Askasi  

   Gradcap1

| | |

Yenna Ğamal Benεuf γef Σmer Mezdad

Σmer Mezdad: Amγar azemni, neγ inigi ( anagi) n tillay. Tamuγli n yiwen seg imeγriyen n yedlisen-ines.

1 Ṭawes Σemruc d tameṭṭut tamezwarut i yuran ungal amenzu ( s tefransist) di tferka ugafa. Racid Σellic d amezwaru i yuran ungal amenzu s tmaziγt. Σmer Mezdad d amezwaru i yuran kraḍ (3) wungalen s tmaziγt. Dγa, d aneggru-yagi iγef ara d-awiγ awal tura. Bγiγ a d-iniγ: Amdan yettimγur wazal-is s wayen d-yeğğa, wamag amek ara issineγ Dda Lmulud, neγ Σmer Mezdad,? ( di tidet ur ten-mlaleγ ara i sin, yernu tiggwti n wid ḥemmleγ ur ten-mlaleγ ara) Ay akken bγuγ Σerḍeγ, ḥṣiγ werğin a d-afeγ imeslayen i yuklal Mezdad! Ay akken bγuγ awiγ-d awal, werğin ad ssiwḍeγ a d-iniγ ayen i d-yenna fell-as Seεdi di tezwart i yura i " Iḍ d wass"! Σmer Mezdad d ameγnas-nni n tidet, γas yettumerret, am netta, am tsuta-s, maca yufa-d zdat-s Dda Lmulud akk d Kateb Yasin. Ḥṣiγ yella d yiwen unelmad amyifi ( yufraren) di terbaεt yeγran tamaziγt γer Dda Lmulud, imi weqbel annect-a yella yessen yakan imsermaden ( wid yellan d lmendad) n F.D.B . Yesselmed daγen tamaziγt i yelmeẓyen di Bgayet ( deg iseggasen n 90). Yura daγen amezgun, neγ yettekki deg tsuqqla n tmezgunin n Kateb Yasin. Am wakken i yura daγen deg umezruy: "Tazrart umezruy", γriγ-tt deg weγmis Iẓuran, ma ur zgileγ ara. Σmer Mezdad amedyaz yettwassen ugar n Σmer Mezdad amyaru: Isefra-s win ur ten-neγri, yesla-ten di tezlatin n terbaεt" Tagrawla", amedya: "Umerri, Yemma tedda ḥafi, Faḍma n Sumer. Seg wakken lhan (t) --- isefra -s akk d tezlatin n tegrawla--- aṭas n trebbuyaε (ladγa tid imeẓyanen) i ten(t)-id yecnan; nekk s yimmad-iw ḥemmleγ isefra-s nezzeh. Cfiγ γef sin isefra-ines: "Dagi d rradyu n tecc", wis-sin d "Ass amezwaru mi γriγ". Aneggaru-yagi γriγ-t di tesγunt Tafsut, uṭṭun wis-4, ma ur zgileγ ara?! Σmer Mezdad amyaru: Yella yettaru s yisem n Σmer Wakli, ssyen γer da yettaru s yisem n Σmer Mezdad; ula d isem-agi yessefhem-aγ-t-id: Mezdad d anamek n meskin. Bedreγ-d aya acku mmektaγ-d yiwet tedyant i d-mmalen imezdaγ n yiwet taddart i wumi qqaren "Tiniri", tezga-d di tγiwant n Yiγil Σli ( aẓi nat Σebbas): D tadyant n tteryel/ teryel/ ṭamza/ bexxu, yal tama akken i s-teqqar. Tteryel-agi terba ( turew)-d 7 warrac, trebbu-ten-id sin sin, yal mi ara d-terbu sin, ini tečč yiwen: Akniw n Mezdad tesemma-yas Meznad, dγa tečča Mezdad, teğğa meznad. Wissen ayen i tečča Mezdad, teğğa Meznad?! Wissen d acu n wassaγ i yesεa Mezdad-nni akk d Mezdad-agi amyaru?! Wissen ayen i d-mmektaγ tadyant-agi?! Wissen d acu n wassaγ i yesεa Σmer Mezdad amejjay, γer Σmer Mezdad amyaru?! Ahat tεawen-it twuri ( lḥerfa) -yagi umejjay akken ad yissen ugar inezgumen n yemdanen, maca nekk ttwaliγ-t d aqbayli, d axeddam, d afellaḥ, d amessedrar. Acku di tira-s ur d-yessebgan ara iman-is d amussnaw, yexḍa i zzux. Yettban-iyi-d amzun d lemri, deg-s i ttwaliγ timetti taqbaylit.Seg wakken yessen timetti taqbaylit nettaf-it amzun d amγar azemni-nni iγef d-ttawin yemγaren, amzun d inigi ( anagi) n yal tallit.

Tameslayt s wacu yettaru: Taqbaylit -is tgerrez aṭas, yessen-itt akken yessefk, yettaru s teqbaylit tahrawant, mačči s tinna n yiwet taddart; nettaf yal taqbaylit: tin n Weqbu, tin n Bgayet, tin n Tizi Wezzu. Taqbaylit n leqbayel s umata, drus wanda i itemmeγ γer umawal, yernu ma yesseqdec awal, yesseqdac-it anda yessefk d wanda iwulem. Ula d izewlan neγ ismawen i yettak i yedlisen-ines, d wid n wakuden ( lewqat), neγ d wid n lḥal, tisemhuyin ( saisons) : Iḍ d wass, Tagrest urγu, Ass-nni. Isental ( Ayen iγef yettaru) : Iḍ d wass : yewwi-d deg-s γef tmetti taqbaylit, tudert-is n yal ass; tudert-ines n tidet, mačči tinna akken i d-nettzewwiq, i d-nettcebbiḥ ḥqa, ḥqac! Yewwi-d γef tudert yebnan γef yiseγ d lḥerma, γef ttar ( tikkwal ur nemεin), γef twizi, akk d wassaγen yellan gar yemdanen. Yewwi-d γef inezgumen i ttidiren yemdanen, γef lferḥ d lqerḥ, γef usirem d layas, γef tayri tuffirt γer leqbayel. Tagrest urγu: Yewwi-d deg-s γef tallit n tegrawla, γef umennuγ i yiḍṛan γef tlelli akk d yiseγ. Yewwi-d γef temsal yeffren, mačči γef tidak-nni s wacu nettzuxxu deg yal "lficṭa". Yewwi-d γef sin lerhaṭ ( leṣnaf) n yemdanen: wid yekkren s lmul, s nniya, s tissas, s usirem akken a d-ssukksen tamurt ( akk tamurt) seg uzaglu n Yefransisen, am wakken i tt-id-kksen imenza-nneγ seg izugla n Rruman, Iwandalen, Iṭerkiyen. ; yewwi-d daγen γef ṣṣenf nniḍen: Wid tt-yundin s lexdeε, s teḥraymit, s tkerkas, akk d leḥmala n yimanen-nsen, akken a d-kksen ( s idammen akk d iseflan n wiyaḍ) tamurt seg ukaṣkiḍ n Fransa, a tt-rren seddaw ucaci-nsen. Wigi d wid yettxemmimen γef yimanen-nsen akk d warraw-nsen.Tiwuγa-yagi yeḍran di tallit-nni drus i yesεan tissas mmeslayen-d fell-asent ( akka am Seεdi d Mezdad). A wi yufan ad ttuqqten wid ara d-yarun idlisen γef tallit-agi. Σmer Mezdad mazal-it d aqbayli: mi ara d-yettmeslay γef tayri, yettban-d amzun yettsetḥi, ur itekkes ara asaber (aridu)-nni n tuffra, tayri γer γur-s d tinna akken n jjwağ, ger wergaz d tmeṭṭut-is kan, yernu yiwen ur iḥeṭṭer i wayen ara yeḍrun gar-asen ( deg " Iḍ d wass" yebder-d awal n wusu, wamag deg wungalen nniḍen: ma kecmen γer texxamt n yiḍes, dayen temdel tewwurt). Ass-nni: Yewwi-d deg-s γef tallit nniḍen, γef tin n 90. Γef tallit n Rrebrab "aderγal" akka i s-qqaren widak-nni i γ-yettkellixen, wamag tidet d ayen nniḍen: Rrebrab yesεa 10 wallen, yeẓra d acu i yexeddem ( ur d-qsideγ ara " Reḍwan, qesdeγ-d imεelmen-ines). Fiḥel ad fkeγ lebγi i yiman-iw, acku ma ulac a d-ḥemleγ am wasif. S tewzel kan: Deg wungal-a Σmer Mezdad ur iqal yiwen, ur yezgil yiwen, γaḍen-t akk medden, wa meεḍur, wa d lḥeqq-is; ula d Reḍwan arebrab iγaḍ-it, yemla-d d acu t-yessawḍen γer din. Ass-nni, anwa ass-nni?! Ass-nni ideg ara ilal wegrud γer Muḥend Ameẓyan, agrud i terğa Malḥa, agrud ara d-yerren isem n yiwen neγ yiwet si twacult, agrud s wayes ara tkemmel twacult tuder-ines?! Ass-nni ideg yettwanγa " Lxewni" ameγnas n tmaziγt akk d tugdut ( tugdut-agi d tadimagujit sγur-i, nniγ- tt-id kan akken ur s-teqqarem ara wagi" d "afaci"!) ! Ass-nni ideg yettwanγa ( ur d-qqareγ ara "yemmut", a d-iniγ yettwanγa.) Muḥend Ameẓyan - aqbayli - s ufus n mmi-s xalli-s Reḍwan-aqbayli--. Anwa ass-nni? Ahat d yiwen wass seg wussan berriken i iεeddan fell-aγ?! Ahat d yiwen wass seg wussan berriken i γ-yettrağun ( nekkni s leqbayel, ur d-qqareγ ara nekkni s yezzayriyen !)! Yegra-yi-d kan westeqsi yagi: Anwa i d lxewni ( iban mačči seg wid n ccix Muḥend U Lḥusin) ?! Dagi, yesmekta-yi-d s " Pul" :asaḍ n Maksim Gurki deg wungal-ines " Tayemmat" . Ula d Pul-nni γer γur-i nekkini d " Linin", wissen dγa ma d tidet, neγ d asgejder kan i sgejdireγ?! Ma d aweṣṣef-nni i d-yettweṣṣif agama, tuddar, tudert s umata, yesmekta-yi-d s yiwen wungal i γriγ deg iseggasen-nni n 80, cfiγ kan γef yisem-is "Σenda ma yeṭṭlaεu lqamer"-mi ara d-yali waggur--, ur cfiγ ara γef umeskar-ines ( bab-is), yura s taεrabt. Bab n wungal-nni yettweṣṣif-d deg-s yiwen uweṣṣef igerrz, γas tikkwal yestuqqut deg-s aweṣṣef, maca aγanib ( style) -nni i yes-s yura ijebbed-d imeγri. Σmer Mezdad yessen amek i yezzuγur imeγri; yettawi-it anda yebγa netta. Di kra n yixfawen yettağğa-yi wehmeγ, d acu yebγa a d-yini!? Yeggar-d timsal ta deg ta, alamma ttuγ akk tamezwarut-nni; ssyen, ini yezzuγer-iyi-d alamma kan ufiγ-d iman-iw, yessaweḍ-iyi-id γer webrid anda mlalent tedyanin! Amedya: Imi-d yettmeslay γef Reḍwan, nekk nwiγ yebder-it-id kan ilmend n terzeft n Muḥend Ameẓyan γer wexxam-nsen; a ziγ netta, yemmal-aγ-d ayen i t-yessawḍen γer rrebrab! Win yebγan ad yissin taqbaylit, ilaq ad iγer Mezdad. Taggara n wungal-is aneggaru, aṭas i tebγa a d-tini! Timenγiwt n Muḥend Ameẓyan akk d Lxewni, tusa-d tergel yiwet tallit si tillay n tmurt n leqbayel! Arağu n tlalit n wegrud yesεa anamek meqqren! Ahat d talalit n tallit nniḍen di tmur n leqbayel? Wissen amek ara yidir wegrud-nni?! Wissen ma ad ikemmel amennuγ-nneγ, neγ ad yeḍfer abrid n Reḍwan? Wissen ahat ad yeḍfer Σemmi-s ( Udem n tmenğert) γer Fransa?! Nekk ssarmeγ-t ad yidir di tmurt n leqbayel" Tadsimant" ( leḥkem n yiman s yiman)! Tamawt: Isem n Malḥa, a t-naf deg kraḍ (3) wungalen-ines?! Sin wungalen-ines ineggura ur d asen-igi ara tazwart?! Tugna ( tteswira )-ines ur d-tettilil ara deg yedlisen-ines, ayen?! Tegra-d deg wagulen di tira (fautes -erreurs-- d'orthographe): A wi yufan ur d-iteffeγ ara wedlis n Σmer Mezdad alamma iεedda deg uγerbal, yessefk ad yettwaseγtu akken ilaq.

 Di taggara, a d-iniγ : Tagi d tamuγli n yiwen seg imeγriyen n yedlisen n Σmer Mezdad, ur lliγ d amussnaw di tsekla, neγ deg wayen nniḍen; ur d-usiγ ara a t-carεeγ, neγ a s-d-ssukkseγ leεyub. Ma d lewqam i d-nniγ, a rrbeḥ, a tafat; ma ccḍeγ, aql-i d amdan ay lliγ. Zik qqaren: "Ma tnetqeḍ-d tettwaxeṭṭaḍ, ma tessusmeḍ tettwaxeṭṭaḍ". Ma d nekk, rray-inu fkiγ-t-id, γas "Γli-d ay adrar felli-i" i yenna Muḥ ya. Ayuz ( gedha) ay amussnaw! Tanemmirt. 1- tagi, d tamuγli kan n sufella, mačči d tasleṭ. Yiwwas a s-d-uγaleγ s talqayt, imi tira n Mezdad tuklal azal meqqren; imi yal adlis yeḥwağ a d-naru fell-as idlisen.

Ğamal BenΣuf, seg Wehran.

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ḥemmu - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
bu targit - Tinin-is...
Amnay - Tinin-is...
bu targit - Tinin-is...
Ğamal Benεuf - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s