Timenza  
 • Liz aventir n dda Qiqi
 • Taqbaylit : Aseẓreg n yedlisen n Salim Benkhelifa
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Γurwet wi nettut !!!!!
 • Ilmend n wass agraɣlan n yemrayen (14 furar) neɣ « saint Valentin »-Journée mondial des amoureux.
 • Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ
 • tiɣri i usenfar (projet) : l´opéra s teqbaylit
 • Asmuḥyet n "Mathilde" - J. Brel - - Sεid At Mεemmer -
 • Amattak amecṭuḥ Asmuḥyet n "Petit pédé" - Renaud Séchan - ( Sεid At Mεemmer )
 • Tikti d tmetti taqbaylit
 • Agzul usarag "Amzgun d yelmeẓyen" n Waqbu (Yulyu 2014)
 • "Kimi Wa Pet" amanga n "Yayoi Ogawa" s teqbaylit
 • AKRAREN (Rezki Rabia)
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Tamacahut n yitran II
 • Lvachir Vouchlaghem - Ayen Akka
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • Tifranin ɣef tewwurt, idammen ɣef umnar!
 • "Di lǧerra-k ay awal" adlis n Murad IRNATEN yeffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Tukkist si "Winna kan d wayla-s" n MAX STIRNER
 • "Feṭṭiwej, Tamacahut n tbelfeḍt war afriwen" tamacahut n Djidji Nait teffeγ-d tura di teẓrigin Lulu.com
 • Ça va pas non !!!!
 • Izem d tsedda
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Aneɣrim
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Apupi ukkarṭun di Laturifal !
 • WISSEN MA D YEMMA-S NEΓ D YEMMA (Rezki Rabia)
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Uguren yakk d tifrat (ahat?) n tmurt n Yeqbayliyen
 • Tagi d Sunna
 • Arraz Belɛid At Aɛli
 • Sεid at Mεemmer di BRTV
 • YUḌEN WEZGER, QQDEN AƔYUL. (Racid n Tiγilt)
 • Amdakkel-nni (Crif Wanuɣi)
 • TIQBAYLIYIN
 • Si tefsut n 1980 ɣer tefsut 2013
 • Mimmic d Lulum
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Warek d Wasin
 • Tamγart d teslit-is...
 • Iswan n tfaska n tmedyezt n teqbaylit/tamaziɣt ADRAR N FAD, Ayt Smaɛel (Bgayet) : Tamuɣli n yiwen n uɛeggal n tseqqamut
 • D SSALIMA !
 • D acu i teswa ddunit ?
 • spacer
   

  | | |

  Taddart At Σisa

  Awal-a d awal γef taddart At Σisa Uyaḥya, neγ ahat d awal γef tudrin akw n tmurt nneγ imi yiwen n sent akw, rγant akw, kif kif-itent akw deg wayen ctaqqent.


  taddart-At-aisa.jpg
  Taddart At Σisa.


  Taddart

  Tadart At Σisa tezga-d di tγiwant (di lεarc) At Yellilten, ar usammar n Micli. Am tṭaqa di tudrin n tmurt, γef usegrarab i t-ṛessa. U tsenned ar Uzsru n Bibras d-yezgan γef ulzelmaḍis (wallit lafuṭu).

  S nnig taddart d adrar u ayla-s isawweḍ tilisa-s ar Uzsru n Dhur s wanida d-yebda acercer wasif n Tmuqit imi ssawalen di taddart Asif n Buciker. Ar tama tazelmadt n taddart, seddaw wezsru n Bibras, yella wasif nniḍen imi qqaren Asif n Tegzirt. Maca aneggaru ya yettγar deg unebdu imi aman-is bḍan ten At Yegfilen d At Tfilkut (snat n tudrin n Lεarc).
  At Yegfilen sswayen tibḥirin s wayen d-yegran seg iteyyuten d iqadusen At Tfilkut.

  At Tfilkut, imi seg Uγbalu nsen (Aγbalu d taferka n Tfilkut d-yezgan sennig win At Yegfilen) id-bdan tikli waman, wwin ten ar taddart nsen imi ta ur tesεi ara aman.

  Ma d aman n wasif n Buciker, bḍan ten At Σisa d At Σdella (taddart n nniḍen n Lεarc), timti d-yeqqim kra seg sen si targa, iteddu cwiṭ inezsizs deg wasif-a d-yellan ar tama tayeffust n taddart.

  Ass-a, taddart At Σisa taqburt teqqim d tilemt, anagar n kra n yexxamen yezgan ttwazedγen. At Taddart akw udren-d ar …lluḍa, cwiṭ uzaγar yellan anda yella wexxam n tγiwant. Ar ijufar n uxxam-a, yettwabnan deg wakal At Σisa, i bnan At Taddart ixxamen nsen imaynuten, yerna stexridtin nsen akw iten ssalin.


  Imezdaγ

  Taddart At Σisa zedγen-tt assa, ahat, kra n 2500 d ixef. Γef akken zsriγ ulac kra n « les statistiques » akken a nwali acḥal n yergazen d ttlawin, acḥal imecṭaḥ d imeqwṛanen, acḥal n yelmezsyen d yemγaṛen, atg. Wid isteqsaγ di taddart γef anect-a, nnan iyi : « Ula d kečč ziγeeeen ! Aaa ! war nestufi ara i tigi ! »
  Maca, xas akka lluxan acemma wid n wassa, seg imezdaγ-is n yiḍ-li ufraren-d yergazen isent isnen i tirrugza d tinzar tikli. Mačči d yiwen mačči d sin, ama d irgazen ama d tilawin, i yefkan aqerruy-is γef tlelli di ttraḍ n 54-62. Ma d ttraḍ n 63-65 id-yeskar Ukabar Iγalen Inemlayen (FFS) mgal adabu aεrab-ineslemzsri, yemmut deg-s Mass At Yiddir. Tuγ imiren ulac anwa ar a irefden abeckiḍ, irgazen akw tquc iten Fṛansa.


  Amezruy n taddart

  Imi tira urğin nessen as tikli s wazwawen, taddart At Σisa ur turi ara γef umezruy-is. Myal yiwen dacu i yeshetrif γef yeḍ-li n taddart. Maca anda yemlal wawal d gma-s, akka i d-wwin tadyant :
  Zik taddart At Σisa, qqaren as Taddart Ufella. U tezga-d deg yiwen wayla imi neqqar Tala Tasemmadt (acḥal semḍit waman-is deg unebdu !) u Tala Tasemmadadt attan mtwal taddart At Aεdella.
  Maca taddart-a Ufella ur tetḍif ara aṭas, ur teddir ara aṭas mi tenger. Ayen i tt-is negren ttawin aγ t-id yemγaren d tadyant akken aγ d-smektayen « d yiḍelli nneγ ». U attan ihi amek tella tadyant-a :

  Di taddart Ufella tella-d talwit. Imezdaγ n taddart akw ddren am atmaten, am yiwen u myal yiwen ilha d yiman-is, d uγrum-is d twacult-is.

  Infel ussegwass γef gma-s, almi d yiwen wass tufrar-d di taddart yiwet n teqcict « tugar iṭij di tḥuski », tecbeḥ alami d ulamek. Mi tmed kra, ilmezsyen n taddart akkw teččur asen tiṭ, rran-tt akken ma llan. Seg sen, wa yezga yettargu, wa tuγit yesxaṛxuṛ !
  Ihi tilemzsit-a « fkan-tt » imawlan-is i yiwen ilmezsi n taddart, maca nettat ul-is yella yeddem-it wayeḍ, izedγ-it wayeḍ xas akken s tufra.

  Ass-mi tedda d tislit (γur-s yurag wanza u ar ilmezsyen yurag imetṭi), γilen At Taddart tefra tadyant-is u ad tili am nettat am tlawin nniḍen yelhan d yexxamen nsent « war ma rrant-d tiqaqacin n wul ar ger wallen nsent », xarttum i kra issegwassen.
  Yejbed ihi wakud ma d-yejbed, ssennan wussan γef wiyiḍ almi d yiwen wass i deg d-tella tmeγra di taddart. U am akken tella si zik, myal tameddit n wass n tmeγra s wurar-is. U deg wurar n wassen, ssekrent tt-id tlawin n taddar ad tecḍaḥ tugi. As-mi tt-ḥarsent, tekker u tenna-d awal d-yegwran ar ass-a u yettwasnen aṭas di taddart : « Γur-wat cḍaḥ-iw isεa ixeclawen ! »

  Maca xas akken tewwet iten-id s wawal, yiwen di taddart ur yerri lmend-is ar uεeggen-a. Netta ul icaḍen iceffu ! Ihi, acettiḍ γef wammas, tuder-d ar tγarγart u tebda aneqneq s taγma, s tayett, s tiṭ. Simmal tulawin kkatent afus, simmal nettat tettaf iman-is di tγarγart. Simmal tettḥulfu i tmuγli n yergazen fell-as, simmal tettezzi iman-is am wemrar.

  Mi tella tcetṭaḥ, ilmezsyen n taddart akw uγalen am imcac deg imirγan, zzin-d i tγarγart sexcen. U kan akka yekker umennuγ di taddart, wa yekkat deg wa u ssawḍen-tt almi d timegraḍ. Msenγan almi msengaren, maca tadyant ur d-nni ara amek. Tenna-d kan wid d-yegwran jedlen adeg i taddart u ussan-d ar nnig taddart n wass-a, ar Tala Lbuṛ.

  Di Tala Lbuṛ diγen tukwi-d targazt deg uterras u yekker cwal. Xedmen akka yemγaren mi zsṛan sani tetteddu tegwnitt, mγen ar Uzaγar (n Llexmis) ad walin imrabḍen akken asen d-afen tifrat, abrid ar ad yerren talwit di taddart d tigzi deg wallaγen. Ččuren iqiḍunen, ssennan iγwyal, ṭfen ibardan nsen ar « sidi ».

  Ihi, mi wwḍen, mlalen-d Imrabḍen Uzsaγar, mmuccahen asen tadyant n taddart yellan « γef yiri n ngar wis sin ». Imrabḍen, di tmusni nsen yezsḍan γef nneyya n Umsedrar, ufan asen-d tifrat, abrid u nnan asen-d :
  « Qqimet ddaw taddart-a nwen, smarkit sin wakraren u tanfem asen ad mwaten. Anda ifran ad tebnum dina Lğama, u ad a tcetlem din. U akka kan ar a tekkes daεwessu tewwi taddart nwen. »
  Mi d-uγalen imγaṛen ar taddart zsṛan dacu isen-d yeqqimen ad txedmen akken ad selken taddart nsen « seg yimi n yizem ». Smarkin akraren, unfen asen mwaten almi yeγli yiwen seg sen, u yeγli anda akka ibed ass-a Lğama ilem n taddart (i γef yenneqneq, yebεuzsel udebsi n Uparabul).


  Buciker

  Buciker d aεessas n taddart. Myal assegwass, deg wagur n γuct, yettili-d usensi deg-s. U ass n tmeγra yagi iγ d-ğğan imezwura, di tmezgida n Buciker ulac ansi ar a tekkeḍ di medden. « Ula ma yella win d-iḍelqen i tmellalt seg igenni, ur tettruzsuy ara ! », s wawalen-a ittzuxun Irgazen d tlawin At Σisa m’ ar a yekfu usensi.

  Maca, ma yella tameγra ya tessefsis awal gar medden, tessaγay taḍsa γef wudmawen, tettekkes aγilif γef wid yennuγnan, tettak asirem i wid d-irezfen as ḥedṛen, tessassay-d diγen tadrimt i taddart. Aḥetṭuf iṣurdiyen id-yettawi wegraw n yemγaṛen ideεun i wid mi fessus wul (wid yettakken lwaεda) s wurawen n usirem, d tudert γwuzifen, d uγṛum afessas, amellal, diγen s wayen akw yettmenni umdan i yiman-is d warraw-is. Si tama nniḍen, imγaṛen daεun diγen i win yebγan ad yawi « ttwab » d tumert si Buciker akken ur t-id yettaweḍ ara wayen n diri : a war teččeḍ aγrum asemmaḍ, a war tedduḍ ḥafi,…

  S « yedrimen-a n Buciker » d wayen d-bedzren At Taddart, tadamsa n At Σisa tufa iman-is u tugdi n tegwnatin n ddiq urğin tella-d di taddart-a.

  Yella diγen usensi nniḍen di taddart At Σisa, maca wagi d amecṭuḥ, i « At Taddart kan » u yettili-d kra n smanat seld win n Buciker di tmezgida n Wannar Abextit.
  Zik, u tikwal ula d ttura, di tmezgida yagi n Wannar Abextit i d-ttili tmeγṛa n Anzsar timti a tebdu tettiwriγ tmurt neγ m’ ar a yeffad wakal tiqit n waman.

  U iεessasen-agi merra, At Taddart ur ten tettun ara kra ar a yekk ussegwass, aggali s Buciker deg At Σisa yugar win s Ṛebbi. Win terra tmara ad iggal, yesmenyif ad iḥnet s Ṛebbi wala ad iḥnet s Buciker. Tanḍelt daγen deg-s i tettili imi timeqbeṛt n taddart attan deffir tmezgida, u akka ar tura, ur d-yelli ara win izemren ad yeddu ar din deg iḍ (ala win terra tmara). At Taddart akw ttagaden annar-a izsekwan deg uḍellis. U mačči d yiwet macci d sant n tmucuha i nesla γef wid iwalan neγ imlalen iwkilen deg iḍ dinna. Kra tban asen-d tafat tetteddu am umdan, kra d « Taqqufett At Laxart », kra d « Mzizel Izsekwan », kra d « Buberrak » u llan akw ya kra imeslab yegganen din d-inagen d akken wallan …Buciker s timad-is. Xarttum di taddart, terretwi tsekla n…tugdi, win ibγan ad inadi …

  Tineggura-ya, imi At Taddart akw udren-d γar « luḍa », ula d igrawen n taddart (Inejmuεa) d iεeggalen-is (Tṭemman) di tmezgida n Buciker id-ttellin. Akka At Taddart ur ttalin ara ar Taddart taqburt, « ar winhin hah ».

  Ihi, aṭas n tlufa n taddart At Σisa i iqnen ar Buciker « ucbiḥ » akken qqarent temγaṛin. Yiwet ur d-ttili ma ulac-it…akka i tella tudert di Taddart-a.


  Isenfaren n taddart :

  Mi kreγ ad refdeγ awal γef tudert n zik di taddart At Σisa, ur ufiγ ara awal ar a isendhen abrid n tudert, neγ tamḥiqt, deg uzirig n wakud neγ deg ubrid-is.
  Nudaγ deg idlisen, deg imawalen, deg uzsetṭa n Internet, farsaγ di tenfaliyin nneγ am akken farsen medden tifarkiwin di tefsut, maca i ufiγ ala : Tigert !

  Maca, imi rriγ u ilaq iyi a t-sqedceγ, snulfaγt-id : tazikennitt. Tazikennitt ihi d amek yedder umdan zik, u tazikennitt di taddart At Σisa, akken ad nuγal γer wawal nneγ, tella-d kan. Ur tettaččar ara tiṭ !

  Xas akken tatrat tessaγ akw di tmura n umaḍal, di tmurt n Uzwaw d tikli n tfiraεqest i tetteddu. Tikwal ar zdat, tikwal timendeffirt u tikwal nniḍen di tṭarf, deg dis.
  Di tikli n zdat, neğğa « ddaw wexxam » u nessali lkabinat deg ixxamen, nessers ayeddid uγerrus u nerfeḍ abidun ukawačču, nesnes times n yesγaṛen i usewwi u nessaγ tin ifurnuten n lgaz,…
  Di tin n deg dis, nekkes asarwal « aεrab » u nelsa asarwal atrar, neğğa tiγimit di tejmaεt u nekcem ar leqhawi,…
  Ma di tin n timendeffirt, nγil ad nessenser di tzikennitt, ziγ nettwaqqen ar γur-s : nugi as i tmetṭut awal d uzref, nehmel tameslayt nneγ u nerfed awal s tid n medden. Nezga, ar assa n wussan, nettγili d akken tira s tmeslayin n medden aγ d-awi tilelli, tugdut, beqqu n usqardec n tektiwin, tabγest d tumart akken as nesnerni di tsekla nneγ. Maca netta tikli ya d-nedda deg ubrid n yir tirga, tejgugel yis nneγ alami d-nufa iman nneγ d asigwar i nleqqweḍ imi timeslayin-a tiwardanin neğṛen yiss-ent imawlan nsent taγanimt n tmuγli nsen γar tlufa n tudert, u nekwnni nedda di lḥemla tiṭ tebbundel !

  Cfu-k-id, am At Σisa am tudrin nniḍen n tmurt, yiwen wudem, yiwet n tikli,…yiwet n tzikennitt ! Acku myal taddart d yiwet kan gar yessis n Tmurt.


  Asenfar n waman

  Am akken i t-id nniγ yagi, tudrin At Yellilten myarfadent abeckiḍ mačči d tikelt γef temsalt n waman.
  Deg ussegwass n 1990 d At Σisa d At Yegfilen i niqqal myefkan-tt di Ssed Ufella. Nerna assegwass mecqarwan At Tfilkut d At Uzsru s texnefyac. Kra n wagguren kan s yin, tekker gar At Tfilkut d At Yegfilen. Wanag At Σisa d At Σdella si zik ttmyezlazen, dγa γef snat-a tineggura awwen-d awwiγ yiwet n tmacahutt is issarfayen warrac At Σisa wid n At Σdella :
  Zik (wissen melmi ?) At Σdella necfen. Myal m’ ar ad-aweḍ tmecredt di taddart At Σisa ad mγen asen tt-ksen. Dγa At Σdella ad ččen « Jijju », At Σisa ad ččen imetman d ileddayen.
  Yiwen ussegwass, mi d-wweḍ tmecredt, am myal assegwass yezrin, At Σisa zsran i wumi ar a zlun akraren d yezgaren, dγa xedmen akka myefkan awal ad zlun « Iγwyal » akken ma usan-d At Σdella « ad retεen asnus ». U akken i teffeγ : iγwyal mmezlen, At Σdella mgagin-d ad awin « tacriḥt » !
  U assa, m’ akka d-γli talwit ger snat n tudrin-a, tamsalt-a n « uγyul » teqqim-d d tamseḍsit. Wa yeqqar : zik nerna kwen u nekkes awen timecredt macci d tikkelt ! Wa yettara yas : Zik nessečč awen aγyul !

  Ma d tadyant n waman, ar assa n wussan, s nqqar n tiṭ i ttemyexzaṛen At Yellilten. U ahat d aya i idegren taddart At Σisa ad tessekcem aman-is ar ixxamen deg issegwassen n 1993-1994. Yerna di tallit-nni adabu aεrab-ineslemizsri, stiṭ n tγiwant, ccuren as tiṭ issafen yekkaten gemmaḍ-in gemmaḍ-a di tegrest.

  Tura xas akka ar tteblagiγ deg wawal ar wayeḍ, ayen rriγ a t-id inniγ d akken taddart At Σisa tekker as i yiwen usenfar anect-ilat. Di tazwarra, s wawal, nγil-it akw ulamek-it, d awezγi. Maca di tidett, di tigat, akken nniḍen i teffeγ imi At Taddart akken ma llan s tezmert, s iγallen, s idrimen, ay ameqqwran ay amecṭuh, ay argaz a tametṭut ddan akw yiwet n tikli ugar n sin issegwassen. Yiwen ur issris iγessan is alami d assmi d-kecmen waman, yellan ttezririgen zik i waḍu, ixxamen.

  U kra yečča usenfar-a d adrim, aṭenṭun ur t-id yefki udabu. Kra din gren as irebbi At Taddart iman nsen, s tirrugza d tissas.

  Ass aneggaru, ass n tmeγṛa, assmi wwḍen waman ar uxxam aqarni di taddart, begsen-d Imḍebren n taddart ad nemmren akw imezdaγ n taddart γef ayen ssalin, γef ayen gan, γef ayen imi ḥekren u gan tameγṛa i taddart anect-ilatt u acki-tt : ečč, ssu !

  Maca ass-nni, ayen gziγ nekkinni, d akken Tamurt n Uzwaw s umata ur tesεi ara adabu u imezdaγ-is ma yella ur ttkilen ara γef yiman nsen, ur ten id-ittawweḍ wara, u ur xedmen yiwet. U ayen iyi sdubzen diγen, mi gziγ belli Izwawen zemren i yiman nsen m’ar a dduklen. Wwin-d iman nsen ama di tmecṭuḥin ama di tmeqwranin.


  Tiwaculin n taddart

  Am tudrin akw n tmurt, ismawen n twaculin di taddart At Σisa xarqen-tent « Irumyen » d Waεraben ass-mi nedder ddaw uḍar umahras afransis. Xarbeqen asent udem s id-lulent maḍi.
  Llant d tizwawin, d timaziγin, d tiquranin u seg wass-mi id-isbed Urumi “mmi-s n Bexta” ar temhalt neγ iḥarkiyen-nni nneγ « yeγran » di zzawiyyat, yuγal mmi-s n wedrar ur yettwafran, ur yettwafṛaz gar warraw n Lyaman neγ n Lεiraq…Ssrewten igar u yiwen ur asen yenni : Hemma ! U akka yuγalen « Imceddalen » d « Mced Allah !»,…
  Timti ur ssεarben ara isem n twacult, ggarzen as afzim afransis γef unyir u akka i yuγalen « At Ufella » d « Aït Oufela »,…

  Atent-in ihi :

  - At Udiε.................ssarsen-ten.....Aït Aoudia
  - At Σetman.............ssarsen-ten.....Tantemante
  - At Yidir.................ssarsen-ten.....Guiddir
  - At Tiγilt.................ssarsen-ten.....Bekkou
  - At Ugwni...............ssarsen-ten.....Ould Bekkou
  - At Mesεud............ssarsen-ten.....Oumouhand
  - At Uciban..............ssarsen-ten.....Chibane
  - At Mḥend Sεid.....ssarsen-ten.....Ben Bekkou
  - At Ḥmed..............ssarsen-ten.....Aït Ahmed
  - At Ubeqqasem......ssarsen-ten.....Naït Bekkou
  - At Yaḥya..............ssarsen-ten.....Yahoui
  - Iwejεuden.............ssarsen-ten.....Oudjaouden
  - At Remḍan...........ssarsen-ten.....Aït Ramdane
  - At Rabaḥ..............ssarsent-ten....Aït Rabah

  Tella-d yagi diγen twacult At Ufella maca tenger. D Faḍma At Ufella I d taneggarut seg sen u temmut deg issegwassen n 80.

  Maca ismawen n twaculin n taddart At Σisa ttusseqqant sya-u-sya, send u seld Fṛansa. Wanag ur yelli dacu ar ad yawwin isemawen am At Ramdan, At Rabaḥ, At Mesεud neγ At Aḥmed ar ul n Tmurt Umaziγ. U xas akken sselsen yagi yir aceṭṭiḍ i udem n twaculin n tuddar nneγ, Aεṛaben ur arwin ara. Bedden-d ar tama Uṛumi, dγa ddan deg wayen d-iqqimen : « At » d « U » rran ten d « Ould » neγ « Ben » …

  D aya kan ihi i rriγ a t-id iniγ γef taddart At Σisa « Uyaḥya », ma d ayen ddren imezdaγ-is ama di ttrad n 54-62 neγ deg win n 62-65, tigellel n wassa d waguren ttemlilin yelmezsyen-is, tudert tasartit di taddart, iderma d tmegraḍ d-wwi « tedrumt » neγ « tṣeffit » ad as nanef i tikkelt niḍen.

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s