| | |

"FELFLA" : Tamεayt s teqbaylit sγur Σebdelḥamid Baḥfir

   Σebdelḥamid Baḥfir
 
                                          
FELFLA
(Tamεayt s teqbaylit)

TAZWART
 
       Timucuha, neγ timεayin, ṭṭuqqtent deg timawit n Tmaziγt. Maca, yal tama n Tmazγa temmal-d tamεayt1-ines akken-nniṭen, yal wa yemmal-itt-id akken i tt-yessen.
       Ger tamawin2-ayi nefren-d yiwet taddart ger tudrin iγef d-nerza, tudrin-ayi d tid n Leqbayel n Berğ bu Σririj, yecban akka Ilmayen, Ijjeεfer, Aεeccabu, Tawrirt, Izzexnin...atg. Ulayγer a tent-id-nsemmi yakk, ṭṭuqqtent tudrin.
       Ad neṭṭef kan yiwet gar-asent, ad nfareṣ tagnit a d-nemmeslay akka fell-as, a d-nemmeslay cwiṭ γef taddart n Σeccabu n tγiwant n Teffreg, imi deg-s i d-nelqeṭ tamεayt-ayi i wumi semman da tamεayt n Felfla. Llan daγen wid i s-yessawalen Σeṣfur u Lehwa, wiyaṭ fkan-as isem-nniṭen.
       Ayen ara d-nini γef taddart-ayi icuba ayen yellan deg tudrin i s-d-yezzin. Ulamma γas, yal taddart tettwassen s kra i tesεa, yella wayen ara tt-iferzen γef tid-nniṭen.
       Amezruy n Σeccabu ulac win i t-yessnen akken ilaq, qqaren-d kan d adrum n at Maẓa i d imenza n taddart. Di tazwra-nsen llan ttidiren di taddart n Yizzexnin, ssyen ffγen-d kra seg-sen, ruḥen zedγen yiwen weḥriq i wumi qqaren Aεeccabu. Anamek n wawal Uεeccabu d agerbi neγ d taxxamt i d-yezgan berra i taddart, d tin ibedden s yesγaren neγ s uγalim3... Degmi zedγen din, rnan-d γur-sen imezdaγ-nniṭen, d ayen i d-yessawṭen a d-rnun ixxamen, armi meqqret teqqel d taddart.
Di tallit-nni n zik, asmi akken ttwazedγent tudrin n tmazγa, yeṭṭuqqet ccwal gar leεruc d yedrumen, d ayen i ten-yessawaṭen tikkwal ar ṭṭrad akk d umennuγ.
       Imezdaγ Uεeccabu segmi ẓran iman-nsen deg drus yid-sen ur ṭṭuqqten ara deg waṭas , msefhamen ad gen nnuba, ad εassen taddart-nsen seg wid i ten-yettxatalen. Qqimen akken acḥal ur γfilen af tεessast; iεdawen-nsen, imi ten-walan bedden afus deg ufus kukran-ten, ur zmiren a ten-nnaγen.
 
         
 
         Armi d yiwen wass, wissen amek, ffγen yergazen d tirni ar iḥerqan-nsen, ur ğğin ula d yiwen deg taddart d aεessas. Yekker-d yiwen wemγar yenna-yasent i tlawin ad ilint i lmendad n tadddart ssya d asawen, d nutenti ara iεassen; Yessuter deg-sent ad alint nnig yexxamen-nsent ad εassent ssyen wid ara ikecmen, ma yella wayen i ẓrant, ad-ceεlent tiqebbiṭin n lḥelfa akken ma llant, i wakken a tent-id-ẓren yergazen-nsent si lebεid.

        Annect-a yakk ur yeffir γef wid i sen-d-yellan d icenga, ğğan-ten akken acḥal ur ten-id-εnin, εussen-ten agemmaṭ, asmi ten-id-ẓran γeflen dayen ttun iman-nsen, kecmen-asen-d γer taddart, sserγen-asen ixxamen, ddmen-asen akk ayen yellan din, rewlen. Irgazen mi ẓran timess tecεel, uzzlen ar taddart ma yella kra a t-id-xedmen. Akken i d-wwṭen ar wemṭiq ayen yellan yakk din ufan-t yeqqel d iγed. Kkren ddmen tiwaculin-nsen seg widak i d-ufan mazal ddren, guğğen ssyen. Yeqqim-d wemṭiq-nni ar tura ssawalen-as —Aεccabu Yexlan: — Ruḥen ğğan ixxamen-nsen, d iḥerqan-nsen rewlen si taddart i ten-d-yessekren, zegren agammaṭ, rsen af yiwen wedrar yellan d teẓgi, rẓan-t sbedden taddart- nniṭen, rnan semman-as Aεecabu af tmezwarut; Taddart-ayi d tin i nessen tura.

 

----------- Asnemmer --------------

Ad snemmreγ aṭas amidi-w mass Maẓa Buεlam i yi-d-yemlan tamεayt-ayi, ur tettuγ ara daγen imeddukkal n tidukkla n Numidya, wid i yi-d-yefkan afus n tallalt-nwen yakk ay imeddukal.

 _____________________________________________________________

 Tella yiwet teqcict deg yiwet taddart, d tin yettwassnen s zzin d tḥerci i s-d-yefka Rebbi, taqcict-ayi tcuba tajeğğigt tecbeḥ mačči d kra; udem-is, d win yettfeğğiğen am lefnar. S teḥnakin-is d tizeggaγin, taṭṭucin10 d tizerqaqin, d ucekkuḥ-is5 awraγ alammi d ammas, tessker-d tismin deg tjiratin. Tizzyiwin-is tid i tt-yessnen, lemmer ad afent ahat ur tettidir gar-asent, tezdeγ-itent tismin mi ara tbedd zzat-sent6, tettarra fell-asent tili s zzin d lqedd i s-d-yefka uxellaq. D ayen i tent- yeğğan deg uεewwiq, taggara nnant awal-nsent, msefhament fell-as akken ur tettili: Taqcict-ayi tucbiḥt d tin i wumi qqaren Felfla.

       Yiwen wass deg wussan unebdu, af tmeddit n wass, Felfla tessejba-d af ṭṭaq ad tebbuḥru; atenta εeddant kra n teqcicin ssyen, ssekrent zzhir s leεyaṭ d ccna. Akken kan i d-wwṭent zzat n tmezduγt-is, rnant ẓrant-tt-id af ṭṭaq, dγa yexreb-asent rray, yeεreq-asent ula d aqeṣṣer-nni i llant ttqeṣṣirent. Yal tikkelt mi ara tt-id-ẓrent akka i sent-tṭerru, amek ara s-xedment tura i Felfla-ayi i sent-yessxerben aẓeṭṭa? Ilaq a s-d-afent ttawil, ur bγint ara a tt-id-ẓrent din! Σeddant imiren ssyen, ssersent i waṭṭucen-nsent am wakken ur tt-ẓrint, fukkent abrid-nsent: Maεna ddγel d tismin yettban deg waṭṭucen-nsent, lemmer ad afent… Cwiṭ akka mmeslayent deg way gar-asent, nnant-as: - Taqcit-ayi tura, skud tella da gar-anteγ, nekkenti ulac fell-aγ tameslayt, ilaq-anteγ a tt-nekkes! Ilaq-anteγ... dγa din, yal ta deg-sent d acu tenna;
 
 
 

 
  Tizzyiwin-is, tid i-tt-yessnen d nnger i s-d-ssarament, lemmer ad afent ur tettidir

 

 Tekker-d yiwet tmeεlalt gar-asent, yiwet tbelεariwt yettwassnen s tḥila-s am settut tenna-yasent :

--I lemmer a tt-nawi yid-nteγ ar lγaba, acu ara d-tinimt?
Temmeslay-d tis-snat, tenna-d:
--Ih s tidet, a tt-neğğ kan din a tt-ččen lewḥuc!
Terna-d tis-tlata tenna-d:
Akka ara s-nexdem, ad netthenni seg-s !
                 Akken i d-mmeslayent, akken i teṭra, kra n wussan kan wembeεd tadyant-nni, rrant ar γur-s εerṭent-tt-id iwakken ad teddu yid-sent ar lγaba a d-zedment isγaren, nnant-as: Azul a tucbiḥt, a tin yifen yakk tiqcicin, ur tuklaleṭ ara ad teqqimeṭ iman-im, yya ma tebγiṭ ad tekkseṭ af wul-im, ad tedduṭ yid-nteγ ad ires lxaṭer-im, ad teẓreṭ lγaba yessedhacen, amkan umerreḥ, n ccna akk d ccṭeḥ, ad-teẓreṭ igṭaṭ leεmer teẓriṭ, ad teẓreṭ ttjur d igenni amek i d-ttemlilin, tiεwinin n waman yettregrigen, lqaεa yessan d ijeğğigen, a wi m-yeḥkan a weltma Felfla, a wi m-yeḥkan, yettγiṭ win ur ten-yeẓran .

             Tekker Felfla s nniya-s teṭfer-itent truḥ, wwint-tt yid-sent ur teẓri d acu i tt-yettrajun, ttedu alammi i tt-ssawṭent ar lγaba-nni yessedhacen, d amṭiq ibeεden af taddart-is d wexxam imawlan-is, d amṭiq ur tessin leεmer t-teẓri, d ayen yestewḥacen, yeččuren d lewḥuc d ttjur akk d isennanen. Nutenti di tazwara dγa, msefhament fell-as, msefhament a s-rewlent, a tt-ğğent din iman-is; Mi d-wwṭent ar din, ṭeyyrent tiqeddacin7-nni-nsent akk d tqubac-nsent ar lqaεa, zgant-id deg yiwen ubeṭṭeḥṭaḥ, zzint-id d ameqyas εemrent urar; ta tcennu, ta tceṭṭeḥ, ta tekkat afus, ssyen γer-s qqlent ar turart-nniṭan, ur ğğint ijurebεen8 , tixxamin... taggara yakk mi qrib ad iεeddi wass fell-asent, mmektant-id imiren ajmaε n yesγaren.

Tekker Felfla s nniya-s teṭfer-itent

 

 

    Akken kan i fukkent tazedmawt, zgant-id ddaw tayda ad qeyylent, nnant-as i Felfla:
-- Ad negnemt cwiṭ ad nesteεfumt, ur nzemmer ara ad neddumt akka deg uzal qayli, d azγal fell-anteγ. Felfla tuγ rray-nsent, ula d nettat tella teεya cwiṭ, ur tuγ ara tannumi n tzedmawt, tessumet tizdemt-is am nutenti teṭṭes. Akken kan i tt-yeγder yiṭes, kkrent-id temcumin-nni n tmeddukal-ines, ddment-id tizedmiwin-nsent n yesγaren rewlent-as. Mi d-tuki Felfla tameddit n wass, iruḥ yedda lḥal fell-as, tnuda af tmeddukal-nni-ines ur tent-tufi, teγra yasent, ulac tin i s-d-yerran awal, ur tufi tin ara texdem, tekker teddem taqabact-is, tbubb tizdemt-is , teṭṭef abrid n wexxam iman-is.
 
 
Abrid ar wexxam γezzif yernu mačči d win isehlen, εeyyu d naddam γlin-d fell-as, akesssar d usawen, tiγilt tettak-itt-id i tayeṭ tteddu kan teqqar mazal, tetqelleq melmi kan ara taweṭ axxam. Tedda, tedda.. teffeγ si tezbuyin-nni yuεren tekcem tid-nniṭen, terna tekcem tixnaqin yeččuren s isennanen, teγli, tekker, tedda af yeblaṭen, teεfes af isennanen, teqqel tγeṣṣeb deg tikli ulamma γas tecrew deg iṭarren, d ayen tekcem-itt-id tura tugdi, Tugad mi ara d-yeγli fell-as ṭṭlam ur tettawaṭ axxam. Tteddu tetteγlay, tteddu teṭṭallay9 ar deffir, tugad win ara tt-id-iṭefren: I lemmer ahat yella kra uγerṣiw11 i tt-id-yeṭṭafaren? Ma yeṭṭef-itt-id ...!
        Tedda akken acḥal alammi i tḥuss i kra i tt-yeṭṭfen deg uṭar iṭeyyer-itt akin, ur teẓri ma d ugur i tt-yewwten neγ ahat yella win i tt-id-idemmren, teṭṭal γer deffir, teṭṭal γer zzat, ulac win yellan, teṭṭal ar lqaεa ma yella kra , mlalent waṭṭucen-is d yiwet tjewwaqt d tawraγt yettirriqen, d arelluc am ddheb yemxalafen af wayen tessen, teddem-itt-id gar ifassen-is a tt-tẓer, teεjeb-as tjewwaqt-nni, temsuttel-itt-id di tceṭṭiṭ, tger-itt deg tezdemt-is, tenna-yas deg wul-is--I tecbeḥ !   Tajewwaqt-ayi d tin ara iεejben i gma, a s-tt-awiγ ad yurar yes-s.
   Tfukk abrid-is, skud tteddu simmal tettḥussu s εeyyu, skud tteddu tizdemt deg taẓayt trennu, tesmekta-d anzi-nni i d-yeqqaren:-Asγar i neqsen, taqeddact a tt-ixfif.- Tekkes cwiṭ seg yesγaren tṭeyyer-iten, terra tajewwaqt-nni ar wemṭiq-is. Terna tedda cwiṭ, tizdemt-is mazal la trennu deg taẓayt, terna tekkes cwiṭ tṭeyyer-iten. Akken rebεa neγ ma xemsa tikkal, yal tikkelt mi ara tṭeyyer cwiṭ seg yesγaren, tizdemt-is la trennu kan deg taẓayt, armi i ten-tfukk merra, tegra-d ala tjewwaqt deg tezdemt, tekker tessers-itt ar lqaεa teqqim ad testeεfu;
        Wissen ma d aqerruy-is i yerwin neγ d εeyyu i d-yeγlin fell-as, teṭṭallay deg tqeddact am wakken tettḥerrik, tejewwaqt-nni tettğellib daxel-is; cwiṭ akka tajewwaqt-nni teqqel teffeγ-d armi d berra teγli-d gar iṭarren-is: Yekcem-itt-id lxuf. Tekker ad terwel, tğelleb-d tjewwaqt-nni tbedd-as-d deg webrid, seg ibeddi-nni i tbedd akken, teqqel tettimγur, tettimγur, tettimγur...

Armi s-tuγal d yiwen uwaγezniw annect n yilat12.

 
 

 Mlalent waṭṭucen-is d yiwet tjewwaqt d tawraγt yettirriqen am ddheb
 
 
Taqcict meskint teεreṭ a s-terwel terna teγli qrib i terriẓ deg uṭar.
Awaγezniw-nni ibedd-as ar uqerruy-is, yexẓer-itt-id yenna-yas s yiwet n taγect yessawḥacen:
-- Ha, ha, ha... D acu i kem-id-yewwin ar γur-i a tamcumt, ur teẓriṭ ara d acu i kem-yettqaraεen tura? a d nekkini i d waγzen! Imi d kemmi i d-yusan s ifassen d iṭarren akka γur-i ass-a, ihi ad teqqimeṭ yid-i a kem-aγeγ. Wahaha, haha...
Taqcict meskint tefrawes, taṭṭef-itt-id tergagayt, taγect-nni tekcem-as ar iγessan, leεmer i teẓra lweḥc yecban wa.Tεedda a s-terwel yeṭṭef-itt deg ufus, yerna yenna-yas:
--Anda ara trewleṭ, γur yemma-m? Dayi kan ara teqqimeṭ, tesliṭ neγ ala!
Felfla teqqim ar lqaεa terra ifassen-is nnig uqerruy-is, terra-yas:
--Sliγ, sliγ.
Teqqel tebra i iγallen-is, ur tezmir ad tewwet, ur tezmir ad texbec terra-tt i lweεd n Rebbi, taṭṭucin-ines ḥemlent s imeṭṭawen terna tenna-yas:
--Semmeḥ-iyi, d nekk i iγelṭen, ur nwiγ ara akka ara yi-teṭru, γileγ d tajewwaqt yettwaṭeyyren deg webrid, kkreγ jemεeγ-tt-id daya!..
       Awaγezniw, akken i d-yesla i imeslayen-nni,yeẓra-tt tettru, iruḥ am wakken yuḥnan-d wul-is, tγaṭ-it teqcict. Yekker yenna-yas:

--Ruḥ ad truḥeṭ tura berka-yaγ imeṭṭawen! Ruḥ, maεna γurem ad tettuṭ, ayen ara m-d-iniγ tura, mi ara tawwṭeṭ s axxam, ur tettu ini- yasen i imawlan-im ad εassen iman-nsen si twaγit i ten –yettrajun. Asmi ara tegrem abazin deg wexxam-nwen, ad tenneqlab fell-awen tegnawt, ad teẓrem ayen ur teẓrim leεmer, a d-γlin lefjuj d rrjuj13 , tameččimt, tiqqit; Dγa assen a d-rzuγ γur-wen a d-aseγ a kem-awiγ, ha ha ha....Yewwet s iṭarren-is ar lqaεa, Felfla tufa-d iman-is deg wemkan-nniṭen, tebεed fell-as

Teqqel tettimγur, tettimγur, tettimγur... Armi s- tuγal d yiwen uwaγezniw annect n yilat.  

 

   Mi, tewweṭ teqcict ar wexxam, temla-yas i yemma-s ayen i s-yeṭran deg webrid d wayen i s-yenna uwaγezniw. Yemma-s γas akken ur tumin-itt14  ara , tεuhed-itt, tenna-yas:

--Ma d abazin kan i m-id-yezgan a yelli γas ssertiḥ iman-im, atan seg tura ur ikeccem taccuyt-nneγ, gen tura ma ad tegneṭ, tettuṭ ayen i m-yeṭran.-- Dγa, seg wassen, akken i yella lḥal, εuhden abazin ur yettili deg wexxam.
        Iseggasen ddan, at wexxam ttun tadyant , ttγilen iεedda wayen iεeddan. Yiwen wass deg wussan n ccetwa, tamγart teccihwa-d abazin, terẓa lεehd i s-tefka i yelli-s, tenna-yas: Ass-a, s yixef n yemma ar d abazin ara yilin! Tekker terra taccuyt. Felfla nettat si tama-s, mi teẓra annect-nni temmekta-d imeslayen-nni i s-d-yenna uwaγezniw, tugad, tezga-d teffer deg tqernit teqqim. Cwiṭ akka-yi kan d annect-nni i yeṭran. Berra i wexxam yeṭra uxeṣṣar; asigna, rrεud, lebraq, d tanekra n ddunit. Ma d tamγart telha-d d cceγl-is am wakken kra ur yeṭri, tseqqa-yasen deg terbuyt, tessawel i yat wexxam ad ččen.
 
          Akken kan i d-zzin i terbuyt wissen anwa i d-yesṭebṭben deg tewwurt. Yekker wemγar ad iẓer anwa akka, yufa-d amattar af yimi n tewwurt yessutur tin n Rebbi, yeqqel ar wexxam yessufeγ-as-d taqedduḥt ubazin yugi a tt-yeṭṭef fell-as, teffeγ-d γur-s temγart, rnan-d warraw-is , yerra-ten ula d nutni, yugi ad yeṭṭef fell-asen tuččit, tegra-d ala Felfla ur neffiγ ara γur-s, tenna-yas yemma-s:
--Tegra-d nnuba-m tura a Felfla yelli, awi-yas kan cwiṭ ubazin ahat kemm a t-yeṭṭef fell-am, ur ttagad a kem-neqqen ar wemrar , ur yezmir yiwen a kemm-yessufeγ seg wexxam.
 Taqcict tuγ rray n yemma-s, teddem taqedduḥt-nni ubazin teffeγ-d γur-s. Akken tewweṭ zzat-s, amattar yecεel-d γur-s aṭṭucen-is, teεqel-it-id d awaγezniw-nni i s-d-yeffγen deg webrid i d-yeqqlen γur-s. Akken i t-id-teẓra, tbedd teqqur deg wemṭiq-is; Awaγezniw yeṭṭef-itt-id deg yiγil, yesseγreṣ amrar i tt-yeṭṭfen, iger-itt-id ddaw ṭṭabeq-is, yerwel yes-s. Yemma-s mi teẓra annect-nni, teddem s ucerγit, tettεeyyiṭ teqqar-as:
-- Abbu...h ! Abbu...h ! A tawaγit yeṭran! Azzlet a yat wexxam, nettwaqqed deg yelli-tneγ-- Uzzlen wayetma-s, yuzzel baba-s, rnan ula d lğiran ur ufin later-is, am tin tessebleε lqaεa. Nudan fell-as deg berra, deg taddart, ssufγen-d aberraḥ fell-as, ur ğğin amkan ur nudan fell-as, Felfla ur tt-id-ufin. Tameddit n wass nnejmaεen-d axxam.Ttrun, jeddben, ur sen-d-yeqqim usirem a tt-id-afen.

 

Taqcict tuγ rray n yemma-s, teddem taqedduḥt-nni ubazin teffeγ-d γur-s.

 

 Yiwen wass, mi d-kecmen watmaten n Felfla ar wexxam, ufan-d yemma-tsen theyya-d taduṭ, tger-d aẓeṭṭa, win ikecmen deg warraw-is ini yesteqsi-tt:-- I menhu i wumi tẓeṭṭeṭ abernus-ayi, a yemma? Ini terr-as:

-- I umeḥruc deg warraw-iw, win ara d-yerren Felfla weltma-s ar wexxam!-- Yal wa deg-sen yeqqar-as:
--Abernus-ayi eğğ-iyi-t-id i nekk a yemma, d nekk ara tt-id-yerren.-   Tekker γur-sen tenna-yasen:
--Dduklet akken tellam truḥem a d-tnadim fell-as, a wen- ẓṭeγ abernus abernus akken tellam.—
Nnejmaεen akk akken llan, qqimen s adda, msefhamen af wayen i wumi zemren a t-xedmen. Yenṭeq umezwaru yenna:
--Nekk d ḥessas ḥessas nnda, a wen-d-awiγ lexber anda ma yella!
Yenṭeq wis-sin yenna:
--Nekk, d win yekkaten lqaεa s udebbuz ad tefju !
Yenṭeq wis-tlata yenna:
--Nekk d win yettğelliben i sebεa leṣwar !
Yenṭeq wis-rebεa yenna:
--Nekk, d win i d-itekksen timellalin seddaw tsekkurt ur d-tettawi s lexber!
Yenṭeq wis-xemsa yenna:
--Nekk, d win iferrun leḥrir deg tzeggart!
 
 
Taṣebḥit, zik lḥal, kkren ruḥen ad nadin af weltma-tsen anda ma tella a tt-id-awin. Seg wemṭiq ar wemṭiq, seg taddart ar taddart teddun steqsayen deg medden ma a d-afen win ara sen-d-yemlen anda yezdeγ uwaγezniw-nni i sen-yeddmen weltma-tsen Felfla. Nudan akken acḥal, zzin merra i tudrin armi d-mmugren yiwen wemγar yeẓran tidet, yemla-yasen-d anda ara tt-id-afen, akk d webrid ara ten-yessiwṭen: Uγen rray-is ruḥen. kecmen talemmast n lγaba teddun, ddan, ddan ssejban γef tiγilt, yemmuger-iten-id wedrar, rnan ddan, tban-asen-d tiγilt-nniṭen, yerna-d wedrar-nniṭen, ulin-t; rnan ddan, cerwen deg iṭarren, yenγa-ten εeyyu mazal-iten bedden teddun... Akken akken armi i d-ssejban γef yiwen wedrar mačči d menwala, d adrar ur nesεi lemtel-is d win yessewḥacen, yeččuren d izerman, d izmawen d wayen ur ssinen, zzin-as-d ẓẓrubat d isennanen. γef tecwawt n wedrar tbedd yiwet tmezduγt annect-ili-tt, tin i wumi zzin sebεa leṣwar; εeqlen-tt, d tinna i tamezduγt uwaγezniw.
Ssawlen-as i ḥessas ḥessas nnda, win d-yettawin lexber anda ma yella, a sen-d-imel d acu yellan daxel tmezduγt, yenna-yasen:
--Aql-iyi-n ẓerreγ deg uwaγezniw d weltma-tneγ Felfla deg yiwet texxamt, awaγzen-nni yessemttuttel acekkuḥ n Felfla deg iṭudan-is igen.
Ssawlen-as i win yettğelliben i sebεa leṣwar a sen-d-yeg abrid. Yekker, iğelleb-asen i sebεa leṣwar-nni yeldi-yasen-d tiwwura, kecmen.
 

Akken i kecmen ar texxamt anda tella Felfla, iger-d iman-is win iferrun leḥrir deg tzeggart yessaki-d weltma-s seg yiṭes, yefra-yas-d acekkuḥ-is seg iṭudan n uwaγezniw. Yerna-d γur-s win i d-itekksen timellalin seddaw tsekkurt ur d-tettawi s lexber, yeddem weltma-s, yesser-itt-id ar lqaεa, ur d-yuki uwaγezniw seg yiṭes-is; ddmen weltma-tsen rewlen yes-s, ğğan deffir-sen awaγezniw deg wemṭiq-is am tculliṭ igen.

Kecmen talemmast n lγaba teddun

              

 Ddan akken acḥal alammi i ẓran iman-nsen beεden γef tmezduγt uwaγezniw, zgan imiren qqimen s adda ad steεfun; Steqsan ḥessas ḥessas nnda ma sen-d-yefk kra n lexber, yenna-yasen:

--Atan yettnadi fell-as deg wexxam, ulac ayen yufa. Tura yeffeγ-d ar tefragt, yeγγar-as i Felfla s yisem-is..., yeqqel ar texxamt ad iẓer ma ur s-teffir ara deg wabεaṭ imeṭqan... Ṭṭallayeγ deg-s yeffeγ-d ssyen iteddu-d γur-neγ, iγeṣṣeb deg tikli, la yettazzal, ma ifukk-itt akka ur yettεeṭṭil a d-yili gar-aneγ !
Ssawlen-as i win yekkaten lqaεa s udebbuz ad tefju, nnan-as:
--Γiwel, ma yella kra ara txedmeṭ, neγ ma ulac a d-neγli gar ifassen-is. Yekker yewwet s udebbuz-is tefji lqeεa, kecmen daxel-is, qqimen ttqaraεen deg-s melmi ara-d-yaweṭ; Akken kan i kecmen yenna-yasen ḥessas ḥessas nnda!
--Atan yewweṭ-d, yeγṣeb deg tikli. Tura la itezzi nnig-neγ yettnadi anda ara d-yaf Felfla.
Awaγezniw mi yettnadi fell-as, yemlal-d ljerra iṭarren iberraniyen i s-d-ikecmen s axxam, yeṭfer-iten weḥda, weḥda armi d amṭiq, iteddu yeqqar-as deg wul-is!
--Dayen tura a ten-ṭṭfeγ, ur sεin anda ara rewlen?!
Akken i d-yewweṭ ar din, teffeγ-as tirga mxalfa; ulac wi-d-yemmuger, yufa-d amṭiq d lxali. Inuda nnig webrid, inuda ddaw webrid, yexẓer akka yerna akka d yiwen-is, ulac wi s-d-ibanen. Yeqqel γer wexxam-is iḥar, ur yefhim acemma.
 Yenṭeq ḥessas ḥessas nnda yenna-yasen i wayetma-s, ixebber-iten s wayen yellan, kkren ffγen-d ssyen ruḥen.
      Tameddit n wass mi d-wwṭen  s axxam , temmuger-iten yemma-tsen s weslewlew, tefreḥ mi s-d-qqlen warraw-is, terna tedda-d weltma-tsen. Tefka-yasen akk abernus abernus akken i ten-tεuhed, gan imiren yiwet tmeγra d tameqqrant andi d-εerṭen tijiratin, timeddukal d tid yakk i yefka lḥal, εemrent urar, ferḥent s tuγalin n Felfla gar-asent. Awaγezniw nettta si tama-s, ur yettu ara Felfla yellan d tameṭṭuyt-is, segmi d-teffeγ seg wexxam ar tura, netta d anadi fell-as ur d-yeğği amṭiq; Taggara yemmekta-d: I lemmer ahat truḥ   ar imewlan-is ? Azekka-nni kan atan yerra ar γur-s ad iẓer ma s tidet din i tella. Akken i d-yewweṭ ar din, mmugrent-id wayetma-s n teqcict i xemsa yid-sen; wa s treggext, wa s tqabact wayeṭ s ugelzim, zzin fell-as a t-id-ssufγen, ulac; ibedd-asen din am tgejdit ur s-zmiren. Win ara yeṭṭef deg yiγil ini iṭeyyer-it-id akin, yerkeṭ-iten akk akken llan.

       Felfla mi tesla i leεyaṭ, tessejba af lecqaq n tewwurt ad tẓer ayen yellan; teεqel-it-id d nettan, d aweγezniw-nni i d-yeqqlen γur-s, anda ara terwel tura? Tekker ad terwel ur tufi anida, yezga-yas-d deg webrid. Teqqel tekcem, teffer deffir tewwurt, texmet am tin yemmuten. Awaγezniw-nni mi d-yeγṭel akk ayetma-s, yerra ar Felfla, yeqqen-as ifassen d iṭarren, yewwi-tt yid-s.

Gan imiren yiwet tmeγra d tameqqrant

    Iseggasen εeddan, yal wa yelha d cceγl-is. Γas ma llan deg wexxam wid yettun Felfla, tamγart ur tezmir ad tettu yelli-s, mazal yerγa fell-as wul-is… Yiwen wass, tekker truḥ ar wemγar azemni, temla-yas tidet yellan; mi tfukk s tmeslayt, ihuzz aqerruy-is, wemγar-nni yenna-yas:
       --Sel-iyi-d mliḥ a tamγart a m-d-iniγ acu i wumi tzemreṭ ad txedmeṭ. A m-d-mleγ ddwa ma tuγeṭ rray-iw. Nadi af uqerruy n weγyul, teččeṭ imeẓẓaγen-is, ad ternuṭ kra n wussan a d-tennulfuṭ s tadist. Ssyen a d-ilal γur-m weqcic, semmi-yas Ḥmed Ddab, aqcic-ayi d amaεur, ad ireggem ad yekkat medden; ur wehhem ara deg-s, d ayen i d netta; Mi ara yimγur cwiṭ, a t-id-regmen ula d netta imeddukal-is, a s-mmeslayen af weltma-s. Assen, a d-yas γur-m a kem-id-yesteqsi; mi ara yissin tidet, ad yebγu a tt-id-yerr; ur t-ttağğa ara! Heyyi-yas ṣṣaε n temẓin ara yeεreṭ ad yeddem nnig tuyat-is, asmi ara yessiweṭ, teẓriṭ yezmer-as, meqqer imiren, eğğ-it ad iruḥ.
       Akken i teṭra, tamγart turew-d aqcic, tsemma-yas Ḥmed Ddab akken i s-d-yenna wemγar azemni, yerna-d af xemsa wayetma-s-nniṭen, netta d wis-setta. Mi meqqer cwiṭ, γas akken mazal-it d aqcic, yettban-d gar tizzyiwin-is d aterras s lqedd i s-d-yefka Rebbi. Imeddukal-is akken llan ttagaden-t.
       Yiwen wass deg mi yettmiγṭal akk d imeddukal-is, wissen anwa i t-id-iregmen s weltma-s; tin yennejlan, yeğğan axxam imawlan-is truḥ, ur yelli wergaz ara tt-id-yerren. Win i t-id-iregmen netta yeẓra d acu yexdem, yebγa a t-id-yessefṭeḥ gar medden, a d-yerr ttar af wayen i sen-yexdem. Akken i teṭra, Ḥmed Ddab yesla kan i wayen i s-d-nnan, yennejmaε axxam iγucc, ur sen d-yerni ula d ameslay.         
   Yemma-s mi s-teldi tawwurt, tefjeε, teẓra udem n mmi-s werriγ, mačči akka i d netta, teεqel yella kra i t-yuγen. Tekker tessers-as-d imensi, teγra-yas-d ad yečč; ibedd-d γur-s yenna-yas:
--Ass-a, a yi-temleṭ tidet i teffrem fell-i a yemma, a yi-d-temmeslayeṭ af Felfla i sεiγ d weltma ur ssineγ, a yi-d-tiniṭ anda i tella ad ruḥeγ a d-nadiγ fell-as, ma deg igenni a d-tres, ma ddaw tmurt a d-tali, ur d-ttaqqaleγ ara axxam alamma gliγ-d yes-s!
Tekker temγart, tuγ rray n mmi-is, temla-yas tidet akken tella, temmeslay-yas af weltma-s ur yessin, d wamek i sen-tt-yekkes uwaγezniw seg wexxam. Amek i tt-id-rran wayetma-s, maεni ur teqqim ara aṭas gar-asen, atan yeqqel-d γur-s yewwi-tt, dγa deg wassen ur yelli lexber-is, ur tt-ẓrin. Tekker, tesken-as-d asaku n temẓin i s-theyya, tenna-yas:
--Tura a mmi, atan tesliṭ i tidet. Ma tebγiṭ a d-terreṭ weltma-k ar wexxam, d ṣṣaε n temẓin i yellan d ccerṭ gar-aneγ, asmi ara t-id-tbibbeṭ sennig tuyat-ik, iban tzemreṭ i lhemm-ik, assen ruḥ ad truḥeṭ ad ttekleγ fell-ak; ma yella d tura ur tettu nekk d yemma-k, teḥṣiṭ ur ṣebbreγ fell-ak, qqim kan ttxilk a mmi mazal-ik d aleqqaq. Aqcic meskin ulamma γas s tezmert-is, jehden iγessan-is, yeεreṭ acḥal tikkwal a t-id-yeddem ur yizmir, taεekkemt ẓẓayet fell-as.
 Σeddan akken acḥal wussan, asaku-nni n temẓin mazal-it deg wemṭiq-is, yal ass yettaεraṭ a t-id-yeddem, maεni ur s-yezmir ara. Tikkelt a t-id-yeddem ur yessawaṭ a t-yessali d asawen; tikkelt a s-d-yeγli ar lqaεa, tikkelt ulac akk...Yemεerbab15 akken yid-s acḥal, alammi d yiwen wass yessaweṭ axi, ibubb-it-id nnig tuyat-is. Dγa, yenna-yas : --Tura dayen, ur telli sebba ara yi-yeṭṭfen deg wexxam.
      Yessawel-asen i yat wexxam akk akken llan, yeddem-asen asaku-nni n temẓin i tikkelt tis-snat, akken a t-ẓren; Yessuli-t-id d asawen, iṭeyyer-asen-t-id s agens, yenna-yasen imiren:
--Tura yewweṭ-d wass ara ruḥeγ, imi ayen i tcerṭem fell-i dayen xedmeγ-t !
       Tamγart temmekta-d ayen i s-yenna wemγar azemni, d lεehd i tefka i mmi-s, teqqim s adda gar warraw-is, tesγam-d Ḥmed Ddab yid-sen tenna-yasen :
-- Mlet-as abrid ad iruḥ, a t-yessiweṭ Rebbi ar wayen i yessarem.
Azekka zik lḥal, yeffeγ-d Ḥmed Ddab seg wexxam yeṭfer abrid i s-d-mlan wayetma-s, iruḥ.

       Abrid akken i s-d-nnan i t-yufa, d win yuεren mačči d cwiṭ: Iεedda af wacḥal tudrin, yezger isaffen d tγaltin, yedda deg usemmiṭ d wezγal, yedda akken acḥal wussan, alammi i t-id-yemmuger agemmaṭ yiwen wedrar ur nelli am wid-nniṭen. Γef tecwawt n wedrar-nni, tban-d am tafat yiwet tmezduγt d tameqqrant, d aγrem yulin s weblaṭ azegzaw, d win umi zzin sebεa leṣwar, yal ṣṣur s tewwurt-is, d ayen ur nqebbel leεqel. Di ccaw iγil d iṭij i s-yerwin aqerruy-is, yeqqel am win yukin, yeεqel d tamezduγt-nni i t-id yewwin.

D aγrem yulin s weblaṭ azegzaw

 

Abrid i yessalayen ar tmezduγt-nni ula d netta yewεer, γas akken yeεya, yerna yuli tasawent, imi yewweṭ ar tecwawt n wedrar mmugren-t-id sebεa leṣwar-nni i s d-yezzin i weγrem, yal ṣṣur s tewwurt, yal tawwurt teqfel s tsarut. Yewwet-itent s uṭar-is yessufeg-itent akk akken llant, ta deffir ta, yekcem.
 
        Awaγezniw, imi d-yesla i zzhir, yeffeγ-d ad iẓer anwa akka i s-d-ikecmen ar wexxam. Yemmuger-it-id yiwen wergaz ur yessin s treggext deg ufus. Yessufeγ-d accaren-is, yemger-d γur-s a t-id-yeṭṭef, yezgel tiyiti. Ḥmed, netta yezzi-yas-d s tmendeffirt; yeṭṭef-it deg uqerruy, iger-d iγil-is deg temgreṭ-is, yexneq-it; ur s d-iserreḥ alammi dayen ffγen-d waṭṭucen-is. Yeεreṭ uwaγezniw amek ara d-yerr tiyiti, neγ xerṣum ad isellek iman-is, ulamek. Yessegra-yas Ḥmed imaren yiwet tiyiti s treggext ar uqerruy yeğğa-t yetteglilliz deg ugenes.
       Felfla tejba-d af ṭṭaq ad tẓer d acu yeṭran, anwa akka i d-yusan yesker leεyaṭ, yerra-yas Ḥmed yenna-yas:
 --D nekk, d gma-m Ḥmed i d-yusan γur-m, ur ttagad, awaγezniw i kem-iḥeqren atan tura ddaw iṭrren-iw, ass-a ad ixelleṣ deg wayen yexdem deg-neγ...
    Teffeγ-d Felfla γur-s, tger-as iγallen; tessuden gma-s ur tessin, i d-yusan alammi d γur-s i wakken a tt-isellek seg ifassen n uwaγezniw. Cwiṭ akka kecmen s axxam qqimen. Mi yessertaḥ Ḥmed, yečča yeswa, testeqsa-t af wamek i llan yakk wayetma-s i teğğa, d yemma-s i teccihwa. Wwin-d awal af wayen i sen-yeṭran d wayen tesεedda, af uwaγezniw d wayen akk yexdem deg-sen. Σawzen16 akken alammi qrib a d-yali wass.
Azekka-nni zik lḥal yekker Ḥmed ar uwaγezniw yenγa-t, ddmen akk ayen yesεan azal d wayen i sen-ilaqen i webrid, ssekren timess i weγrem, ffγen ssyen.
        Mẓuγaren afus deg ufus, ṭṭfen abrid n tuγalin ar wexxam n imawlan i ten-yettqaraεen; Ruḥen ğğan deffir-sen awaγezniw d tmezduγt-is tečča-ten tmess. Akin agemmaṭ yettban-asen-d uεeğğağu-nni17 yulin ar igenni, yessenger akk ayen yellan; yegra-d ala wesmekti i yexdem deg-sen uwaγezniw, tegra-d temεayt n Felfla.
 
                                                             
 
 Amawal
 
1) Tamɛayt: tamacahut/ tanfust. 2) “Tamawin”  d asget n tama/ tamnaṭ/ lğiha.
3) Aγalim: aγanim. 4) Amidi-w: ameddakel-iw. 5) Acekkuḥ: amzur/ acebbub.
 6) Zzat-sent: zdat-sent. 7) Tiqeddacin: Tiqeffacin/ tiqfacin(d asget n teqfact).
8) Ijurebɛen: d turart (yecban ileqqafen).
 9 ) Teṭṭallay: tettwali/ tettmuqul/ tẓerr. 10) Taṭṭucin: allen. 11) Aγerṣiw: lweḥc/ lḥiwan amaɛur. 12) Annect n  yilat : ( ilat: d “Gulyaṭ- Goliath » lmeɛna-s: meqqer, γezzif nezzeh). 13) Lefjuj d rrjuj: lebraq d rrɛud. 14) ur tumin-itt: ur tt-tumin.
15) Yemɛerbab: yemɛebbar/yemɛafar/yeɛreḍ ad yeγ kra ur s-yezmir.
16) Ɛawzen: ɛeẓẓren/ Ssehhren.
17 Aɛeğğağu: aḥeğğağu/ ajajiḥ.
 
Tamawt: imesli “ḍ” yettwasawal d “ṭ”, “aḍar” d “aṭar”. “g” n werbib ameskan yettwasawal d “y” “agi” d “ayi, daγen amqim ameskan “ wagi, tagi, wigi, tigi” ttwasawalen d “ wayi, tayi, wiyi, tiyi”.
Amawal d tamawt sγur Ğamal Benɛuf.
 
 

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


anarchissimo - Tinin-is...
B.Ğ - Tinin-is...
lufriṭ a waaaεli - Tinin-is...
lufriṭ a waaaεli - Tinin-is...
Ḥlima n tala - Tinin-is...
Slupri-nni - Tinin-is...
"Salupri" mac'c'i slupri; ttxemmimeγ γef... - Tinin-is...
Ǧ.B - Tinin-is...
Awetniri - Tinin-is...
Awlawal - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
anarchissimo - Tinin-is...
anarchissimo - Tinin-is...
Buberrak - Tinin-is...
Lu grun pidi - Tinin-is...
Aktalzγal - Tinin-is...
Aktalzγal - Tinin-is...
Brahim - Tinin-is...
zina - Tinin-is...
silya - Tinin-is...
3li - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s