ur as neqqar ara tamagadutt kan akka, seg aass-mi mezziyet d nettat tettagwad tili-s. Seg akken I tettagwad, tezga tettnadi ad ternu tugdi I yiman-is u anda tedda ad tenteḍ ar temγarin as d-mlent akw ayen walant, ayen imi slant isergagyen akken ad tessew tirigwa d fad n tugdi-s, ad tt-tesnarni. Akka I tga nnana.

Mi itt-tessaweḍ ihi nnana jida ar yiri lḥid, akken aγ d-mmuceh γef “tugdi” am akken I tezga txeddem as si zik tenna-d:

“Di lgirra nni (ttrad n 54-62 mgal Fransa) tilawin, neγ ṭaqa n tlawin gganent iman nsent imi irgazen akkw fγen s adrar (fγen ad nnaγen mgal Fransa). Ulac win ur nettagwad ad d-rebzen Irumyen s ixxamen ad srewten di tlawin am akken ittxedmen macci d tikkelt ama d nutni ama d Aɛraben di ttrad wis sin (ttrad wis sin ar jida d ttrad n 63-65 mgal adabu aɛrab-ineslemiẓri). Nezga akw neggan s uγbel u ma teferfer tizitt deg uxxam ad nedwawi merra d tsiswa nneγ neggint si tugdi.
Yiwen yiḍ ihi, akken ad uγaleγ ar tedyant-iw, neḍḍes di snat yid nteγ kan nek d temγart-iw, di berra ulac ssut ala win n rɛud d ubruri I γileγ ad d-ihud axxam fell-anteγ. Nexdem akka nerra taduli γef iqerray nteγ akken ur as nsel acku nugad.
Idda yiḍ ma d-iddu, kan akka ukiγ d yiman-iw am win ihhuzen axxam, tukkerc teglimt-iw, ikker rric deg-I u wexxer aγ taduli fell-I u kkreγ-d s iγimi deg ussu. Mi d-refdaγ iman-iw si tsumta ukiγ d temγart-iw tesfarfud, tettnadi zzallamiḍt akken ad tessiγ tafat ma illa kra id-illan. Dγa twala yi-d kan ukiγ-d, yerna teslay-id mi sewlaγ I yemma, tenna yi-d: ur ttagwad ur ttagwad a tislit, d aḍu kan d aḍu. Maca zriγ macci d aḍu kan. U ayen I wumi nesla, ayyen-nni iγ ihhuzen axxam neγ wisen amek ar a d-iniγ γef wisen dacu-tt tγawsa nni izgan tettawi tettara deg uzniq, tetthubu am aḍu maca tella deg-s tikli, anazeɛ d uzuγer n izra d tebriqin iccuren ibardan imiren. Xarttum ur ikki ara aṭas ugejdur nni, cwiṭ n tegnitt nni iγ ihhuz d tin I deg is nesla s azniq banen iyi-d imiren am akken kkan sin waguren. Sin waguren umeggal d ufras war asgunfu! Mi issusem iḥbes ihi, tamγart warɛad d-kcim afus-is zzalamiḍt nni tamcumt yerna zik tezga deg uciwi-s maca assen ulac. Dγa ula d anect-a ikemmelaγ ayen id-qqimen seg nteγ d tabγest imi neqqar as timsal agi zḍant akw mbugar asent, neqqar as dacu I issawḍen tamγart ur terri ara zzalamiḍt ar iciw-is am zik? Nergagi macci d kra!

Xas akken deg uṭṭellis I nella, nessebrureq allen nteγ u awal ur aγ d-yuli. Mi d ayen izri acwal nni, sliγ as I temγart-iw tettɛenni: “ aah a Rebbi, aah a Bab Igenwan, ttxilek ulayγer aγ d-arnuḍ agjdur nniḍen! Dacu ik nexdem? Atan ar a t-ttwaliḍ macci drus twuγa iγ iccan aksum d iγessan! Ttxilek a Bab Igenwan!” immiren dγa gziγ taluft u kssaγ akw ccek d usurdu, ssufγeγ nneyya d laman seg-i: d taqufett at laxxart id-yusan, id-irzan ar taddart. Taqufett at laxxart myal mi ara d-as, myal mi ara as slen medden tettili tmettant di taddart yerna kra n wid is islan d yiwen gar wid snen ara imten. U anect-a igar iyi taḥezqult ar tɛebbuḍt imi zriγ-t d tidett, walaγ-t d ayen illan, d ayen snaγ imi is sliγ seg imi imezwura, d ayen id-nufa illa, d ayen id-nufa qqarent.

Tiremt nni yakw, kra ittnaγ wass d yiḍ, d nek d temγart teffeγ seg nteγ tudart acku I snat nγil d amγar neγ d argaz-iw I sen acu I ten-yuγen deg udrar neγ deg ifri. Nenna yas ahat d Irumyen I id-rebzen fell-asen ma illa kra uḥerki, umeznaz iten izenzen. Di tegwnatin am ti, ttkalaγ γef temγart-iw, xas akken nettnaγ, tettara yi-d tabγest d lkuraj. Maca ass-nni imi tugad γef umγar-iw d mmi-s iffeγ-itt leɛqel, tettmeslay deg ul-is am tdarwict, icenfiren-is qquren am akken ula d yiwen wass ur ten-t-kki tiqit n waman. Teddubez kan deg usu teqqim d uqerruy-is ittwasettef d iγweblan!

Neqqim akken ihi deg uṭṭellis d tsusmi, llaẓ d usemmiḍ am tγardayin n lǧama almi d tafrara. Ula d times ur tt-nessaγ ad ḥmunt tbarḍiyin nteγ u ad aγ tekkes targagit iγ ikcmen s iγessan!

Syin, bdan-d kan izirigen n tafat keccmen-d si tejqiqin n tewwurt nesla I yiwen umγar n taddart isuγ: kkret ar tejmaɛt ad ttrebḥeeeem! ekkert ar tejmaɛt ad ttrebḥeeem! Iteddu akken γef izenqan n taddart I tt-suγu u taḍatt-is simal nsel as am uγlaγal almi tessusem. Imiren d ayen nezra tella tmettant di taddart u xas akken iγli-d fell-anteγ uγilif n tmettant-a maca ulawen nteγ nefsessin cwiṭ imi neẓra macci deg uxxam nneγ I teḍra twaγit. Maca amek ara ifsus wul imi taddart akw d imawlan? Imi wa ittili I wa, wa inuseb wa?”

Jida imiren γlin as-d imeṭṭawen deg allen, nnana daγen ar zdat-es, ar tama nniḍen n lkanun wallaγ-tt tesfeḍ allen-is s ijufar-is. Ma d nek tekcem iyi kan targagit u sendaγ ar jida am akken bγiγ ad tt-ḥellellaγ. Tezmeḍ iyi ar γur-es u tessuden iyi di tqacuct uqerruy u nniγ as s unuγni: ur ttru ara a jid!

Jida tesfeḍ udem-is, tḥuk allen-is s ifassen-is u terna-d deg wawal-is
“D Yidir at Yidir, ayyaw n temγart, I immuten ass-nni.
Fγen ihi ar tejmaɛt irgazen ur neffiγ ara s adrar iḍelli nni deg iḍ akw d wid id-iḥal s axxam ubruri d ugeffur n yiḍ nni, ma d tilawin am ugwlaf daγen imgagint ar uxxam At Yidir nnant-ed akw slant as I tqufett at laxxart iḍ nni akk-in”

Jida tekfa-d tamacahutt-is u nekwni nesxec deg-s necciriw. Imeṭṭawen tturugen deg allen-is u ṭṭafaren tiregwa n udem-is I tγez tewser. Teṭṭef aqerruy-is, terra-d nehta d tamectuḥut kan u tenna: “I izrin γef yixefawen nneγ zik!” dγa tecca yi-d s wallen d nek kmumseγ ar taγma-s, twexxer iyi-d acemma fell-as akken ad iyi d-wali u tenna yid: “ur ttagwad a mmi, ur ttagwad, ass-mi ara timγureḍ ad ttwaliḍ awessur d anagi n tudart, tura win I wumi tenser di tikli-s xas yuzel ifka-tt d timziraz ur tt-id ittaṭaf. Amγar d temγart akken bγun dren, di tewser ad akwin ccan tiyita, am akken send acu iten iγuren, am akken send acu izeglen”. Nek imiren ur gziγ tigart. Farḥaγ kan imi tessusem jida ur tettru ara, maca assa zriγ, gziγ dacu I illan imiren issarwat deg uqerruy-is. Awal nni ines n uzgal iṭṭef akw assa deg uqerruy-iw amḍiq-is. Ini win imennan kra, win issarmen ad yaweḍ ar kra ma ur as tiffiγ ara tirga d usirem ad iniγ ula d nek, am jida, izgel kra di tudart-is.

Deg ass wis mraw n wagur n tuber ussegwass 1995 γef sdis n sbaḥ, jida tewweḍ ar wanda akw ara a naweḍ. Imi nek d ilemzi I lliγ u iγweblan-iw macci d wid n ttrad, macci wid n llaẓ d tugdi, ur iyi kkisen ara iḍes, ur as sliγ ara I tqufett d-yusan ad tawi jida, d-irzan ad ttelqweḍ tin I qqimen gar wallen-iw d azamul n twarnant, n tayri d tasa. D azamul n tebγest d yiseγ. Am nek am ilmeẓyen n imiren, ḍseγ war aγwbel, war anezgum ur ukiγ d tqufett idmen jida, idmen Tafarest.

Ass-a as iniγ sgunfu di talwit a jida. Ssers iγessan-im tekseḍ aγwbel γef uqerruy-im a tin iccuren temzi-w d timucuha, d tirga d usirem.


M.A.U.

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


amesdrar - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s