| | |

Cifi d taxbizt-is

1.    AḤRIC AMENZU
 
 
Σemmi Σli s zdaxel n leqahwa ad iseffeḍ ṭabla, ad yessawal i yiman-is
Σemmi Σli:  
ussan-ayi ilaq ad  ḥerrkeγ iman-iw, ad moderniziγ cwiya lḥala. A d-aγeγ la presse. Déjà, ad tfakk lqahwa ucabcaq-ayi. Sseṛwaγ-asen ttelwa i les clients. Iṭelli tameddit kan dda Belqasem Uberjuj, meskin, fkiγ-as-d afenjal izeggen d ttelwa. yaεni gar-aneγ kan, jmiε liman ar d lqaε uḥibur-ayi. Yerrikllami-d meskin, nniγ-as : tayi bien dosé a dda Belqasem, almi i k-ttḥibbiγ bacu i k-tt-id-fkiγ. Yenna-k : ad iketteṛ ṛebbi lxir-ik, Wah iwacu i d-ttaseγ γur-ek. Yejγem a lxawa maṛtayen, d amecwaṛ meskin γ les toilettes. Yewwet azgen saεa dinna, d netta slax ṭbax. Ma nniγ-ak ixelleṣ, ixelleṣ. Taεebbuṭ-is tuzzel d idammen. Mačči tilaq nγiγ-t wergaz ! Netta ṛṛuḥ ‘f ucetbub. Donc la presse-ayi telzem. Wamma ma rniγ-d télivision terwi. Ur ttqawamaγ ara asarbi. Idrimen a d-keččmen d ikumsen kan. Σemmi-k Σli ad yessenṣel taglimt. Ad yuγal d tidett d amεellem. Ma d tura maḥla kan. aql-aγ  amzun d lqahwa-nni n rriḥ.
Σemmi Σli ad ittkkemmil ‘g leqdic-is w ad yettγenni ya lmenfi. A d-yekcem Σacur, akurras ‘g ufus-is
Σacur:
salam uεalikum a Σemmi Σli.
Σemmi Σli:  
besm llah raḥman a raḥim. Aεudu bi llah min ciṭan rajimin. Awqet a d-yezwar le poison-ayi ass-nni ad iṛuḥ d awehwah. Ma tmenεeṭ ‘g lakksida atan labas. D lbaṛud i illan ‘g allen-is. Porte malheur wah!
Yarnu rumarkkiγ-t waḥed n 2 mois, d netta a yi-d-ixelleq ‘g les poroblèmes. cukkeγ yella kra ‘f acu i idewwiṛ. maεna nekki urεad ur yi-issin. Ḥarm n tlata fi tlata alma dewwṛeγ-t. Ṭixr-as kan!
Σacur:
menhu ara tdewreṭ akka-yi a Σemi Σli! Awi-yaγ-d yiwet n lqahwa n lεali taberkant ashitref.
Σemmi Σli a s-d-yawi afenjal n lqahwa.
Σemi Σli : g laεnaya-k a ṛebbi, amek ad iεeddi wass-ayi. Yeqqim-iyi-d dihinna am ucikkur, tagara a y-d-yefk 10 dinars.
Oui toute de suite. γas akken ur t-ttḥibiγ ara maεna dadda-s Σli d a-professionnel. Le travail c’est le travail.
Σacur ad yeqqim yir tiγimit, Σemi Σli a s-yawi lqahwa ines.
Σemi Σli : Kessel s ufel n ṭabla axir. Tiγimit-ayi ucikkur ur tt-tthibiγ ara. Aha qeεεed iman-ik. γas d lqahwa maεna il faut respecter le réglement intérieur.
Σacur ad yejγem ‘g lqahwa.
Σacur: ah! C’est bien dosé ah!
Σemmi Σli : awah γas a k-teṭru am dda Belqasem.
Σacur: ça fait tesεiṭ ula d réglement intérieur?
Σemmi Σli : bien sur tenwiṭ εeddi kan ad txedmeṭ lqahwa.
Σacur : aṛju kan ad maṛkkiγ tayi. C’est très important. Akken a Σemmi Σli ! i les idées ! ay amxix.
Σemi Σli : dacu i tettmarkkayeṭ ‘g ukkaṛni-nni ?
Σacur :  c’est rien c’est rien.
Σemmi Σli : iṭahr-i tebγiṭ ad teldiṭ lqahwa ula d kečči. tuεeṛ a mmi lqahwa. Ilaq ad tiliṭ d a-spécialiste, am dadda-k. yerna a  k-d-iniγ yiwet. Aqlin cabeγ dayi. Lḥayat-iw akk tṛuḥ ‘g usired ifenjalen, d wesfaṭ n ṭwabel, maεna la crise teggumma ad tfak fell-i.
Σacur ad yennervi
Σacur: tebγiṭ a y-tesdikurajiṭ, a y-tesεerqeṭ leḥsab-iw. tebγiṭ a y-tkriptiṭ tilufa. Tezriṭ a Σemmi Σli, a kem-wteγ ad ceyyreγ tuγmas-im. Ttqadareγ-k a εemmi Σli, maεna tikeltt-ayi a k-fellqeγ. A tettriklamayeṭ! Kemmi ad  tettriklamamayet a εemmi Σli?
εemmi Σli: amek amek a yir lεebd.
Σacur: tessneṭ kemmi la crise? Nekki complet d les crises. Sεiγ-tent akk. La crise de chômage, la crise de logement, la crise cardiaque. Acḥal d nnuba i y-tewwet menεeγ. kemm tura tebγiṭ a yi-d-txelqeṭ la crise de calcul. Leḥsab akk i ssuliγ tebγiṭ a y-t-tesxerbeṭ ?
εemmi Σli:  aziγ-en d la bombe atomique umexluq-ayi. Ḥader kan ad terṭqeṭ ad tegluṭ yis-i.
Yerna wacu leḥsab i m-sεerqeγ nekki ? nekki s leḥsab-iw waḥd-i kečč s leḥsab-ik waḥd-ek. Yerna nekki xeddam labas εliya w lḥamdu lillah.
Σacur : akka i teqareṭ, akken a y-tessaliṭ le moral a εemmi Σli.
Σacur ad yefreḥ w ad yuγal ar leḥsab-is.
εemmi Σli: mais il est malde ṣenf-ayi. Wac dexxel le moral-is γ leḥsab-iw. Nekki urεad ur tt-friγ meme pas ma ad aγeγ la presse d télivision niγ xaṭi. Dayen i yellan. Il faut accepter le métier.
Cifi ad yekcem.
Cifi:
Azul 'f wid ixeddmen
Widak icerrwen tidi
Awal-iw dayen iqesden
I wid yecban εemmi Σli
 
εemmi Σli: azul a Cifi. Ad tsuṭ kra ?
cifi : 
γas swiγ nekk fudeγ
γas ččiγ mazal lluẓeγ
nettat tezwar nekk a tt-ttabaεeγ maεna jmiε liman hačama yeqqur uqejaṛ-is niγ uqejaṛ-iw.
εemmi Σli: attan tgazuzt-ik. ax berrd-itt
cifi yeswa tagazuzt-is rapidement.
cifi : testaεfaṭ a yemma-m. Uma d nekk repreniγ-d. Ḥbes ahat a kem-ṭṭfen ifasen-iw. Γelq-ed tawwurt a εemmi Σli ad ddikuliγ.
εemmi Σli:  attan teγleq a mmi. Ddimari kan, kečč meqar l’essence baṭel.
Cifi  yettrunflay amutur-is.
Cifi: Van van εan εan....
Σacur:  i tura ‘g Lwad Σisi i nella niγ g lqahwa? lεebd yekkr-ed mεa ṣbaḥ ad iεemmer aqerruy-is, leḥsab-iw qrib ad yali, ad yettrunflay γ imeẓẓuγen-iw dayi, a yi-issexreb tilufa. Afwad-iw yebγa ad ifelleq. Dduxan-is yeγza amdun di la couche d’ozone.
Tezriṭ a εemmi Σli, atan a k-ttebεeγ 'g les dommages et intérêts. Aql-i-n nniγ-ak-d. kra yellan a t-ssipuṛṭiγ ma d dérangement-ayi, ur t-uḥwajeγ ara. Atan ad ṛẓeγ anzaren-ik 
εemmi Σli : amek amek ? atan ṣbaḥ-ayi, ya laṭif. Seṛεeγ-k-id uqbel a yi-tsarεeṭ. Ad bbaṣiγ fell-ak sεiγ arraw, a k-ğğeγ ad thuddeṭ axxam-iw. Qim ‘g wemkan-ik a k-yehdu ṛebbi, niγ a k-dewceγ s uberradi-ayi n lattay. Argaz meskin yuffg-as lqarmud, d imdanen am kečči i t-yerran akka. Yerna anda ara iṛuh, meskin. Yerna ‘g ṣbaḥ d kečč d acarci. ‘G laεnaya-k ‘f acu i tettḥawiseṭ.
Σacur: a k-d-iniγ yiwet n taluft a εemmi Σli?
εemmi Σli: dacu?
Σacur : d lxir kan ncallah.
εemmi Σli: ur ḥṣiγ a d-yekk lxir seg-k.
Σacur: xsara εlik a εemmi Σli ! Nekki yella kra wass i yi-d-tekseṭ kra n diri? Ḥaca ayen yelhan i xeddmeγ. maεna ayen i k-yelhan yelha niγ xaṭi?!
εemmi Σli: nnan-as: tibkitt tetteẓẓeg, yenna-yas: tban ‘f acciwen-is.
Σacur: a εemmi Σli ! msellah εlik ya rasul llah.
εemmi Σli : ṣella εlih wa salama. Waqila d tidett. yebγa ad iwenneε wergaz-ayi ?! yak a mmi bxir i teliṭ ? sava?  La tension inek normal ? mulac a k-awiγ γ ṭbib ?
Σacur : aha a εemmi Σli labas ma tebγiṭ.
εemmi Σli : nekki awah m ufiγ medden akk ad ilin bxir. Ad tili lehna, ad yuget lxir a sidi...
 
Σacur: sava sava! Fk-iyi qbel i nekki lehna, teğğeṭ-iyi a k-d-kemmleγ.
εemmi Σli :  anεam ih ! ezreε yenbet.
Σacur: tessneṭ-iyi yak a εemmi Σli ‘g imi ara a d-kkreγ dayi γur-ek ‘g lqahwa. Sa veut dire d akkelyan aqdim.
εemmi Σli : d tidett, lamaεna tikkelt ad txelseṭ tikkwal xati.
Σacur : maεna drus i k-xellṣeγ. Tettuṭ? Ahya εemmi Σli
εemmi Σli: d tidett, txellseṭ a mmi ur k-nekkreγ ara.
Σacur :  ihi, kecmen-d idrimen-iw γur-ek.
εemmi Σli: bien sur kecmen-d. Wama ṭeyyreγ-ten ? tessneṭ εemmi-k Σli yettqemmiṛ ? Duṛu i d-ikecmen d lmuḥal ad tẓer tafat.
Σacur: mbaεd imi kfiγ leḥsab-iw, wwṭeγ γ yiwen u-résultat yerna iṣeḥḥa ufiγ lqahwa-ayi, dayen tuγal d agla-w. Kečč txedmeṭ nekki ttakkeγ-ak-d idrimen am akken uγeγ-tt par facilité.
εemmi Σli: amek amek ? Nniγ-ak yella kra i k-yuγen tenniṭ-ed xaṭi ? jmiε liman i ttgallan yergazen n lεali, awah ad tessudneṭ tiṭ-ik. Ffγ-iyi s-ayi a ddin wewday. Ah, tuγal lqahwa d agla-k?! D tiṭemṭumin! Heyyi-d kan ticekkaṛin ad tεemmreṭ! Ffγ-iyi s-ayi. fiseε akkin
Cifi:
Keṛheγ kullec surtout wid itetten tidi
kemmi medden akk tetten-kem ma d nekk tettetteḍ-iyi tidi
uzzleγ uzzleγ maεna ur kem-lḥiqeγ ara
dacu kan taxbizt-iw sur ziḍet, mačči am tin n wiyaṭ, wid yekkaten neqla s iγimi.
Σacur: ruḥ akkin a bu-tsennaṛt-ayi. Afuḥan-ayi. Tessneṭ kemmi neqla s iγimi, ruḥ yenεel....
εemmi Σli:  lqahwa tuγal dagla-s ! xedmeγ fell-am nekki ? d wayi d leḥsab I txedmeṭ ? ffγ-iyi yenεel zeriεa-k. Qqaren-as yusa-d d aεeyyac yuγal d anebbac.
Σacur: nniγ-ak lqahwa tuγal dagla-w, d rezq-iw, d idrimen-iw i illan dayi. (Ad yettnadi ‘g lejyub-is) anda lla-ten idrimen-iw? Ulac! Atnad γur-ek. Fkiγ-ak-ten-d i keččči. Yes-sen i tesseddaweṭ le commerce-ik, tayi i d la preuve.
εemmi Σli : tayi d nann-ak tayi.
Σacur : (ad yeddem akkursi) atan a k-fellqeγ, tebγiṭ a yi-teččeṭ agla-w terniṭ treggmeṭ !
εemmi Σli: dacu i d agla-m dayi, ini-yi-d? Uma d tibiritt d agla-m?
Σacur: d agla-w ih. Tessxedmeṭ idrimen-iw tuγeṭ-tt-id.
εemmi Σli : ax-itt trebbebbeṭ s-ayi
cifi : tewwṭ-ed taluft γ tbiritt-ik, uggadeγ ad taweṭ anida ur tenwiṭ ! taxbizt tettazzal, f kra teshel f wiyaṭ tuεeṛ.
εemmi Σli : mazal ur truheṭ ay uwday
 
Σacur : a k-sḥedreγ Cifi d inigi, jmiε liman, alma sseṛwaγ-ak ifurguyen d ikaskruten, a k-d-xelqeγ l’ulcère d’estomac, a ddin lḥelluf. Ad teẓreṭ dadda-k Σacur u Σacur amek i yekkat nneqlat, ni amger ni tabantta, ni taḥeratt ni zerriεa.
Σacur ad iṛuḥ
εemmi Σli :  iyyaw ad teẓrem tura, yerra iman-is d aqemqum, yessuli leḥsab-is ad yawi lqahwa. εeqleγ imi sebbḥeγ ‘f ddin yemma-s ad teṭru akka. Ad tawiṭ abeḥri ara tawiṭ!
Cifi: akken i k-yewwi takaskiṭ akken ara k-yečč taqeddiṭ
εemmi Σli: ad yečč ddin yemma-s ar ad yečč, εeddi kan ad teččeṭ. Urεad ur tessineṭ εemmi-k Σli. Yerna i kemmi tebγiṭ ad tedduṭ yid-es niγ amek ?
Cifi: awah ttnuzeγ nekk a εemmi Σli, taxbizt-ayi d nettat a d-yttabaεen deffir-i, maεna anda i s-yeεjeb terwel, kra wass a d-yaweṭ wass-is.
Σacur a d-yuγal
Σacur: aqlin berneγ-d a k-d-iniγ yiwet n taluft. jmiε liman alma ṭṭfeγ-ak yiwen n ubugaṭu d ibelbel tablust-ik ma bγiγ a k-tt-awiγ a k-tt-awiγ.
εemmi Σli: ay uwday γ waya i d-tberneṭ ? A ṛxis! Ṛuḥ yenεel waldi-k.
Σacur: ihi timlilit dinna?
εemmi Σli: ‘g anida ?
Σacur :  anida ara k-llseγ am izimer.
Cifi: (Cifi ad yettγenni)
aha kan a εemmi Σli dacu i d-itedun γur-ek.
Si Σacur iqesd-it-id γer lqahwa yebγa a k-tt-yekkes
Cifi yuγal d inigi, attan terwi tebberwi
εemmi Σli: teqqim ar ass-a ur terwi ? Aya a neγleq tḥarm ur s-nεawed ass-ayi.


 
2.     AḤRIC WIS SIN
 
εemmi Σli a d-yekcem γer la salle ad yeṭṭalay γer lmizan iεewjen
Σemmi Σli: ulac ula d ḥedd amek akka, ad staεfuγ ad consontriγ ,ass-ayi a t-ṭefreγ wemcum alama yeqqur uqejaṛ-is,ad yettwiεeleq γer tcekkalt n lmizan-ayi aha kan.
Yerna nekki ur uhwajeγ bulgaṭu ni rien de tout, ad rnuγ ad xelṣeγ bulgaṭu jmiε liman ur ten-yesṭerṭeq. D lεali, d nekk ara t-yeskantin yeεni ur sεiγ aqemmuc, yernu ilaq ad fruγ cγel-ayi difinitivement  ad thenniγ ‘g yir ṣnef-nni, lqahwa c’est fini fell-as. I tura mačči a s-ṭelbeγ lmuḥal. Idrimen-is a s-ten-fakkeγ ufuḥan. mačči a t-investiγ ad ixelleṣ la presse ad yernu télivision. Waqila a s-rnuγ a-climatiseur d les jetables. maεna nekkini d argaz, rẓag s netta s idrimen-is. A y-yefk lehna kan ad ibeεed abrid-iw
Σemmi Σli ad iheddeṛ. Cifi a d-yekcem
cifi: azul a εemmi Σli.
εemmi Σli ad yefjeε
εemmi Σli : tesfejεeṭ -yi yenεel ciṭan. ajeεbub ur yeqqim ‘g tεebbutṭ-iw.
Cifi :
Ur sεiγ s wacu ara k-sfejεeγ.
D tamcumtt-a kan i ṭafareγ.
Tugdi deg ayen ur tezriṭ.
Cifi ad iṛuḥ γ ukkersi n si Lbugus.
εemmi Σli : γ anida γer din a yemma-k ? aṛwaḥ amkan-ik ger igellilen iksar-ayi.
Eyya a mmi zdat-i eyya!
Cifi:  tbekkṛeṭ-as-d a εemmi Σli! Ula d nekk nwiγ bekkreγ , a ziγen tezwareṭ-iyi.
εemmi Σli : εemmi-k Σli yettbekkiṛ, itekker i lecγal-is zik. Cifi, ilaq a mmi a yi-tεawneṭ. Yak a mmi ttḥibbiγ-k, ttakkeγ-ak-d lgazuz. atan a mmi ad ttekleγ fell-ak.
Cifi ad iheddeṛ i yiman-is
Cifi: i nekki wissen awqet ara tefru taluft-iw d temcumtt-ayi, ugadeγ ad teglu yess-i.
εemmi Σli:  dacu dacu i d-teqareṭ?
Cifi :  nniγ-ak waqila ur d yettas ara Σacur.
εemmi Σli : akken axir a s-awiγ le match forfait.
Σacur a d-yekcem s ukkustim-is netta d Si Mhenni, bugaṭu ines. Σacur ad iṛuḥ direct γ umkan-is. Ma d Si Mhenni ad iṛuḥ ar εemmi Σli.
Si Mhenni :  salam uεalikum, d kečči i d εemmi Σli ?
εemmi Σli : d nekki waqila yettcabah γur-i. Dacu i tebγiṭ
Si Mhenni: ma tebγiṭ a yi-d-ternuṭ kra iεeqayen ad dafεeγ fell-ak. Taluft-ik dayen isehlen, tban am yiṭij. Tezmreṭ ad tekleṭ fell-i. γas xemmem. Maεna rapide !
Σacur : amek amek ? Aw ! c’est pas vrai!
Si mhenni ad iṛuḥ γ Σacur
Si Mhenni : ttmesxireγ fell-as a si Σacur. bγiγ a t-ğğeγ yettxemmim a s-sεerqeγ kullec. Tayi c’est une technique a si Σacur.
Σacur a t-yewwet γer tayett
Σacur : ttekleγ fell-ak a si Mhenni.
Si Mhenni ad yebren γ εemmi Σli.
Si mhenni : dacu i tenniṭ a εemmi Σli ?
εemmi Σli :  ṛuḥ beεd-iyi ay azduz-ayi. Siwa aεebbuṭ i d-yettbinen deg-k. beεd-iyi. tameslayt ur tt-sεiγ yid-ek.
Cifi ilettha kan d texbizt-is. A d-kecmen iεeṣkriyen a d-yernu Grifu. Cifi ad yaggad w ad yeffer deffir εemmi Σli.
iεeṣkkriyen: wid i yellan yakk dayi ad bedden, sidi Lbugus a d-yekcem.
Si Lbugus : riyyeḥ.
Cifi ad yeqqim ibedd
Si Lbugus : nniγ-ak riyyeḥ.
Si Lbugus ad yewwet s ubalus-is, Cifi ad yeqqim. Si Lbugus ad ibedd, ad bedden yakk ala Cifi.
Si Lbugus: bedd (ad yewwet s ubalus-is)
Cif: i tura a tt-nekkat d ibeddi d tγimit kan?
Si Lbugus :
s yisem n wegdud
lbaṭel a t-nhud
nekkni akka i d-neqar
Cifi ad yeskeḥkuḥ.
Si Lbugus : Grifu awi-d ddwasa
Grifu : ttuγ-ten a sidi
Si Lbugus : azzel awi-ten-d. γ wacu i d-nusa ihi ?
Grifu ad iṛuḥ a ten-d-yawi
Si Lbugus : ur ttqeliqet ara
Si Mhenni : anεam a sidi. Nekk d si Σacur ur nettqeliq ara. I kečč a εemmi Σli ?
εemmi Σli : nekk ttqeliqeγ
cifi : uma d nekk. Ḥarma ar ttqeliqeγ. Ah wi!
Si Lbugus : win yettqeliqen a t-fellqeγ.
Lεaskeṛ ad heṛken iman-nsen, ad wten iṭaren-nsen γer lqaεa.
Cifi: nekk ndemmeγ. Xaṭi xaṭi. Ur ttqeliqeγ ara.
Sidi Lbugus ad iεell les écouteurs. A d-yawi lemri ad yettmuqul iman-is.
Σacur : ḥader kan a si Mhenni
si Mhenni: γas bdu lefṛeḥ seg tura. Lafir a k-tt-id-awiγ maεna εlik γir b yemmahum
Σacur: ṛuḥ kan annect-a d cceγl-iw. jmiε liman awah ad fakkeγ akk lmelk-iw. Ad gluγ s wagla n lğiran iw. La ilah ila llah muḥemed ṛasul llah. Awi-d kan a s-awiγ lqahwa. A t-ssuffγeγ ifasen-is f uqeruy-is.
Σemmi Σli: dacu i d akka a sidi ?
lεeskeṛ :  wid yettqeliqen ad susmen niγ a ken-nawi.
Cifi: awit-iyi nekk axir wala a yi-d-yettbin wudem-is wayi. jmiε liman ur qqileγ a y-awi yid-es. Dayen stenyaγ lkunṭra d les cauchemards.
Grifu a d-yuγal
Grifu : ata ddusi a sidi.
Si Lbugus : awi-t-id ihi a nefru taluft n lqahwa gar Σli Uzaεter d Σacur uΣacur. Xubza Cifi d inigi.
Σli Uzaεter
Σemmi Σli: anεam
Si Lbugus : awqet I tluleṭ ? anida i tzedγeṭ? Dacu I txeddmeṭ ? isem-is i baba-k isem-is i yemma-k?
εemmi Σli: luleγ tagara n lexrif, d timizziwin nekk d Butiḥ nneγ, xedmeγ d aqehwaği, zedγeγ ‘g texxamtt ufella, din i gganeγ. D mmi-s n Σmara d Fṛiḥa.
Sidi Lbugus: tesεiṭ amḥami?
εemmi Σli: sεiγ ṛebbi d amḥami.
Cifi: d netta akk axir
Si Lbugus : riyyeḥ. Ur d-ssawal ara alma nniγ-ak-d.
Σacur u Σacur !
Σacur : anεam a sidi
Si lbugus : awqet i tluleṭ ? anida i tzedγeṭ? Dacu i txeddmeṭ ? isem-is i baba-k isem-is i yemma-k?
Σacur: luleγ le 10/10/1970, d amεellem n lqahwa, zedγeγ partout. Baba d Σacur yemma d Taεacuṛt, d tiεceṛtin kan I tent-ttawiγ.
Sidi Lbugus: tesεiṭ amḥami?
Σacur:  anεam ih; d si Mhenni.
Sidi Lbugus: Xebza Cifi.
Cifi: aql-i-n da
Sidi lbugus: ini-d ḥaḍer. Dacu i tεellqeṭ akka?
Cifi: tayi d nettat i y-iεellqen mačči d nekk. Awah a tt-ṭṭfen ifasen-iw!
Si lbugus : awqet i tluleṭ ? anida i tzedγeṭ? Dacu i txeddmeṭ ? isem-is i baba-k isem-is i yemma-k?
Cifi: ur cfiγ awqet i luleγ, déjà iwacu akk i d-luleγ ? lxedma inu d ṭlaε wahbeṭ. D amezdaγ ‘g lqaεa. d mmi-s n tmurt tout court.
Sidi Lbugus : i kečči a si Mhenni présenti-d iman-ik.
Si Mhenni : nekki a sidi, d si Mhenni bu-lḥenni. Xerrij maεhad lfestik b imtiyaz. γriγ εilm lhaftik w taktik ila axirihi.
Cifi: l iεrab, lqawaεid, lxaṭ, l imla, ttarix ttarix a ddin zzaḥ.
Sidi Lbugus: riyyeḥ
Si Mhenni : mazal a sidi mazal. Akaṛṭabl-iw yeččuṛ d les diplômes. Aqerruy-iw d l’encyclopédie. rniγ sεiγ la licence ‘g εilm lkalam. A wi ! d aqemqum !
Cifi : i tmaziγt?
iεeskriyen: susem!
Sidi Lbugus: si Σli dacu i d a-problème-ik ?
Σemmi Σli : anεam a sidi, lqahwa d agla-w tibiritt d agla-w yir leεbed-ayi yebγa a y-yawi kullec ad yeglu ula s tmucwaṛt-iw kan akka.
Sidi Lbugus : dacu ara tṭelbeṭ ?
Σemmi Σli : ad yettu tamεayt-ayi n lqahwa, i yebγa ad yerr d agla-s, a y-yefk lehna, ad yernu a yi-d-yerr tibiritt-iw. Daya kan a sidi. D lḥeq-iw kan i ṭalabeγ.
Sidi lbugus: Grifu maṛki-tt
Σacur: ax tibiritt-im
Σacur a s-d-iṭeyyer tibiritt-is
Sidi lbugus: si Σacur ! i kečči dacu i d a-problème-ik ?
Si Mhenni : anεam a sidi. D nekk ara d-iheḍren ‘f si Σacur.
Cifi: i netta yaεni ur yesεi ara aqemmuc ? ihi s wacu i itett lexbez ?
iεeskriyen: susem!
Si Mhenni:  anεam a sidi. Ihi si Σacur d argaz n lweqt, d lfahem yessen, d aqemqum ‘g l’économie de marché, yettselik-itt ula ‘g l’anarchie, yaεni izemr-as. Yanvisti meskin xila ‘g lqahwa d idrimen-is i yellan dinna deg ass mi i teldi d netta yettxelliṣ tikwal alef, tikwal alfin, sa dépon d ussan. Dayen tura, normalement tuγal d agla-s. Mazal kra ?
Σemmi Σli : d kemm i s-ten-iḥettben ? Mi teggareṭ iman-im γ wayen i kem-yexṭan! A ṛxis a mmi-s  n duṛu! D kemm i yeγran? Teγriṭ ‘g tihuddit a cmata! Terriṭ iman-im d l’encyclopédie. anεam a sidi jmiε  liman ar yeskiddib.
Si Lbugus: riyyeḥ teṭṭfeṭ aqemmuc-ik, tεedda nnuba-k.
Si Mhenni: rgem a εemmi Σli, maεlic ad ixelleṣ si Σacur. maεna a k-wteγ γ walim a tt-ttuṭ lḥebb. Aha kan tura a k-ẓeyyreγ tiquftin
Cifi :
ala neεya ‘g uẓiyyer
nεawez nbekkeṛ
i γ-yuγen neṣber
nettraju ad tejbu talwit.
Waqila lebγi yexṣer
Ṣbaḥ yuγal d tameddit
iεeṣkkriyen: susem!
Sidi Lbugus: i kečči a si Σacur dacu ara tṭelbeṭ ?
Si Mhenni : nniγ-as a sidi
Σacur : arju tayi n weṭlab d nekki, a s-gonfliγ la liste. Tamezwarut a sidi tamεayt n lqahwa belli d agla-s a tt-yettu définitivement, aγlaq i yeγleq lqahwa ass-a ur texdim ara a t-ixelleṣ.
Sidi Lbugus : acḥal ?
Σacur : ini-as i netta a k-d-yini acḥal i d-yettawi deg wass.
Sidi Lbugus : acḥal a sidi Σli?
Σemmi Σli : ma temmut akk mittin alef (2000 Da)
Sidi Lbugus : ihi a s-neḥseb 3000 DA, ussan-ayi ahat txeddem
Σacur: mazal a sidi mi  yecqa γ lexlaṣ ad yernu kan ad ixelleṣ si Mhenni.
Sidi Lbugus : Grifu markki-tt.
I keččc a Xebza Cifi, dacu imi tḥeṭreṭ?
Cifi:
ḥeṭreγ imi d-yeγli yiṭ
cceṛ d usemmiṭ
allaγ yeğğa-t usirem
ayen i ẓriγ yesderγel tiṭ
d ifadden uceṭiṭ
ur nesεi dacu a nexdem
Sidi Lbugus : Dacu i ken-yewwin a d-txelqem lhemm-ayi. W a yi-tt-id-tawim i nekki, a d-tawim kra izimer ad dhuγ seg-s ulac, ḥaca win a yi-d-yawin les problème-is. Tellement ‘g les problèmes, ṣura-w tuγal tenneqlab. γas akken mazal tecbeḥ lameεna tenqes.
Cifi:  dayen uffgen iyuẓaṭ-ik a εemmi Σli.
Sidi Lbugus : anda i rran, ṛuḥ teṭṭfeṭ-ten-d
Lεeskkeṛ ad ffγen ur ttafen kra, w a d-uγalen
iεeṣkkriyen: ulac wellah walu
Sidi Lbugus : amek akka ur ten-tluḥqem ara, iwacu imi tlaqem. Tesṛuḥem-iyi taqeṭεit n iyuẓaṭ.
Sidi Lbugus a d-yuγal γ lafir-is n wass-a
Taluft nwen tuεeṛ nezzeh, ur εqileγ amek ara tt-fruγ, mazal kan iyuẓaṭ-nni dewwiṛen-d gar lexyal n wallen-iw, ur εlimeγ ma d izeggaγen niγ d imellalen niγ n trisiti.
Si Mhenni: anεam a sidi Lbugus, llah ibarek, ad ibeεεed ṛebbi fel-lak tiṭ, sser fell-ak d aceṛcuṛ, inewweṛ-ik ṛebbi, a s-tinit teslaleṭ s uyefki, udem-ik a s-tiniṭ d tawaryt n ddhan.
Cifi:  dayen keṛheγ ddhan, keṛheγ zebda, ma d taxbizt-ayi d nettat kan i y-ikeṛhen.
Si Mhenni: anεam a sidi  taluft-ayi a k-εawneγ deg-s, a k-d-beṣteγ tilufa akken ur tettruzuṭ ara aqeruy-ik. Imi tenniṭ d ayen ibanen. Si Σacur meskin tenγa-t lxedma, tellement ixeddem d ayen yuγal mort vivant. Am ackit ula d netta d abugus. Amek ur yesthel ara ad yesεu lqahwa! Ihi a sidi ur ttεettib iman-ik d ayen isehlen maṭi. Yak nettnadi ad εedlentt tlufa, nettnadi γef ayen ur nelli, ṛebbi sebḥanu akka i yebγa, yexleq aṭeεfan yerna-d afuyan, awezzlan aεlayan, ila axirihi.
Donc a sidi, ma yella εemmi Σli yesεa tadellaεt amek a s-ternuṭ tayeṭ, ad yesεu snat, si Σacur meskin ula d yiwet ur tt-iεerreṭ
Grifu: (a d-yaki) dellaε! Nekk d amexlul n dellaε efk-iyi-d afjuṛ
Si Lbugus: dellaε-ik yettbeε iyuẓaṭ-nni. Kemmel a si Mhenni
Si Mhenni :  ihi kif kif am taluft-ayi-nneγ a sidi. Ddem lmizan twezneṭ. Ma ṭelmeγ staγfir llah ma iεejb-as lḥal i si Σacur lḥemdu llah.
Sidi Lbugus : ihi imi d-nesla, nmeyyez, nessuli nesṭer, nufa Σli Uzaεter yesεa lḥeq, Σacur uΣacur ulac. Ma fkiγ-as lḥeq i si Σli, safi ad yesεu sin
Grifu :  wayi mačči d lḥeq
Sidi Lbugus :  ihi a s-t-fkeγ i si Σacur.
Grifu maṛkki-tt dayen teddez tebrez.
Σemmi Σli : tḥarm tadellaεt ur tt-sεiγ, ur tt-εriṭeγ, wayi d lbaṭel aberkan
sidi Lbugus ad yeffeγ, Grifu ad yettbeε iεeṣkkriyen ad ssuffγen εemmi Σli
iεeṣkkriyen: ṛuḥ ad tεeyyṭet ‘g beṛṛa.
Cifi:
A ziγ treggel texbizt
xila i s-yemmalen abrid
ma d nekk tḥarm yemma-m alma ttebεeγ-kem alma d ṭikuk
cifi ad yeddimaṛi
Σacur ad yemsalam d si Mhenni
si Mhenni: nniγ-ak-d a si Σacur ekkes anezgum. Siwa lḥeq ara k-d-awiγ. Yerna gar-aneγ kan lafir-ik tuεeṛ nezzeh . A wi ! c’est très compliqué ! maεna d si Mhenni i yeṭṭfen lafir.
Σacur : awah am ayen ttekleγ fell-ak. I tura akken i ṭelbeγ akken iteḥkem?
Si Mhenni:  bien sur a si Σacur tenwiṭ d turart i netturar ? awah tṭelbeṭ abernus-is a k-t-id-awiγ ulac din.
Σacur : barak llahu fik. Safi lqahwa tuγal d agla-w.
Si Mhenni : mebṛuk εlik a si Σacur. Tura ilaq ilaq a si Σacur a y-tessfeṛḥeṭ akken i tfeṛḥeṭ.
Σacur : d tidett, wellah ar yessfeṛḥ-iyi εemmi Σli. Awah a k-d-iniγ, ṛuḥ kan γ εemmi-k Σli a k yessefṛeḥ ula d kečč. Yak akka iteḥkem?
Si Mhenni: amek akka a y-teččeṭ. Lḥeq mačči d agla-k, wwiγ-ak-t-id. Tura a y-tewteṭ deg igenni am ṭbel ?!
Σacur : ma tebγiṭ ad tsuṭ lattay εeddi-d, ma d lexlaṣ-ayi ttbeε kan ‘g εemm-ik Σli. Aya salam uεalikum
si Mhenni : cah seg-i ur y-yenfiε εilm lfestik niγ εilm taktik. Ur y-yenfiε εilm lkalam. Ṛuḥ a si Mhenni ad teṭṭfeṭ amcic, niγ uγal d amcic

ad yesmiεiw ad iṛuḥ

3.    AHRIC WIS KRAḌ
 
Cifi ad iteddu deg webrid ad iheddeṛ
Cifi:
Yeqqel uqelmun s iḍaren
Ffγent akk tirga mxalfa
Ayen akk yenεettab εemmi Σli tagara
Iγelt-it Σacur, maεna mazal amennuγ
Amek akka ar ad yali wass amek ad yecreq
Yiṭij iγab lḥeq dayen ṛban latṛ-is
 
Andalaten wid a d-yerren i wemγid azref-is
Widak ara iṣefṭen tagut
 
Tεedda-d tefsut taberkant
Lweṛd-is d imeṭṭawen
 
Tekfa tira tekfa lhedṛa
Tugdut tuγal d awal kan
 
Ḥusseγ ifadden-iw dermen
Ljetta-w ffγen-tt idammen
Waqila d lmut
 
A d-kecmen sin ilemẓiyen
Asirem: menhu i d wayi, waqila d Cifi, amek i yuγal meskin, mačči akka i t-ssneγ. Ṭil amek i xedmen wuṭan
 
Cifi:  attaya lmut tewwṭ-ed lebγi-w ur tewwiṭeγ ara. uzzleγ uzzleγ lamaεna ur t-lḥiqeγ ara
Asirem: dacu dacu a Cifi anifi
Cifi: tayi taxbizt-ayi tamcumt, i y-yesseṛwan tasawent a yemma ah!
Asirem: attaya a Cifi ur ttagad attaya
Cifi: teffeγ targit-iw. Yeṭṭf-itt ufus-iw
Asirem1:
Nesεa amezruy d alqayan
D win akken ur sεin lejnas
Masensen d Yugurten εusen fell-as
I tmazγa imi gren lsas
:
Ekret a nebnut tamurt
Seg ul yeṣfan d nniya
Idammen iteswa tzemmurt
Ilaq a d-fken lγella
Γurwat i wakken a nettut
Izmawen i tenγa Fransa
 
Gren lsas yegra-d γur-neγ
Ilaq a nkemmlet lebni
A nḥemmlet tamurt nneγ
Nekkni ay arrac n tlelli
Asirem n lejdud nneγ
Leεlam ad yeqqim yuli

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


ayirat - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
Hemmu - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
Nna Fati - Tinin-is...
Bercus - Tinin-is...
Bercus - Tinin-is...
Bercus - Tinin-is...
Bercus - Tinin-is...
Hemmu - Tinin-is...
Bercus - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
AWETNIRI - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
sifax - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
Bercus - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
amawal - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
Ḥemmu - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
Amγar - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
muhabdiki - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
ayirat - Tinin-is...
ahemhum - Tinin-is...
smail abid - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s