Tamedyazt  Réduire
 • TILELLI
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
 • Ad nemḥemmal
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Ugadeɣ ad temzel tefsut
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Tagi d Sunna
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
 • ZAAZI
 • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
 • Azaglu
 • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
 • Neqber (Malek Houd)
 • Hemmel-iyi
 • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
 • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
 • Ula d tagi d ssalima
 • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
 • AΓULID NULI-T
 • Imedyazen am zik am tura
 • WIZA
 • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
 • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
 • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
 • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
 • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
 • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
 • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
 • imnegfen
 • Amenzu
 • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
 • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
 • Melmi ara yesleb urumi?
 • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
 • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
 • Yennayer (Islam Bessaci)
 • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
 • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
 • EĞĞT-AΓ
 • Affar d ugerninuc
 • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
 • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
 • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
 • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
 • A kra i mu zeddiget lḥila
 • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
 • TUGDUT
 • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
 • I kečč a dda Muḥ
 • ISEFLAN N TEFSUT
 • In-asen daγen ayagi
 • Iγerban atnaya
 • Sif ...
 • Tawenza yurğan talalit
 • Ttxil-ek ay ul cfu
 • I kečč ay Azwaw
 • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
 • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
 • A dda Ferḥat
 • Malek ḤUD
 • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
 • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
 • Yugurten Segni
 • Timeẓriwt n Laḥlu
 • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
 • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
 • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
 • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
 • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
 • Inna-yas Ccix Muḥend
 • TRISITI
 • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
 • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
 • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
 • Temẓi (Farid FELLAHI )
 • Aḥeddad l-Lqalus
 • Belqasem Ihiğaten
 • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
 • Daḥman Umsal
 • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
 • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
 • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
 • spacer
   

  | | |

  Imedyazen am zik am tura

   

   Issufeɣ-d Belqasem Ihijjaten adlis nniḍen n tmedyazt. D wis-7 id-ifɣen ar ass-a, yerna tzemrem ad teɣrem ayen d-nniɣ fell-asen dagi: 1, 2, 3, 4. Aneggaru yagi iffeɣ-d di teẓrigin n L’harmattan s snat n tmeslayin: udem s teqbaylit, wayeḍ s tefransist.

   

  Send ad refdaɣ awal ɣef udlis-agi n Belqasem, nniɣ-as ad inniɣ sin wawalen ɣef kra imedyazen n tmura timeẓyanin n Turuft irefden amennuɣ ɣef tnekkit di tmiḍi neɣ lqern n wis-XIX. Ṭaqa seg-sen ad ten-id-nebder kan deg awal. Maca yiwen seg-sen, d aslandi, ad sɣezfaɣ cwiṭ fell-as awal acku tmacahutt-is tekka nnig tilawt deg akken amennuɣ irfed ɣef tnekkit idda yid-s s aẓekka.

   

  Jonas Hallgrimssom am Einar Benediktsson d amedyaz amuqwran n tmurt n Islanda. Di tudart-is irfed amennuɣ ɣef uzarug n tmurt-is iddren ddaw uḍar n tmurt n Ddanmark. Am netta, llan aṭas imedyazen igren irebbi i umennuɣ ɣef tmura nsen timeẓyanin di Turuft. Ad d-nebder Petofi di Hungarya, Mickiewicz di Pulunya, Preseren di Slobinya, Maca di Buhemya, Ccebccenku di Ukrayina, Wergland di Norwijya, Lonnrot di Finlandya. Akken ma llan kkren s wawal i wayen ikkan akk-in i wawal d wayen yugaren ameslay.

   

  Hallgrimssom iddar di tmaneɣt n Ddanmark, Kupenhagen. Illa, am wid akw itent-yuɣen, ites macci d kra. Yiwen yiḍ, iswa almi is-iqqar i uɣyul ssek di ttberna d imeddukal-is, iffeɣ-d iṭṭef abrid s axxam d timziraz. Iteddu ittemdarkal, tafekka-s d ttejja-s tettengagunt gemmaḍ-in gemmaḍ-a. Iskaṛ. Iteddu tikli usekṛan. Mi ewweḍ ar wanda izdeɣ, ibda ittali tiseddaṛin ara t-issewḍen s axxam xas akken ur ifṛiz ara aṭas anda ittak iḍaren-is. Dɣa imlella iɣli. Iṛṛez deg uḍar. Azekka-nni yufa-d aḍar-is amcum ibzeg, icuf amzun d tabettint yerna izegzu akw. Yuɣal-as udrar n wafud amzun d abriq ubrin. Kra n wussan akken-nni immut. Inɣa-t uḍar-is maca d afus-is is-tt-id-ewwin. Anect-a iḍra-d deg useggwass n 1845. Anda iddar Hallgrimssom i ittwanḍel, di Kupenhagen.

   

  Izri 99 d assegwass ar ussegwass n 1944, tamurt n Islanda tḥella-d azarug-is. Tessukkes-ed tilelli-s u tessali awanek amaynut. Awanek ilelli. Irna ussegwass nniḍen, ezzi-d umuli uzarug di 1945, yurga yiwen umerkanti aslandi akeswaḥ-nni n Hallgrimssom. Iwala-t di tirga. Imlal-it di laxart. Inna-yas-d Hallgrimssom: “100 issegwassen iḍtsen iɣessan-iw di tmurt tawardanit yernu d tacenggutt! Atan ewweḍ-d wass ad uɣaleɣ ar tmurt iyi-d-issekren akken ad sgunfuɣ i lebda. Ad sersaɣ taεkwemt, ad ersen iɣessan-iw gar wid iyi-fkan anzi.”

   

  Akka i d amedyaz. Ur isrus ula di laxart ayen irfed di tudart. Ziɣen ula ddaw tmedlin, tayri iẓuran d tamuddurt. 100 isegwassen ur tekken ara s nnig wayen iccan tasa, isehblen allaɣ. 100 issegwassen d tasawent, uɣalen-d iɣessan n Hallgrimssom ar tmurt nsen. Ahat tura ad it-henni deg uẓekka-s.

   

  Di tmura timeẓyanin, idren ddaw uḍar n tmura tent-yugaren neɣ i tent-isseknan, ṭṭuqten imedyazen. D nutni, s yiles aẓidan d wawal aɣdim, imi snen-as tikli d uktili, id-iqqaren, id-iskanen tirga ittargu ugdud: tilelli. Imedyazen di tegwnatin am tigi ttuɣalen d taɣect, d taḍatt neɣ d imi akw-ya n medden. Imdanen di tmura ittwaḥersen uɣent-ent mkemmed u d imedyazen nsen kan isen iteksen cwiṭ ɣef ul. Yak macci d yiwen macci d sin imedyazen irruḥen d asfel ɣef tmura nsen.

   

  Di tmurt n Iqbayliyen akken i-tella diɣen. Teḍra yid-neɣ am akken teḍra d tmura timeẓyanin n Turuft n tmidi tis-XIX. Nuɣi-tent, neqqim. Ahat d aya diɣen-netta i ɣef d-llan ar ɣur-neɣ aṭas imedyazen ittwasnen wanag wid ur nettwasen fiḥel ma nenna-d. Illa-d ihi Si Muḥ Umḥand, Aεmar Uqasi, Ccix Muḥand, Amellaḥ. Irna-d ɣur-sen diɣen Dda Sliman, Imaziɣen Imula, Lwennas Matub, Umengellat d Ben Muḥemmed. Tagara yagi ifruri-d Ssaεid At Mεemer di Llalman, Belqacem Ihijjaten d Ḥasen Zeyyani di Kanada d wiyaḍ akw irran taḥjurt i wawal di tmurt, di Fransa, di Marikan. Lḥasun macci d yiwen a t-id-nadder. Macca win igren tamawt ar isefra nsen ad yaf d tanekkit teṭṭef tiɣmart tamuqrant. Aḥric-is ɣwezzif, hraw.

   

  Γur-neγ tagara yagi, udem n tmedyazt ibeddel cwiṭ. Innarna wannar-is imi tura tefɣen-d isefra deg tesfifin, d ussiden (isidiyen) neɣ deg idlisen. Tikwal aṭas n idlisen ilaqen akken aten-id ikfu umedyaz. Aḥeddad n wawal meskud illa, illa wawal-is neɣ umyag-is imi ass-a tekcem tmedyazt annar n tira. Amedyaz ihi ittaru irennu. Iqqar ittsenni. Igem isnarnay. D tigi tura i issawḍen Belqasem Ihijjaten ar udlis wis-7 u mazal ɣur-s. Atnin yerna kfan s tira ugar n 5 idlisen nniḍen ara d-ifɣen aguren-a d-iteddun.

   

  Uḍhir Uffir. Nniɣ-as dacu-t akka uzamul am wa ay amedyaz. Inna-yi ur tezriḍ ara ? Yerna macci d ayen ifren, d ayen iḍehren. Akka i nebda awal.

  Syin nniɣ-as "i tura ay amedyaz, dacu i tzemreḍ ad t-id-inniḍ ɣef udlis-a?" Irfed aqerruy-is s igenni, ikkes nwaḍer, icca-yi-d s wallen. “Dacu ara ak-iniɣ tura!” Issaɣ igiru, ijbed deg-s irna-d “nek ayen wallaɣ qqareɣ-t-id deg idlisen inu ma d ayen nniḍen ad anfaɣ i wid ara t-iɣren ad d-inin ayen isen-ihwan fell-as. Tura adlis-agi atan gar ifassen medden. Yak akka?” Akka ih ay amedyaz. Adlis atan gar ifassen n medden.


  D tidett yerna, awal aneggaru atan ar imeɣriyen. Yiwen deg-sen d nek. Awal-iw aneggaru nek, ad iniɣ kan i wid ur t-neɣri ara ar tura: ɣiwlet! Acku isefra-s tikkelt-a mgaraden nezzeh ɣef wid nennum neqqaren-iten di tmedyazt n Belqasem. Akken ad tt-walim acḥal i tbeddel tmuɣli-s inna-yi-d “nek macci d amedyaz. D win kan d-iqqaren ayen iwala, ayen iḥulfa d wayen akw it-irḥan. Maca deg sefra-w llan ula d issalen ama ɣef ayen iḍerrun ass-a ama ɣef tbaɣurt n tmurt n Yeqbayliyen!” akka ihi deg usentel ar wayeḍ ad t-afem ayen ur tenwim deg udlis-a, ladɣa kra isefra ɣef tbaɣurt n tmurt. Nniɣ-as "am akka tabaɣurt n tmurt!". Issened aɛrur-is ɣef ukarsi, isenna aḍar ayeffus ɣef uzelmaḍ u iẓẓel-iten sdat-es, inna-d "Ih ɣef tbaɣurt. Am d tin i ɣef iccukec udabu azzayri aεrab am d tin ifren, iḍtsen ittrajjun azekka!" Tura am akken teḥsam, asefru ɣef uzzal d uffal, ɣef uraɣ d lgaz d wayen akw "iḍtsen" deg akal n tmurt macci d asentel iccahwan Belqasem, maca ira ad yenni i medden hemma! Γur-wat! Γur-wat ayla-nneɣ. Icca-t wul-is ɣef kra n wayen iqnen ar tmurt nneɣ, ar tnekkit nneɣ.


  “I tmeslayt dacu-t wudem-is di tmedyazt-ik?” Dagi iḍsa-tt-id ur d-irni awal. Issusem. Maca nek zriɣ-t d amedyaz iḥemlen tameslayt-is. Amek izmer umedyaz ad iɣuc iles-is ? Ula ɣef tmeslayin nniḍen issefra-d fell-asent maca tin i tent-yugaren meṛṛa, am deg ul umedyaz ama deg udlis-a, d taqbaylit. Atan yiwen seg isefra i deg is-irra tajmilt tuklal. Azal usefru yagi macci d aqwermaḍ.


  Tillwit

  Ttaruɣ s teqbaylit

  D awal n tjaddit

  I tuddra n imeslayen


  Ulamma ssneɣ tarumit

  Feṛṛzaɣ taglizit

  Ma d taεrabt d ay-en n iḍen

  Lḥiɣ, uffiɣ di ddunit

  Temgarrad tillwit*

  Di tqammumt n yilsawen.


  Ma macci d taẓuri n wawal tagi, ur fṛṛizaɣ dacu-tt. Llant diɣen kra n tvidyutin i tzemrem ad tent-walim am tagi:

  http://www.youtube.com/watch?v=CQxZ5fLbhWc&feature=mfu_in_order&list=UL

   

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


  D.Messaoudi - Tinin-is...

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s