Askasi  

   Gradcap1

| | |

Adfel d ideflawen

Tineggura agi imi lqaâa tezga tḥemmu u terwi tikli n tegnawt inejla udfel si tmurt n Iqbayliyen. Di myal tagrest ad nudmen kan kra n ibruyen n udfel u ad sennin kra idudan kan. Ur ireggel ubrid u ttwaḥbasen medden akken ad rẓen asalu.  Maca tamurt n Iqbayliyen war adfel di tegrest ixus ssuq-is. Ixus macci drus.  Acku adfel di tegrest d aman di tefsut d unedbu. Aman deg unedbu d tagella i medden d tirni.

Timti ara xaṣṣen waman deg unedbu, timti akken ara icuḥ Wanẓar ttuqimen as medden tameγra, sqiziben as akken ad d-iḍleq i tiqit.

At zik ccuren d nnya.

 

Ussan agi izrin, am akken teḍra d tmura n turuft d tid n ugerakal, tamurt n Iqbayliyen iḥuza-tt usemmiḍ d udfel. Aṭas n udfel. Tikkelt-a Anẓar ikkes-d urfan u isseγli-d igenni. Terba tmurt tergel. Am akken i t-nwala sya-u-sya ama di teγmist am tamurt.info neγ di Siwel.info nufa d akken nṭaren medden macci d ayen-din. Âarqent-asen akw dγa tteḥriṭiwen ar da ar dihin. Ur zrin amek ar as ddun i udfel. Maca d tatut kan ittun medden wanag ideflawen si zik ssaγayen tiγaltin d tudrin. Cfiγ setti temmal iyi-d amek tella zik “tallit”. Nettat s timad-is tecfa-d i ideflawen ittγumun ixxamen. Maca xas akken, yiwen ur t-iḥbis udfel, yiwen ur inṭar am assa. Acku imiren, tagrest tettaf-ed medden ḥerjjen iman-nsen. Heggan ttawilat akken ad sâeddin tagrest. Ikufa ccuren, iâecwan ccuren, idayninen ccuren,  tiẓwitin n isγaren sennant sdat uxxam. Xarttum kra n wayen isen ilaqen ama d irden, ineγman, awren, zzit d wayen akw nniḍen heggan-t-id s axxam. Dγa, deg ideflawen imeqwranen am wagi id-iccuren tamurt ussan-a, arrac cennun “ara ikkat umeccim, a necc a neqqim...” irgazen ttin iman nsen deg ibarnyas u ttqissiren di tjemmuâa neγ deg ixxamen ar yiri n lkanun.

Amek ihi almi assa, imi tura medden γur-sen allalen d ttawilat, γran qefzen, maca ur zmiren i cwiṭ n udfel? Tidett attan di tmurt-is! Assa Iqbayliyen jjan ansayen n at zik war ma snulfan-d s wacu ara ten-bedlen. Jjan kan ayen d-ufan si zik u refden ayen d-snulfan wiyiḍ, ayen walan ar Iṛumyen. Macci diri win irefden ayen d-snulfan wiyiḍ. Ala. Dacu kan ilaq ad dmen medden ayen kan isen-d izgan, neγ id-izgan i tudart deg idurar. Assa, akken ad isseḥmu neγ issweb Uqbayli iḥlajj lgaz, tibutayin n lgaz. Maca lgaz akken ad t-yaγ ilaq ad d-yaweḍ ar taddart. Ar taddart ad t-id yawwi bu tḥanutt s ubrid ukarrus. Maca wagi irgel. Akka i sennant temsal seg usennan ar tmellalt.

At zik, tteklen kan γef iman nsen. Kra n wayen iḥlajjen illa-d γur-sen, ama d isγaren akken ad ssaḥmun neγ ad sebbwen, ama d ucci issexzanen. At zik, mi ibennun ixxamen rran-d ar gar wallen nsen asemmid. Tawwurt n uxxam urjjin tqubel amalu akken ad zzin s uârur i waḍu. Myal tazeqqa gan-as lkanun di tesga. Assa bennun medden, maca ur illi kra n lkanun ur illi wayen nniḍen i ussan iquranen am wid n ussan-a. D aya tura, i ijjan Aqabyli ass-a âaryan, ḥenturi. Acku imezwura snulfan-d ayen isen ilaqen, ur ḍfiren ara s tuqemca n wallen ibardan n tudart n wiyid. Nutni imiren zemren as i tegrest macci am ass-a. Zemren asen i ideflawen.

Ihi xas akken γaḍen iyi medden imi nṭaren maca am akken ila wayen ixussen di tamsalt-a. Tura imezdaγ n tnezruft ur nezri di tudart nsen adfel nezmer a negzu tagwnitt. Ma d wid idurar ad iniγ kan aḥlil. Awidukan, illa Buaziz At Cebbib n Umussu n timanit d imeddukal-is ssawḍen cwiṭ n qeḍyan i wid ur nezmir i udfel!

Dagi diγen imi d Amussu n timanit kan id-igren afus, iban-d i tmurt n Iqbayliyen d akken timanit ines tewwit macci almi d assa. Si zik, tsellek kan iman-is u awi yufan ad yakwi Uqbayli assa d nda mi tekkat wanag adfel iban.

Wid irran diγen ad gren afus am nutni am wiyiḍ, zemren da.

M.A.U

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ubizar - Tinin-is...
Ubizar - Tinin-is...
MAU - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s