Tamedyazt  Réduire
 • TILELLI
 • TIƔWIST TANEGGARUT...
 • Lakul n tayri (Tasuqqilt n "Madrasat al Hub " n Nizar Qabani
 • Ad nemḥemmal
 • BU TMELƔIƔT D BU TSELƔIƔT
 • Tafsut Nni
 • TIYERSI : ammud n yisefra n umedyaz MESƐUDEN Fahim yeffeɣ-d ass n 1 di maggu 2014
 • Creḍ ulawen qeblen
 • Deg wezniq-nneγ
 • A Reppi ttxil-k serreḥ-as-d i waḍu!
 • A saɛid ulaɛmara
 • L. Lionni s teqbaylit d tunṭict n Nnewal i warrac d tullas-nneγ
 • Ugadeɣ ad temzel tefsut
 • TASKELMUḤYET TAMEGGAZT !
 • Tamacahutt s ddaw yitran
 • Tamacahutt n tuḥdiqt
 • Tagi d Sunna
 • Ma ur d yezwir winnik,wayed ur k-isenttaray!!
 • Amulli n YEMMA: Mehjuba At Azzuz
 • ZAAZI
 • "Brut i wawal-iw" n Nufel Si tira ar tira
 • Azaglu
 • Ddivan, abehri, tudert n Abu Newwas
 • Neqber (Malek Houd)
 • Hemmel-iyi
 • Asmekti Muhya, awal, sin..."Ttxil n wudem-im"
 • Neččeḥ yiwen yiwen (M. Houd)
 • Ula d tagi d ssalima
 • Σeffeṭ (Malek Ḥud)
 • AΓULID NULI-T
 • Imedyazen am zik am tura
 • WIZA
 • Tiddukla i tmanit (Sɣur : D. Messaoudi)
 • Awala ger wergaz d tmeṭṭut (sγur Σmer u Deḥman seg Tala n Tazart)
 • Aqeddac үef yebkan (Sүur : D.Messaoudi, Takerboust)
 • Aya zṛiγ-t di Muṛsilya ! (Ğamal at Udiε)
 • tamurt imedyazen, Mexluf BUΓAREB
 • Berzidan iẓẓan d wakraren-is
 • Dihin…dagi ! (sγur Ğamal at Udiε)
 • imnegfen
 • Amenzu
 • Malek Ḥud: tasuγelt n usefru n Tespenyulit Angela Figuera Aymerich "Je ne veux pas" & Muḥend Saεid Amlikec
 • Terwi tebberwi (Sγur: D.Messaoudi)
 • Melmi ara yesleb urumi?
 • Imeṭṭi n wegdud (A. Mokrani)
 • "Ṣellit tura f Muḥemmed"!
 • Yennayer (Islam Bessaci)
 • AHRAḤU! (sγur Islam BESSACI)
 • Tiktiwin ubeεuc…neγ…ḥedṛeγ mi teḍra !
 • EĞĞT-AΓ
 • Affar d ugerninuc
 • Tallit n gerninuc (Ğamal at Udiε )
 • Yusef Ɛcuri : Kraḍ (3) isefra
 • Agujil (asefru sγur Amar Mokrani iwaḍiyen)
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiğaten
 • Kraḍ isefra n Ḥsen Maric
 • A kra i mu zeddiget lḥila
 • TANUMI g Tiṭṭawin: Nker Ay Amaziγ!
 • TUGDUT
 • Am wi yellan (C. B. Tanaslit).
 • I kečč a dda Muḥ
 • ISEFLAN N TEFSUT
 • In-asen daγen ayagi
 • Iγerban atnaya
 • Sif ...
 • Tawenza yurğan talalit
 • Ttxil-ek ay ul cfu
 • I kečč ay Azwaw
 • Teγzi n yiles , ammud isefra sγur εabdelḥafiḍ Kerruc
 • Farida n At Harun: Cfan igenwan...
 • A dda Ferḥat
 • Malek ḤUD
 • Nnig Wurfan sγur Abdellah Arkoub
 • Tamusta n isefra sγur Belqasem Iḥiǧaten
 • Asegres n Belqasem Ihiǧaten
 • Yugurten Segni
 • Timeẓriwt n Laḥlu
 • Asefru n Lwennas Matub ɣef 20 deg ibrir
 • Sliman Azem: Afṛux ifirelles
 • TAJMILT IWFENNAN (Farid Fellahi)
 • AMRIG-IW (Rabah Bettahar)
 • Ṛemḍan at Menṣuṛ (Isefra n at zik)
 • Inna-yas Ccix Muḥend
 • TRISITI
 • Ass n 25 di Yunyu : yeγli usalas
 • Belqasem Iḥiǧaten:Seg wawal γer wayeḍ.
 • Tamurt-inu ur tgi tamurt (ADERFI Laarbi)
 • Temẓi (Farid FELLAHI )
 • Aḥeddad l-Lqalus
 • Belqasem Ihiğaten
 • Muḥend U Σisa n Tala n Tazart (Awines (siècle) wis 18)
 • Daḥman Umsal
 • Nek d caf imaziγen (Tinzawatin)
 • Laḥlu' Musa: Yal awal s bab-is
 • Asefru n Σmeṛ amceddal (~1850)
 • spacer
   

  | | |

  Kraḍ isefra n Ḥsen Maric

   

  Hsen Maric

  Mebla  ttiεad

  A tin iyi-d-yettassen
  Mebla ula d ttiεad
  A tin iyi-d-yettẓuren
  Ur fhimeγ werεad
  A tin iyi-ssefṛaḥen
  Azal-im izad

  Txeddmeḍ ccγel-im
  Ur d-cliεaḍ deg-i
  Tettawḍeḍ iswi-m
  Ṭṭer tezriḍ i nekki
  Lawan yakk d rray-im
  Werğin tcawreḍ-iyi

  Xas ma nemwalaf
  Ur frizent wallen
  Tikwal nettemsaεaf
  γer wayen i aγ-icerken
  Xas ma nemxallaf
  D win ikem-itebεen

  Yiss-m nekk ttεussuγ
  Xas ur ṭṭifen ifassen
  I d-teqqareḍ ad t-arugh
  Xas ur slin imeẓẓuγen
  D isefra i ten-derruγ
  U zgan d iγezfanen

  Xas ma beddleγ amkan
  Nekk ur m-fkiγ tansa
  Lawan-im d lawan
  Mi ara tḥerrek tassa
  Tasraft-iw ad d-tban
  Mi tebγiḍ taγawsa  Ur tesεiḍ yiwen webrid
  Ttawin-kem-id irkelli
  Aεwin-im d icerrid
  Neγ d i εzizen fell-i
  Tistent xas ur temsid
  Din din yekfa kulci

  Ṭṭaq tawwurt γelqen
  Regleγ ula d lecqayeq
  Ur yelli i d-yeqqimen
  Ula d tazuliγt teγleq
  D acu i kem-id-yessawḍen
  D aḍu neγ d lebṛaq

  Wahmeγ amek i d-tettaseḍ
  Alamma kan tewwḍeḍ-iyi-d
  Wala amek tettruḥeḍ
  D awḥid tettağaḍ-iyi-d
  Ad kem-ğeγ ad textireḍ
  Yiwen wawal ini-yi-d
  Ilebda yid-i ad teqqimeḍ
  Neγ lehna-w sehder-iyi-d

  Ḥemmleγ-kem, kerheγ-kem
  Imi ziḍeḍ, rzageḍ
  Ḥemmleγ-kem, kerheγ-kem
  Fessusseḍ, eẓẓayeḍ
  Ḥemmleγ-kem, kerheγ-kem
  Akken tsehleḍ i twaεreḍ
  Ḥemmleγ-kem, kerheγ -kem
  Akken thedqeḍ , i tqebḥeḍ

   
   

  Adrim

  Adrim neẓra-t d ttawil
  I itteḥwiğ yal yiwen
  Azal-is i t-yeẓran d igellil
  Neγ ahat d imeṛkantiyen
  Ma d « les richards » aḥlil
  Yezga yettγuru-ten

  Adrim yessuffuγ laεqel
  I win γef i d-yehdef
  Yettara-t ini yemxel
  Yeddehim mebḥal ilef
  Ittεewwil ad ireḥel
  Neγ deg waḍu ad d-yeṭṭef

  Xas ma ussu yettawḍ-d
  S yiḍes ur d-igellu ara
  Xas ma lmakla tettawiḍ-d
  Lbenna ur tettafeḍ ara
  Ddheb d lfeṭṭa ma terniḍ-d
  Zzin ur yettnuz ara

  Ad taγeḍ timusniwin
  Ma d leḥbab ala
  Adrim ad ak-id-ibnu leḥṣin
  I lmutt ur tsellkeḍ ara
  Ad ak-id yextir di tmeqqerin
  Deg igenni ur tezmireḍ ara

  I γlayen yewweḍ isiwaḍ
  Mi t-id mennaḍ yella
  Ma d rrezg ur twalaḍ
  Ttedrent at-nneyya
  Xas imnayen ad d-ḥiwleḍ
  Σlem ur k-ttseliken ara


  Ddwawi merra ad d-taγeḍ
  Tazmert ulamek ara
  Isafaren ad ten-id-tafeḍ
  Ar lehna ur tettnuz ara
  Zzhu ttnefcic twulfeḍ
  Daxel ik laγmam yezga

  I tebγiḍ ad at-id-taγeḍ
  Mi ifat tkesbeḍ acḥal
  Ala ayen ur tefrizeḍ
  D wi d-yesseγlayen aqlal
  Ur d-ttaran rruḥ tεelmeḍ
  D acu tḍemεaḍ deg uffal

  Idrimen ttawin-d acḥal
  Ssah ur as ssawḍen
  I d-ttawin d ajeγlal
  Mi immar wi t-iεamren
  Alama kan ifat lḥal
  I d-yettban lexdaε-nnsen

  Σeddi ass-a eg ssuma
  I rrezg lferḥ d tezmert
  Wamma iḥbiben d lehna
  Tayri dderya annect
  Teγzi n laεmer, lmeεna
  Imelyaren-ik d taεkemt
  Ur k-ssawḍen s anda
  Lḥewj yesnulfa-iyi-d

  Lḥewj yesnulfa-iyi-d
  D amekkan iga-iyi-d
  Di tudert n wemdan
  Acḥal d udem ifka-iyi-d
  Yal talγa igerrez-itt-id
  Yecfa-yasent-id zzman

  Acḥal s wayes i d-ceγleγ
  Ccγel ad t-ssisehleγ
  I wina iyi-d-yesnulfan
  Acḥal d lḥağa i gezmeγ
  Lxeḍra, asγar sqecreγ
  Rnu ula d ikesman

  Simmal lecγal ttgerrizeγ
  S yiman-iw ferrḥeγ
  La tettnerni lεezza-w
  Si tkuzint wellah ar d-ffγeγ
  Di tğuxritt yak uγaleγ
  Rnan-iyi di ccbaḥa-w

  γef lεib ttuεellqeγ
  Lmefruz imeḍqan rseγ
  Ḥemmlen-iyi medden irkeli
  S lεezz ay ttwattafeγ
  D imerkantiyen, slatten ddreγ
  Liḥala-nsen tεeğeb-iyi

  A tawaγit i d-iḍehren
  Yir amdan mi-iyi-ssexdem
  Ula di yir lecγal
  Yiss-i ay ttuwecmen
  Rnu acḥal yemmuten
  Rran-iyi d yir lfal


  Di dqiqa teγli yiss-i γliγ-d yak si laεli
  Ssethaγ s yiman-iw
  Griγ-d γer lqaḍi
  Mi iḥkem γef lassi
  Mmektaγ-d lhemm-iw

  Ass-a ihwel lebḥar-iw
  Mmektaγ-d akk tid-iw
  D wansi yak i d-εeddaγ
  Times tbeddel-iyi udem-iw
  Tafḍist tefka talγa-iw
  S lmilaq leqḍaε kesbeγ

  I ijujaḥ akk sebṛeγ
  I trabuzt mi selleγ
  Lxater-iw iswehwih
  Γer kra ḥercawen mesdeγ
  D lmilaq neγ d aḍγaγ
  Akken ad iqḍiεeγ mliḥ

  I tigi yak i wumi sebṛeγ
  D wamek γur-wen d-wwḍeγ
  Ay ḥusbeγ ma drus
  Γer kra d lxir i xedmeγ
  I wiyaḍ d cceṛ i d-uğweγ
  Ma ur iyi-taεqilem d lmus

   

  Ḥsen Maric
  Asmel :  http://ahcenemariche.free.fr

  GM:  Kraḍ isefra-yagi yekks-iten-d Ḥsen seg wammud isefra yura s wezwel TIDERRAY
  i d-yeffγen deg yulyu 2007
   

  Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


  Qasi - Tinin-is...
  yir nettat - Tinin-is...
  Akli - Tinin-is...
  War isem - Tinin-is...
  War isem - Tinin-is...
  Asigna - Tinin-is...
  Aderwic - Tinin-is...
  yir nettat - Tinin-is...
  Asigna - Tinin-is...
  Ǧamal - Tinin-is...
  Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
  War isem - Tinin-is...
  Hsen - Tinin-is...
  War isem - Tinin-is...
  amnay - Tinin-is...
  Amcum-nni - Tinin-is...
  amnay - Tinin-is...
  Memmi-s n Wemsed - Tinin-is...
  anissa - Tinin-is...
  ahcene mariche - Tinin-is...
  youcef - Tinin-is...

  Zdi-t deg Facebook
  Copyright 2006 imyura.net
  Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s