Tamedyazt  Réduire
 • TILELLI
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
 • Ad nemḥemmal
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Ugadeɣ ad temzel tefsut
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Tagi d Sunna
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
 • ZAAZI
 • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
 • Azaglu
 • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
 • Neqber (Malek Houd)
 • Hemmel-iyi
 • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
 • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
 • Ula d tagi d ssalima
 • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
 • AΓULID NULI-T
 • Imedyazen am zik am tura
 • WIZA
 • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
 • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
 • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
 • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
 • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
 • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
 • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
 • imnegfen
 • Amenzu
 • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
 • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
 • Melmi ara yesleb urumi?
 • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
 • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
 • Yennayer (Islam Bessaci)
 • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
 • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
 • EĞĞT-AΓ
 • Affar d ugerninuc
 • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
 • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
 • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
 • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
 • A kra i mu zeddiget lḥila
 • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
 • TUGDUT
 • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
 • I kečč a dda Muḥ
 • ISEFLAN N TEFSUT
 • In-asen daγen ayagi
 • Iγerban atnaya
 • Sif ...
 • Tawenza yurğan talalit
 • Ttxil-ek ay ul cfu
 • I kečč ay Azwaw
 • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
 • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
 • A dda Ferḥat
 • Malek ḤUD
 • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
 • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
 • Yugurten Segni
 • Timeẓriwt n Laḥlu
 • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
 • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
 • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
 • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
 • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
 • Inna-yas Ccix Muḥend
 • TRISITI
 • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
 • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
 • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
 • Temẓi (Farid FELLAHI )
 • Aḥeddad l-Lqalus
 • Belqasem Ihiğaten
 • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
 • Daḥman Umsal
 • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
 • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
 • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
 • spacer
   

  | | |

  Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra

  Kraḍ (3) isefra sɣur : Yusef Ɛcuri

   

  TAWENZA

  Ay abernus a bu usaru

  A winna teẓḍa yemmaMeḥrez. Ḥ, Ǧamal. B, Ssaɛid. Z, Yusef Ɛcuri ( d wis-kuẓ ɣef uyeffus). Di Tizi-Hibel, ass n 15 Meɣres 2000.

  Ata wul-iw yettnujju

  Am teflukt tewwi lmuja

  Acḥal d aseggas tettraju

  Akken ad teḥḍer i tmeɣra

  Ur iyi-iɣaḍ ur iyi-yerzi

  Am temẓi tɛedda ur faqeɣ

  Ur nfureṣ ur nezhi

  Ur ukiɣ segmi tt-furqeɣ

  Medleɣ allen-iw lliɣ-tent

  Ufiɣ-d iman-iw d amɣar

  Tizzya-w ttwaliɣ-tent

  Zhant ur sɛint aḥebber

  Atentad s warraw-nsent

  Nekk yal mi tt-bniɣ texṣer

  Tlatin d aseggas di leɛmer-iw

  Ur rriɣ agelzim s axxam

  Ur ssferḥeɣ lwaldin-iw

  Ɛzizen i yi-d-irebban

  Imi i tent-uɣeɣ di rray-iw

  Rniɣ ddeɛwessu imawlan

  Akka i s-yehwa i ẓẓher-iw

  Yessen ur iyi-yemli iberdan

   

   

  A nnger n wasmi i luleɣ

  S lbarud d teɣratin

  Iɛdawen n wexxam-nneɣ

  Ḥeznen mmuten s tismin

  Yemma tefreḥ mi meqqreɣ

  Tɣil dayen ur tettmeḥḥin

  I jjwaǧ-iw tessaram

  A d-lseɣ abernus-nni

  Assen ad yeḍwi wexxam

  Tarwa-w a tt-id-trebbi

  Yexṣer wayen tessaram

  Lweqt-agi i d amesbaṭli

  A yemma ɛfu-yi si lǧiha-m

  Ayagi d lmirad n Rebbi

  Dɛu ad ṣeggmen wussan

  Ad yekfu lhemm fell-i

  Xas ma ur k-lsiɣ i tmeɣra

  Xas ma ur zuxxeɣ yes-k

  A k-lseɣ assen s aẓekka

  Assen ad meṭleɣ yid-k

   
  Wehran ass n 16 Yulyu 2000.

  Yusef Ɛacuri

   

  LWERT

   

  Teqqel-iyi teɣzut d lbur

  Rriɣ-tt i lehur

  Ẓẓelṭ d uḍebbeq ifassen

  Zik tettak-d lxir s uɛemmur

  Lexrif d uzemmur

  Asmi llan wid tt-iḥerzen

  Tura s kra din yeqqur

  Amadaɣ d uhicur

  Fell-as yeɣli-d leḥzen

  Lemmer ssneɣ ad sedduɣ lumur

  Xas ma nekk d aqrur

  Yili cawreɣ widak yessnen


  Imi rray-iw d bu leɛrur

  D nekk kan i iḍurr

  Ḍṣan icenga fell-i


  Wehran ass n 17 Yulyu 2000.

  Yusef Ɛacuri

   

  CCLUC

   

  Tasa tekfa, ifadden kkawen

  Ur nesɛi amɛiwen

  Tarwiḥt deg iɣeblan tekcem

  Ccluc i izedɣen ibawen

  Yessemɣi-d acciwen

  Yeqqel d ačaqlal ɣef medden


  Si tẓegwa ɣaben yizmawen

  Qqimen-d wuccanen

  Ɣilen d nutni i d-iḥerren


  Iruḥ yibiw ɣer lqaḍi

  Ɣef ccluc ad yeccetki

  Aṭas i iɛedda tilas


  Amek iga wayagi

  Lbaṭel ɛinani

  Tura neɛya di txidas


  Ttxilek a sidi

  Ma ad tiliḍ d aḥeqqi

  I temsalt af-d tifrat


  Ccluc atah yezdeɣ-iyi

  Yal ass itett deg-i

  Atah lǧehd-iw yekfa-t


  Ur
   yettxelliṣ lekra

  Tagella-s tella

  Atah weffad-iw yečča-t


  Ma d nekk ur zmireɣ ara

  Ttxilem a ddula

  Ɣef lḥeqq beggen-d tafat


  Yekker lqaḍi yerfa

  I tessirt yenna

  Ssemsed iɣuraf-im


  Tissirt mi d as-tesla

  Anɛam i d-tenna

  Xas rryac-is d aqdim


  Imi ur yettxelliṣ lekra

  Lqanun yella

  Nekkni nteddu s lḥeqq


  A t-id-nawi di berra

  Neɣ a t-nekfu merra

  Ma ur yemmut ad inafeq


  Tekker tessirt m iɣuraf

  Ɣer ibawen s zzɛaf

  Terra-ten akk d iftaten


  Tɣil d rray axlaf

  Axxam n ccluc texla-t

  Yemmut ur yeǧǧi imwerrten


  Ccluc ur yettwaṭṭaf

  Yenṭew am welqaf

  Yufeg yuli d asawen


  Akka i tḍerru d iɣerfan

  Ur nesɛi izerfan

  Mi ara inadi ɣef tlelli


  Ur
  yeḥṣi ur yuḥtam

  D azaglu i s-d-rnan

  Lmut tewweḍ-d ɣer yiri


  Aṭṭan ma yekcem tafekka

  Ad yezdeɣ dinna

  Ma ur tesɛi imḥaddan fell-as

  Ulayɣer ma nerra ddwa

  Yif leḥder leqḍa

  Wala ṭṭbib bu tkerkas


  Wehran ass n 06 Yulyu 2000.

  Yusef Ɛacuri

   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


  Tanaslit - Tinin-is...
  tana^slit - Tinin-is...
  Ttnaṣey - Tinin-is...
  H'sen - Tinin-is...
  - Tinin-is...

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s