Askasi  

   Gradcap1

| | |

Lemmer ur teẓẓad tessirt, yili ur d-yetteɣlay wewren

D awal i d-wwin: Ǧamal Benɛuf d C.B. Tanaṣlit ɣef yeḍrisen n Aṭlas Nat Wemsed.

Tabrat sγur Tnaṣlit I Ğamal Benεuf

 

Aẓul a gma Ǧamal. Ssarameɣ a ken-id-yaf yizen-agi di talwit akk d lehna.

Attan tmuɣli-inu i yi-d-tessutreḍ ɣef weḍris i-yi-d-tefkiḍ ( Aḥric amenzu n “ Liẓ-avuntir n Dda Qiqi”, i wumi yefka azwel:“ Meɣres, d useɣres, d win ɣur-s” :

   Izen-nni n wemyaru «  Aṭlas Nat Wemsed » ɣriɣ-t akken ilaq, mačči d taɣuri-nni kan n menwala, imi ṣṣenf-agi n yeḍrisen ur ilaq ara ad nwali ɣer teclemt ad neǧǧ ul n temsalt, imi ilaq ad nnadi ger twinas ɣef taktiwin tuffirin i yebɣa wemyaru a ɣ-d-yessiweḍ.

 Maca, bɣiɣ kan a k-n-iniɣ, qbel ara d-mmeslayeɣ ɣef yizen n Mass Aṭlas, akken tamsalt-agi n tukksa n “iṭabuten” d tin yesɛan tixxuṭert meqqren, dɣa mačči d yiwen neɣ sin i ixemmmen ɣef waya. Meɛna qbel ara d-nebdu tamsalt am ta ilaq ad nwali qbel d acu-ten iṭabuten? Ttuqqten! Aṭas i yellan, aya d ayen ibanen, ihi , win i yebɣan ad yergel iṭabuten ilaq-as ad iẓer seg wanwa ara yezwir, dɣa imi allaɣen n yemdanen ur ttemsawin ara, akken ula d tigzi-nsen akk d tmuɣli n yal yiwen deg-neɣ i temsal yecban tigi; imi llan kra n yemdanen ttwalin iṭabuten-agi d kra i icudden ɣer leɛwayed neɣ ɣer “ lmuɛtaqadat”-nsen, ur yeshil ara akken ad qeblen tamsalt n tukksa iṭabuten. Amedya d aḍris neɣ amagrad-agi n Mass “ Aṭlas”, ur yezmir ara ad iɛeddi s tin n tin n sshal ɣer yakk medden, imi yezmer walbeɛḍ deg-sen a tt-iwali “ d tukksa n leqder neɣ n leḥya” aya ger tacciwin, imi ur zmiren ara ad fehmen tamsalt-agi n tukksa iṭabuten. Iwakken ur nettaweḍ ara ɣer waya, ilaq di tazwara ad neẓẓu takti-agi n tukksa iṭabuten deg wallaɣen-nsen daɣen ad nextir talɣa i iwulmen akken ad nekkes iṭabuten-agi deg webrid war ma nessemxuxxel tigejda n leɛwayed d “ lmuɛtaqadat” n medden.

   Aḍris n Mass “ Aṭlas” mačči d win i yezmer ad gzun akk medden, ( ur d-heddreɣ ara ɣef imeslayen maca ɣef talɣa yakk d taktiwin tuffirin deffir imeslayen) ur t-qebblen ara yakk medden s talɣa-nni i yes-s d-yella, imi yettḥaz kra n temsal i icudden ɣer leqder yakk d leḥya. Nekk ur lliɣ ara mgal tamsalt n tukksa iṭabuten, maca, ilaq ad yili waya s talɣa iwulmen ara gzun yakk medden ama d wid yeɣran ( lmuteqqafun) neɣ wiyaḍ , ama d lǧil n zik neɣ n tura, imi mgarradent lɛeqliyyat yakk d tegzi n yal tama seg wigi, ilaq ad nefren talɣa talemmast ara yessiwḍen tikta i yakk medden.

Aḍris n Mass “ Aṭlas..” d win qessiḥen aṭas yiwet am nekk ur t-qebbleɣ ara akken s talɣa-nni i s-d-yella, ɣas ma yella gziɣ iswi yakk d tikta n wemyaru maca ilaq daɣen ad nqader timsal n ddin yakk d leɛwayed n medden, ilaq ma yella nebɣa ad naru, ad naru i yakk medden, ayen ara gzun u ara qeblen akk s umata, mačči i kra kan, wiyaḍ ala. Wagi ad yeqqim d rray-iw kan ur ẓriɣ ara ma yella di ṣṣwab neɣ ala, maca akka i ttwaliɣ, lemmer aḍris am wa a t-id-nɣer neɣ a t-ɣren waṭas medden, qlilit wid ara t-iqeblen akka s talɣa-s ɣas ma yella ad qeblen asentel ( le sujet)-ines, maca, mačči yakk zemren a t-gzun akken i yebɣa wemyaru, aṭas ara s-yinin wagi «  yesleb » neɣ «  yestufa », neɣ « yesfuǧǧuɣ » ilmend n waya talɣa s wacu ara nessiweḍ timsal-agi i medden tesɛa azal meqqren.

Nekk mi ɣriɣ aḍris-nni, yusa-yi-d ɣer lbal-iw wawal-nni umedyaz Leḥlu mi s-yenna :

«  wigi d isefra

Mačči d timsirin

Neɣ d lewṣayat

Yezmer ahat d tuffɣa n leɛqel

Maca, mačči d tuffɣa i webrid”

Awal-agi yeɛjeb-iyi aṭas, imi amyaru yezmer ad yaru ayen i s-yehwan, d wayen i yettxemmim, maca, ayen ara yaru ad yeqqim d tira kan, yezmer lḥal ad yili d ṣṣwab neɣ d tuccḍa, maca, ayen i ilaqen i wemyaru ad yeṭṭef deg-s d “ abrid” ur iteffeɣ fell-as, ma yella yebɣa ad taweḍ tira-s i yakk medden, imi imeɣriyen zemren ad ɣren ayen yellan, ala ayen i yeffɣen i webrid. ( ur d-qqareɣ ara d akken aḍris n Mass “ Aṭlas” yeffeɣ i i webrid, maca d talɣa-s ur yettwaddamen ara lɛeqliyyat n medden, daya).

Wagi ad yeqqim d rray-iw, ssarameɣ a yi-d-terreḍ fell-as, a yi-d-tiniḍ ma yecceḍ neɣ ala, nekk akka i yi-d-tban temsalt.

Tanaṣlit

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Tnaṣlit.

 Tiririt n ¨Gamal Ben^wuf

Azul ay “ amazan n tayri”*

Ssarameɣ tgerrzem akk , akken ma tellam. Buddeɣ azɣal-nni i d-yersen ɣef kra n temnaḍin, ladɣa tamnaṭ n Leqbayel , yella-yawen d tasmuḍi ( tesmeḍ) akk d talwit, am wakken i s-tuɣal tmess i mass-nneɣ Brahim ( “ Jeddi Yebrahim” akken i s-isemma Muḥ-ya i yiwen seg tugniwin-ines umezgun). Hhah!... Yella kra n tbexsisin, neɣ werɛad d-wwint? Wissen amek tessezrayem ussan-nwen dinna? A wi yufan ad yeṭṭef adeg-nwen xerṣum yiwet ssaɛa kan.

Ayen yerzan ilemẓi-nni (neɣ tilemẓit-nni ahat ?) amray : Aṭlas Nat Wemsed ( ger tamawt i yisem i yefren  « Aṭlas »! Aṭlas: d irebbi iseg d-frurxent yakk tmucuha yettwassnen deg umaḍal, ama ɣer Legrig neɣ ɣer wiyaḍ. wissen dɣa ma yuki s wayagi, neɣ d nekk kan i icukken aya ?!) Nat « Wemsed » ! Amsed d allal, neɣ d taɣawsa ( yezmer ad yili d aẓru, neɣ d ayen nniḍen am lmileq…) s waydeg nessemsad akk ttawilat i nesseqdac di tudert-nneɣ n yal ass ( lemqes, lmus, agelzim, amger…). « Amsed » yesɛa daɣen anamek nniḍen : D abeɛɛuc yecban amulab ( ḥṣiɣ ur tessineḍ ara amulab), neɣ yecba tata ( tawekwakt) , netta «  gris » iruḥ s llun azegzaw, ikeccem ɣer teɣrasin itett tamment alamma yerwa, ini yeffeɣ-d.

Ad neṭṭixxer i yisem, a d-nuɣal ɣer tira-s. S tidet kan yefren tawsit ( ṣṣenf) ur yuri ula d yiwen s teqbaylit. D acu kan ayagi yeḥwaǧ aṭas n tissas, akk d tuzert n wudem. Nekkni s leqbayel, (am kemm,  nekk, d wiyaḍ) d “isettuten” , teḍra-yaɣ am ttewḥiyyat-nni yettbeddilen udem (yettuɣalen ɣef yal ṣṣenf, deg wass cebḥent, deg yiḍ ssufuɣent-d uglan d waccaren). Ger, neɣ ɣer medden d lmalayek, ma deg yimanen-nneɣ nugar ccwaṭen; bɣiɣ a d-iniɣ: Mačči d tid i nxeddem i  d-neqqar, mačči d ayen i nettxemmim i nettaru. Anwi seg-neɣ ur nessibnin tiram yecban tigi, xerṣum ula deg uxayel ( asugen) ? neɣ, ḥqa kemm texḍiḍ, tettẓallaḍ, kemm d taḥurit n lǧennet, tɛebbdeḍ kan Rebbi s tteḥqiq, texḍiḍ i tigi n tuzuft ( lǧins)… Ɣurk ad terfuḍ fell-i! Ula d nekk aql-i qqleɣ d amger di tewser-inu; maca, lemmer s wawal (mačči s tira) d awezɣi a m-n-iniɣ akka, wamag ayen i d-yura Aṭlas, a yi-yesgugem d agugem…

Ayen i yi-d-tenniḍ deg tebrat-im ur yi-iqenneɛ ara, ur yi-yekkis fad; am wakken kan ur d-tenniḍ acemma fell-as. Lliɣ ttraǧuɣ seg-m snat tɣawsiwin:

-- Tamezwarut: Kukraɣ a yi-d-tiniḍ: Acimi ara yi-d-tazneḍ aḍris yecban wa?! Ad terreḍ iman-im amzun d tamrabeṭ. Ɣas ḥṣiɣ teɣriḍ iḍrisen yugaren wigi: Ḥalazun lɛanid ( ajeɣlal ( aɛrus) n ččaqlala, “deg-s d ḍḍker, deg-s d nnta”) i yura Racid Buǧedra; akken-nni yakk uɣaleɣ nedmeɣ, maca ifut teffeɣ-d tebrat, lamana tewweḍ bab-is. Uff! Tagi attan teslek.

--Tis-snat: Rǧiɣ a yi-d-tefkeḍ rray-im deg wannect-a, mačči kan iwakken a s-ssiwḍeɣ cwiṭ seg-s  i bab n weḍris, maca ḥwaǧeɣ-t ula i yiman-iw; acku ṣṣenf-agi n tira d amaynut ɣer ɣur-neɣ. Taggara n tneggura, ur d-tenniḍ acemma, ur d-tenniḍ la zzant, la rɣant.

Tewwiḍ-tt kan : « Weqbel ara d-mmeslayeɣ s talqayt ɣef waya d waya… » Taggara ur d-tenniḍ kra.

S tidet kan tesswehmeḍ-iyi ! Amek ?! Ayen ( imeslayen-nni) i yellan d ugur ɣer wiyaḍ, kemm banen-am-d mačči d ugur?! Ayen i  iɛejben wiyaḍ ( talɣa, ccekl, la manière) , kemm ur d-tenniḍ acemma fell-as!

Wid ikukran, neɣ wid i wumi ur ɛjiben ara imeslayen-nni ( deg wulawen-nsen ahat qqaren : “lemmer ɣas a d-yernu kra yugaren aya.”), qqaren-d : Mačči d nekkni i d ugur, nkukra seg medden a s-inin “wigi ur ttsetḥin ara”. Maca, d acu i d-yenna Aṭlas? Yenna-d kra n wawalen i d-yeddan deg isefra n ” Si Muḥend U Mḥend”, yenna-d kra n wawalen i d-yeddan di tezlatin n At Meslayen.

Atan westeqsi ara d-fkeɣ nekkini ( maca, ɣurk ad tɛuddeḍ d aḥuddu i  ttḥaddaɣ Aṭlas-agi, neɣ d ayen nniḍen) : Wissen,  (imdanen i ikukran seg imeslayen-agi ) lemmer llin di tegnit ideg  yedder Si Muḥend, amek ara s-xedmen ?! Wissen ma a s-gezmen aqerruy?!  Tura ttarran-as akk tajmilt, ma d kra seg imeslayen-is, ma yenna-ten-id wayeḍ terwi! Wissen dɣa ma zemren a s-medlen tawwurt i teẓrigt i d-yessufɣen tisfifin n At Meslayen?! Neɣ yettwagdel kan i wiyaḍ a ten-id-inin ( imeslayen)?! Tegra-d deg wayen i d-yenna a  s-yexdem

( lemmer yufi ? dagi  d axayel kan! ) i Ḥayat ( i lemmer d nettat i t-iḥemmlen, wissen ma a d-txayel a s-texdem akken?! D acu tenniḍ deg waya?!), atan ɛad iḥezzeb, lemmer d wayeḍ yesɛan lkuraj am netta, yili a d-yini leɛǧeb, a tt-yessiweḍ ɣer lmuḥal, a d-yini: xedmeɣ ( mačči xuyleɣ-d) yid-s ugar, deg “ubagus d akessar”!? Ayen i yi-yesswehmen, d ayagi: Yefren iman-is d netta i d asaḍ ( “hiéro” , ccexṣiyya tagejdant), mačči d wis-tlata ( albeɛḍ nniḍen) , ɣas yebdel isem-is, maca ɣur medden d netta “ Aṭlas”! Ayagi wissen ma d tisselbi, neɣ iɛemmed, neɣ d lkuraj i yennernan deg-s?! Acku ma yecceḍ,  neɣ yeɣleḍ d netta ara yettwaḥasben ɣer imeɣriyen. Wissen ma yettwelleh, neɣ iɛedda fell-as uzaglal?!  D acu tenniḍ deg waya?!

 

--“Talɣa”, nekk tban-iyi-d telha, acku ma yekkes imeslayen-nni, ma ibeddel –as talɣa i tira-s, ad tuɣal d ulac, ad timsus, yiwen ur yettarra lwelha i wayen  i yebɣa a d-yini; ahat ( nniɣ-d ahat?!) ayagi iga-t d tasennart a d-yejbed yes-s imeɣriyen, ɣas a d-banen ugin-t, maca deg yimanen-nsen s ccuq d tujjma s wayes ara t-ɣren . Imdanen teḍra-yasen am teslit-nni iɣummen udem-is, teǧǧa “igecriren-is” ɛeryan!...

 

-- Tikta, neɣ ayen yebɣa a d-yini ( wissen ma akka, neɣ d nekk kan i wumi d-tban?!) : Yeɛreḍ a d-yawi ɣef wemgirred yellan ger tsutwin, tin n zik ( Dda Qiqi, yezzwer-it dɣa d azwel, akken i t-yezzwer di leɛmer) akk d tsuta n wass-a, netta s yimmad-is ( Aṭlas). Dagi, ger dɣa tamawt: Dda Qiqi iḥemmel nezzeh ayen sɛant  tlawin, ɣas yekreh-itent ( tulawin)  nutenti s yimmad-nsent. Aṭlas iḥemmel ccbaḥa, iḥemmel zzhu maca, ur yekrih ara tulawin, ɣas yerfa ɣef Hayat am  wakken i yezmer ad yerfu ɣef wergaz neɣ ɣef tmeṭṭut nniḍen, yettqaḍar izerfan n tlawin… Daɣen yebɣa a ɣ-d-yessebgen tizzelgi yellan di tmetti yebnan ɣef “ lellu” (lmadda), amek i ttraben( tteɣlayen) deg-s wazalen n talsa: yecban tayri, iḥulfan… Agnu n tmeslayt yefka-yas azal: Yemla-d : mačči kan iḥemmel tamziɣt, maca, yeɣra-tt, ( Mačči seg wid –nni yeqqaren: Ur ttaɣet ara tiyaḍ, nutni ugaren wiyaḍ) Yeɛreḍ amek ara yesdukel  snat tɣawsiwin i iḥemmel: tayri-s “Ḥayat” akk d tmaziɣt, maca yemla-d i wid yettnadin ɣef snat, yiwet a s-truḥ. D acu tenniḍ deg waya?!  Yemla-d daɣen amek i ttidiren leqbayel n Wehran, am wakken yebɣa a d-yini  (ahat tban-iyi-d kan i nekk, wissen?!) : Aql-aɣ di temdint ideg i ɣ-d-zzin wiyaḍ, mačči weḥḥed-neɣ di taddart. Amek ara nadir?! Ad nefsi , ad nuɣal d wiyaḍ?! Ad  nemdel ɣef yimanen-nneɣ tiwwura, ad neffer deg yexxamen-nneɣ, neɣ a d-naf kra n ttawil s wayes ara nidir?!  Ahat yebɣa a d-yini : Ma nebɣa ad nidir , ilaq ad nbeddel tikli, ilaq ad nqaḍer iman-nneɣ akken a ɣ-qaḍren wiyaḍ, ilaq ad neṭṭef di tmeslayt-nneɣ, di tnaṣlit-nneɣ, ɣas ad nesɛu uguren tura, ssya d afella ad tennefsusi ɣef tarwa-nneɣ. Wamag tin nga d aɛewwiq, ffer neɣ qqim, sqizzeb neɣ qqim, ma ulac a d-neḍḥu d “Zzwawa”—isem-agi n “ Zzwawa” dagi deg Wehran d rregma, mačči am ɣur-neɣ nekkni: Azwaw/Izwawen d yiwet n tewsit ( ṣṣenf) n yizmawen -- kan, (u, ad neqqim d Zzwawa i lebda, alamma tenger ddunit, yewcem deg-nneɣ, dayen!) yernu war tameslayt, am weydi-nni akebbun ( Abaṭar-nni  yettmenṭaren) , isem n weydi yenṭeḍ deg-s, ma d netta  kksen-as laṣel-is…

-- Asentel, d ayen yellan d amiran, yerza tudert nettidir ass-a; yewwi-d ɣef wayen yerzan akk medden: Tayri, tudert, lmadda, ahat ssya d afella  a d-yernu ayen nniḍen; wissen…?! Ur lliɣ ara d agezzan! D acu tenniḍ deg waya?!

Bɣiɣ a yi-d-tefkeḍ rray-im, i wakken ahat, a d-naru nekk yid-m yiwen weḍris ideg ara d-nefk yiwet tmuɣli, acku ḥṣiɣ ad yeḥmu useqqi ( s wawal kan, mačci s tira), mi ara d-yers “Dda Qiqi” di Tafukt. Nekkni ilaq a d-nefk rray-nneɣ, ur ilaq ara ad nessusem, ɣas ad nxalef Aṭlas, maca ilaq a d-neldi abrid i wiyaḍ. Akken i t-yenna Vultar: “Ɣas ad mxallafeɣ yid-k di  rray, maca , ad mmteɣ ilmend akken a t-id-tiniḍ”.

 Azul i kemm “Ay amazan n tayri”, azul i twacult-inem akk. S tujjma meqqren.

                                               Ǧamal Benɛuf.

* D tabrat i s-uriɣ deg unebdu-nni, asmi tella di tmurt.

__ Amazan n tayri: nnbi n le^hmala.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiririt n sɣur: Tanaṣlit.

Ayen yeɛnan aḥric wis-sin n weḍris-nni n “Aṭlas” ( i wumi yefka azwel: “ Ay ack uqeṭmir, lemmer ideg yeɛmir”), ɣri-t daɣen, ufiɣ-t ur yemgerrad ara aṭas ɣef weḥric-nni amezwaru, imi yusa-d d akemmel i tedyant-nni. Ɣas ma yella tikkelt-a yerna-d yemmeslay-d ɣef “ uṭabu”-nniḍen, win akken i yeɛnan assaɣ gar imawlan d dderya-nsen, amek i yella, dɣa amek i d as-yemmeslay i yemma-s ɣef tedyant-is n tayri, amek i yergel ugur-nni usetḥi, yekkes ṣṣur-nni i d-yebna ukukru gar-as akk d yemma-s, yesqerdec yid-s tamsalt-agi n tayri d iḥulfan.

  S tidet asentel d ayen yelhan, maca, tidmi-w ɣef talɣa-agi i s-yettaru ur tbeddel. Tura i gziɣ akken ilaq d acu i yebɣa a d-yini s yisem-nni i yefka i yiman-is.

Amdan-agi, yeẓra akken ilaq d acu i yebɣa, dɣa ur ixuṣṣ ara di tegzi. Yeẓra d acu i ixeddem akken qqaren” Win yuẓamen yenwa ɣef ccer”, ur yeḍfir ara abrid-agi n tira almi i yenwa d acu i t-yettrajun.

Tanemmirt .

Tanaṣlit

 

 

 

 

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Amnay - Tinin-is...
Ilelli - Tinin-is...
Amaruz Nat Turza - Tinin-is...
Atlas - Tinin-is...
Muḥend U Remḍan - Tinin-is...
Mmi-s n Wemsed. - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s