Askasi  

   Gradcap1

| | |

Mingu neɣ anaẓur-macci-d-asertan

Ur zriɣ ur sliɣ amek imlal Lunis At Mengellat d umaḍal n ccna. Maca ahat am netta am tizya-s inaẓuren nniḍen ibda asbender d tyita di snitra deg wassif n Yiɣil Bwammas, taddart-is.

Di tallit-nni Lunis illa d ilemẓi, ayen iceɣwben ilmeẓyen, ama imiren ama tura, d tayri. D aya I ɣef d-yewwi kra issegwassen d netta d asferfed deg usentel agi almi ur as yeǧǧi tiɣwmert. Inuda-d myal takwatt n tayri ama d tikti n tayri ama d ayen tessedday d anfayen (deg ulawen). Tizlatin-ines imiren uɣalent d imetma deg imawen n tsuta. Ulac win ur tent nessin, ulac win ur nru yis-sent: xarttum wid tezza tayri, wid ifkan tirwiḥin nsen I teqcicin.

Seg imiren, seg wass-mi isḍes isru s tezlatin ines, yuɣal Umengellat d “amusnaw” am umɣar. Tizya-s ttgallant yis-s, wid d-kkren d ineggura ttwalin-t s wallen ibrarḥen, icexcen.

Akka I yuɣal umeslay n mmi-s n At Mengellat d tidett. Kra d-inna, kra d-iqqar u kra ara d-yenni sya  ɣer zdat, ar kra, d tidett.

Si tallit n tayri d imeṭṭi, ilmed, meqqwer Umengellat u yukwi d akken iɣweblan n tudart s umata kkan akk-in I tlisa n tayri.  Icna tudart d iɣweblan-is, icna uguren ttemlilin watmaten-is deg idurar, icna tasertit imi d tagi I isseddayen tudart gar imdanen.

Tizlatin-ines n tsertit d anjar n wawal, d tizeḍt  n tidett. Isken-d udem n tsertit akken ur teẓrin medden, igza  d akken kra ara ixdem umdan di tmettit d tasertit.

Wid ittnaɣen ɣef umur nsen, ɣef izerfan nsen, wid innan “Hemma” ! deg unnar n tsartit issarwaten. U d aya I icna Umengellat, d tasartit.


 Icceḍ iɣli ubarnus-is

Tagara yagi Amengellat ittgala iqqar d akken netta d anaẓur macci d asertan. Amedyaz macci d ameɣnas: d afellaḥ kan n wawal! Ma neḍfer tikta-s nezmer ad nenni: awal ɣef tsartit macci d tasartit, asqerdec n tsartit macci d tasrtit.

 Abrid-a umeslay ɣef tsartit akken ad yilli macci d tsartit ur t-ssineɣ. Ad inniɣ macci d ayen illan, macci d ayen  ara yellin mawel Rimbault d Brassens di Fransa, Gaston Miron di Kanada, Jacques Brel di Biljik ad ewwten ɣef iqqwerray nsen ur ten ttafen s ddaw tmedlin.

 
Taɣmist tafransawalt diɣen, di tmurt neɣ di tmura nniḍen, mi ara d-awi awal fell-as tbedu-t s “chanson engagé” (tazlitt tameɣnast). Tura nek bateɣ amek ara yaru umedyaz asefru ameɣnas yerna ad iqqar sakin nek d tanaẓurt kan u wumi snaɣ tikli, am akken asefru ittnawalen di tudart d tsartit d turart n tiddast neɣ n tɣunam!

Dagi ihi icceḍ Umengellat neɣ yerra iman-is ur ifriz ara gar wayen ixeddem d wayen illan. S wanect-a yeǧǧa abarnus-is iɣli war asiwel I lmus-is!


Yura-t lxuǧa ad icḍaḥ

Gar yiwet di tizlatin ines iḥemlaɣ aṭas aṭas d tinna I deg isent iqqar I tlawin: win ixedmen itett maca ula d win ikkaten afetus iceṭṭeḥ. I usmekti, Amengellat yewwet-as afus I uselway-is n tmurt id innan di Tizi Wezzu: d awezɣi ad tuɣal teqbaylit d tutlayt tunsibt, am akken ar Buteftef kan I teqqim akken ad tifrir tagut ɣef teqbaylit .

Maca tamsalt-a ufus aṭas id-nnan, id-mmeslayen fell-as, nnan ahat “ terra-t tmara imi kra n wid illan din wwten afus, ur izmir ara ad qqim iman-is” ( a wi ufan akken d tidett I teḍra !) .

Netta s timad-is yura I iɣmisen ɣef anect-a, inna-d ula di tesfift id-issufeɣ imiren: d aya issneɣ u atan ǧǧiɣ awen amkan I kunwi ma tesnem ugar nekki. Iqbayliyen akken ma llan qemmcen tiṭ ɣef temsalt nni acku ula d Amengellat izmer ad iceḍ sya ɣer da.

 

Assegwass izrin, tin yuɣalen qaḥqa d taneɣlaft n yidles xas akken tbed kan am tliluct di tmaneɣt, tsuɣ-ed I win ibɣan ad isel d akken Amengellat atan izedwi ad yezzi I tmurt u ad icnu di myal tamnaḍt akw I “Idzayriyen”. Si Tizi ar Skikda, si Bgayet ar Mɛesker, si  Batna ar Wehran, Amengellat iteddu isbendir, Aɛliluc iseḥmay ṭbel, “ikker umedyaz ittaru, iɛawed asefru issegem it-id inna yas”: ad snemraɣ s nnig tinmirin merra taneɣlaft n tmurt ɣef ayen akken I texdem akken tella-d  temlilit agi n cna d tnaẓurt di tmurt nneɣ!

 Netta ussan nni kan di tefsut taberkant iskwertfen acḥal d ilemzi di tmurt. Maca imi tanaẓurt macci d tasertit ulac deg-s! ula d nnif macci d tanaẓurt! Win ur negzi anect-a: ad t yaru lxuǧa ad icḍaḥ.


Iminig n yiḍ

Ass-mi icna umedyaz-macci-d-asertan iminig n yiḍ, nniɣ as atan ɣur neɣ yiwen umedyaz ulac di tmura. Xas akken ɣileɣ imiren imig n yiḍ d …bururu ( d ayen I d nek!). Maca s uɣiwel sliɣ ar medden aseqcer n tezlitt agi imi medden sqradicen tizlatin ines am akken nnumen, am akken nennum.

Maca assa, ur zriɣ yuɣ awal I tegwnitt, neɣ teqmeḍ kan fell-as tizi leḥris. Maca imi macci d asertan I illa, imi tizlatin ines d aseqcer n ccina kan, ahat iminig n yiḍ d yiwen unaẓur n yiḍ I wumi iɛreq ubrid. Meskin!

Am akken iɛerreq ubrid I medden, Amengellat iɛreq as diɣen mi isbitṛiw akken ad icnu deg ussegwass n Ldzayer di Fransa. Wissen d taḥawact, wisen d imeddukkal ixedmen ar udabu…anaz’ur id-issawlen.

Ahat ara as ttnadiɣ tilkin I unaẓur-macci-d-asertan maca win illan d  udem azayez, d amdan ittwasnen, d anur “iẓewren” isefk as-nnadi ula d iweṭṭen. Ad nesferfed akw I tcuḍaḍ ubarnus-is akken ad nẓer amek ẓḍant.

D tidett, daɣen ilaq ad tent id-nenni: anect-a d-nniɣ macci d amecwar n Umengellat, d awal kan ɣef tikli n ddaw ubrid, d awal ɣef unaẓur ittun abrid ur ttun medden: tanaẓurt d tsartit d tiyessetmatin. Ibɣu-t neɣ yugi-t, maca tikti yagi d aman deg aman!

 
Mack A.U.

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Wardia n 13 - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
Wejṭuṭi - Tinin-is...
??????????????? - Tinin-is...
Ilelli - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
???????????????????? - Tinin-is...
Ilelli - Tinin-is...
Wardia n 13 - Tinin-is...
????????????????????????????? - Tinin-is...
??????????????????? - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
???????????????????????? - Tinin-is...
??????????? - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
Nnaser - Tinin-is...
Newara - Tinin-is...
Wejṭuṭi - Tinin-is...
??????????????????????????????? - Tinin-is...
Newara - Tinin-is...
?????????????????????????????? - Tinin-is...
kaporal - Tinin-is...
amesdrar - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
Ameddakel n Jiniral - Tinin-is...
Belqasem - Tinin-is...
????????????????????????? - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
Nnaser - Tinin-is...
???????????????????????????? - Tinin-is...
Mack - Tinin-is...
Idir - Tinin-is...
Tansa - Tinin-is...
Winna - Tinin-is...
Tansa - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
amesdrar - Tinin-is...
Idir - Tinin-is...
Ḥlima n Tala - Tinin-is...
amesdrar - Tinin-is...
Idir - Tinin-is...
Belqasem - Tinin-is...
Newara - Tinin-is...
Idir - Tinin-is...
Nnaṣeṛ - Tinin-is...
Wejṭuṭi - Tinin-is...
???????????????????????????????????? - Tinin-is...
Idir - Tinin-is...
Nnaṣeṛ - Tinin-is...
Menwala seg Wehran - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
ttir areqman - Tinin-is...
Amzun - Tinin-is...
Ighemmerasen - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s