Askasi  

   Gradcap1

| | |

U ‘‘la révolution’’ tettkemmil* ! (Ǧamal at Udiε)

U ‘‘la révolution’’ tettkemmil* !
 
 
 
Lzzayer n wassa tlul-d di tṛad mgal Fṛansa iseggasen n 54-62, iγeblan n Lzzayer n wassa d wid id tewwi imiren dγa !
Am win ad d-ilalen ad d-yawi yides ccama neγ lεib.
Aṭas n tlufa qqimen-t akken ur frint ara, ass-agi uγalent-aγ d aεekkur, d buberrak. Tamurt tugi ad taff iman-is.
Wid yuzzlen, yewten γef tmurt akken ad sseγlin azaglu n Fṛansa, akken ad d-rren tilleli i wegdud, drusit akkeya seg-sen wid i d-yewwin γef umezruy n tallit-nni. Ladγa ladγa wid iqqedcen d imeγnasen deg ikabaren n yimiren. Wid yuzzlen, ddren, kkin di tedyanin n yimiren.
Maca tikwal akka llan wid d-iheddṛen, mmalen-aγ-d i yeḍran di tallit-nni. Yiwen seg-sen dγa d Messaâud At Aâmmar Neγ Messaâud Ulaâmara (ism-is s teqbaylit)
Illul aseggas n 1913 yemmut aseggas n 2001 (yenṭel amenzu n Nunamber !)…d tudert γezzifen. Yella wayen ar ad d-iḥekku wemdan !
Ayen iγ d-yewwi M.Ulaâmara deg wedlis-is mmu isemma ‘‘Iberdan n Tissas’’ d agerruj n isallen, d tafat i umezruy !
 
Abeεuc n tsertit ikecm-it mi yella di Tahert d aserrar (d aḥeddad n tmegḥelin )
« …yiwen wass n 1934 yufa yi d lḥal dinna assmi d yusa γurneγ Dda Messaâud At Sidhum. Yusa d si lezzayer […] ziγen Dda Messaâud ur izgil yiwet. Γas ixeddem lxedma-s di tḥanutt is, iẓeṛ ayen i yas d izzin. Iḥka yaγ d γef ayen akw xeddmen Laâulama, tarbaât n ccix Lâuqbi akw d Ben Badis. Isfehm aγ d daγen lxilaf nni d yellan ger Wudayen akw d Waâṛaben di Qsenṭina. Ihedṛ aγ d γef aṭas n temsalin nniḍen. »*
Akka  i tebda tikwin n M.Ulaâmara. D ameγnas n l’Etoile Nord Africaine, Itri n Tferka, Messaâud At Sidhum, xali-s, i s iskecmen aferfud n tsertit.
4 iseggasen deffir waya M.Ulaâmara yuγal d ameγnas ger imezwura n PPA (Pipiεu) di tmurt ufella n tmurt n lleqbayel
« talalit n PPA di 1937 di Lezzayer tusa d si tukksa nni yettwakkes ukabar nni amezwaru n ENA, l’Etoile Nord Africaine. Akabar agi n ENA ilul-ed di Fṛansa, di lğwayeh n 1926. Amur ameqran n wid i t yessulin, d ixeddamen n tmurt n Leqbayel. Imiren yuγ lḥal d nitni i yebdan inig d imezwura… »  
 
Dayen, abrid umennuγ yenğeṛ, M.Ulaâmara ad t-iḍfeṛ alama d taggara. D argaz yesdukklen amennuγ γef llaẓ-is d umennuγ γef tmurt-is. Ur yeγfil ara, yeqdec s wul-is, yarna nneya tazedgant.
Iseggasen n 40 tebda tuddsa tettimγuṛ, tettaff iman-is di tmurt ufella. Ulaâmara yeqdec aṭas, irgazen bdan keččmen-d ar tuddsa.
« …deg wnejmaâ agi i yaγ d issefhem Ḥalit kra n temsalin n tuddsa akw d wayen ur nessin ara akken nella dinna.[…] assen i nebḍa tamurt ufella, yal yiwen segneγ yeṭṭef tama. Sid Ḥmed Ḥusin yeṭtef laâṛc n At Ittureγ akw d At Illilten, Ğaâfaṛ Iwannuγen yeṭṭef win n At Buyusef, Mḥend n Buaâlam yeṭṭef At Mangellat akw d At Yeḥya, ma d nek ṭṭfeγ tamurt yellan akkin i wasif n Lğemaâ, At Budrar armi d At Yani, rniγ ayen yellan garaneγ akw tmurt Iaâẓẓugen .»
Ilemẓẓiyen i d ibeggsen i wmennuγ, ṭṭurcen , ukin, wten akk yessen-t. ssulin ula d lakulat, ad d-ssakin arrac ar ad yeddun deg webrid nsen !
« di taggara n 1943, fkan aγ d lameṛ a nelli lakulat n taâṛabt di yal tafilağt. Sebba s akken a nqabel abrid nni i d wwin Laâulama n tmurt n Lezzayer, widen akken yebγan ad ṛebbin Izzayriyen nebla ma nebcen tamsalt n listiaâmeṛ. Widen akken yeqqaren kan awal nni: ‘‘Ṭeṛbiyya wa ddin’’. Γef ayagi i yaγ d fkan lameṛ di PPA i lakulat s taâṛabt, akken ur aγ zegwiren ara Laâulama yagi γer uṛebbi n ilmeẓyen… »
 
Wwet uzzal s wuzzal. D wagi kan i d abrid s ara tqableḍ imiren. Tameslayt, tikti i sselseḍ d tin. Ad telḥu, yarnu amdan ad ttileqqem deg teswiεt. (imesdurar n yimiren ttamnen nezzeh !) Neẓra amek teḍra ar deqqal. tasuta kan, yewḍed Nunamber !
Seg wayen akk iγ d wwin imusnawen umezruy, ama d amezruy n umussu aγelnaw (mouvement national) neγ d win n lgirra n uslleli (guerre de libération), ur yelli wi’γ d immesslayen anect iγ d immesslay M.Ulaâmara γef amek teḍra s tidett di tmetti, Amek azaglu n Fṛansa id d-isseγli llaẓ d lmizirya γef Izzayriyen. Amek di 1945 nni, s tiyita-nni n waggur n Mayu, imeγnasen n tmurt ufella begsen niqal ad s-rren ṣṣerf i wcenggu…ass n 23 di Mayu… !!
 
Aṭas n tedyanin iγ d yemmla M.Ulaâmara, γas ulama tikkwal yettağa-y-aγ nḥar…
Am tedyant-nni n ‘‘Imaziγen’’ iseggasen 1948/49, Mesaâud Ulaâmara yellan d yiwen seg meqqranen n PPA-MTLD di tmurt ufella, thewlit temsalt-a
« γas akken tamsalt tettimγur, maca di lezzayer ur d iffiγ kra n lexbaṛ sγur Comité Central n MTLD. Tuṭṭfa nni yettwaṭṭef Waâli γer lḥebs ur aγ tessashel ara lecγal.
Di Micli, nexdem anejmaâ γef temsalt agi n Fṛansa. Tamezwarut kan fkiγ asen d yiwen tṭṛakt nni i yaγ d iwḍen. Yal yiwen segneγ d acu yesla, d acu d yenna. Di tidett ulac win ur nesli yara s ccwal agi. Di yal taddart, azgen n yergazen is di Fṛansa i llan. Lexbaṛat d widen i yellan di yal taddart, d ayen d issefhem ṭṛakt nni. Ilmend n leγyab n Waâli, nniγ asen ayen walaγ nekkini :
-          Di temsalin am tigi, ilaq aγ di tazwara a nẓeṛ lexbaṛ n tidett. Syinna, a nwali ayen
ar nexdem. Assa Waâli di lḥebs, nek walaγ ilaq aγ a nẓeṛ imeqranen n Lezzayer. Akken a nqabel aâdaw, akken ad d nekkes tamurt nneγ si ddaw uzaglu n Fṛansa, ilaq aγ a nemsefham garaneγ. Tamsalt agi i simγuren ijeṛnanen n Fṛansa, nek walaγ ad aγ d tawi madakci. Ma yella tqeblem, ad ruḥeγ ad ẓṛeγ amaray ukabar n MTLD, Ḥusin Leḥwel. D netta ar ad d ifken awal iṣeḥḥan. Teqbel tejmaât, nkemmel awal, dγa yefra unejmaâ. Timlilit snat ledwaṛ γer zdat.
Assmi ruḥeγ γer Lezzayer, wwiγ yidi yiwen ṭṛakt nni i d yusan si Paris. Akken mlaleγ Ḥusin Leḥwel di lbiru ukabar, nniγ as ayen yellan. Nek gguniγ leğwab n tidett sγur Leḥwel, ziγ netta aγbel is isewweq anda nniḍen. Akken t ḥeṛseγ s wawal, yenna yi d s tefṛansist :
-         Il faut camoufler absolument – ilaq ad inṭel wawal agi, ur iteffeγ ara !
Akken walaγ mačči d win deg yella ṣwab, dγa nniγ as ayen yellan deg wul iw. Imiren dγa, si tyita nni n tnekra wer nekkir di 1945 nni, giγ ccek deg wigi yellan di Lezzayer. Γas akken d nitni i d imeqranen ukabar, nek deg wul iw ur ten qbileγ ara. Aγbel nsen amezwaru nitni, awi d kan anwa ar a yebbuṛfen s ubeṛnus lluber akw tcacit n Teṛkw di tmeγriwin n Lezzayer. Γas akken lliγ deg wedrar, ḥekkun i yi d warrac nneγ, widen yellan d imeγnasen di Lezzayer. Taggara nniγ as i Leḥwel :
-         Ur yelli wamek a neffer tamsalt agi. Am akken qqaren γurneγ, ‘‘ur izmir yiwen ad
yerr alγem γer uqelmun-is !’’ lxilaf yellan di Paris, yella ger watmaten nneγ, imeγnasen ukabar nneγ, mačči ger ibeṛṛaniyen. Yella lxilaf garasen, ilaq aγ nekwni tamezwarut n nẓeṛ lxilaf agi d acu t, tis snat ilaq a tt nefru akken ad frun nitni.amek a yenṭel wawal di lawan deg d heddṛen ijeṛnanen n Fṛansa fellas yal taṣebḥit, am akken slan akw yemdanen n Lezzayer, leğwab agi inek, mačči d leğwab n ṣwab ! »
 
seg wassen i tebda yemmas n ddunit, d awal-agi kan ‘‘ il faut camoufler absolument’’, i yellan, i s ittqabalen imeqqranen nneγ tilufa, almi d asmi iγ uγalen-t d timexneqt. ass-agi nugi ad nerfed iman nneγ !
lemmer imiren d wid i ttifran s tin n lxiṛ, s tin n’’leεqel’’ talli ass-agi taluft-agi n tmagit yefra ccγel-is. Dacu εeddik !
Di taluft-agi n tmaziγt, M.Ulaâmarayeẓṛa d lbaṭel i yeḍran. Tadyant n yimedukkal ukkud inuḍeḥ (Bennay Waεli, Muḥend Ameqqran Xlifati, At Ḥemmuda…) t-skecm-as aferfud nniḍenin. yeẓṛa ṛuḥen d asfel. dayen ull’ara d iqqaṛeε yiwen !
« tuṭṭfa nni yettwaṭṭef Bennay Waâli γer lḥebs tkemmel aγ. Lemmer i yaγ d sfehmen tamsalt imiren, qbel a tekker, wissen ahat ur tettaweḍ ara akka. D acu n sebba γef ffren fellaneγ ? »
Asmi tεedda tagi n Imaziγen, M.Ulaâmara, netta, ikemmel leqdic di tuddsa tuffirt O.S (neγ Iγes !). ttheggin i tnekkra. Win yuγalen d aqqaruy imiren d Krim Belqasem (deg umur n Bennay Waεli !).
Seg umenzu n Nunamber aseggas n 1954 almi d 5 Yulyu aseggas n 1962 d M.Ulaâmara ur yeḥbis, d lgirra. yettnaḍaḥ deg iḍ deg wass. deg wmadaγ, di lḥebs, acḥal n tikkal yewweḍ ad immet, ini yesemneε. S tissas i iqqubel. Yumen s webrid yewwi. D abrid n tissas !
Tikkwal izeγγeb weksum. i yeḍerrun d yemdanen ; γas akken, bedden. tuγalin ar deffir ulac !
Lḥusin Ulaâmara mmi-s n Messaâud yeγli d ameγras (ccahid !), maca amennuγ ur yeḥebis ara. M.Ulaâmara asmi id lldin-t wallen-is di 1934 γef tmurt, i yeẓṛa amennuγ-is d win ar ad yezgen alama d taggara, alama yekkes uzaglu n Fṛansa !
M.Ulaâmara yedder yeẓṛa azaglu n Fṛansa yeγli. Aṭas n yemdukkal-is i yemmuten. mmi-s !
Azarug. Akken i s yenna akken winna :’’kecmen-tt-id At Weεmeṛ ma d nekkni ad nwexxeṛ’’
8 wagguren i d iwwet di lḥebs n Lezzayer i γef yefkka temẓi-s. yugi ad yili d axnanas. Yugi ad iskiεew d wuccanen.
Netta n At Tissas mačči n At Txidas.
 
Adlis-a d inigi i wmezruy. Awufan ad illin aṭas am wiggi, aγ d sseknen tidett yefren.
Tira n wedlis, d tin fessusen. Anda i ilaq useqdec n wawal amaynut isqedci-t umyaru, (tuddsa, ṛabul, akabar…), mulli tameslayt d tin i s i nettmesslay yal ass (ddeqs n wawalen n zik i isqdec umyaru).
Akka nezmer ad d-nnini d akken M.Ulaâmara, yeqdec i snat n tegrawliwin, tagrawla γef tmurt d tegrawla γef tmaziγt.
U ‘‘la révolution’’ tettkemmil… 
 Ǧamal at Udiε
·         U ‘la révolution’ tettkemmil : d azwel n yiwen sketch n Muḥya
·         Uriγ iḍrisen i d kkseγ deg wedlis akken i t-n-yura bab nsen 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


muḥend - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed - Tinin-is...
winna - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s