Askasi  

   Gradcap1

| | |

Tameṭṭut tazwawt gar yeḍelli d wass-a

taqbaylit.jpgMači d yiwen mači d sin imusnawen, ama d wid irefden awal ẓiden γef tnettit nneγ ama d wid ifernen awal arẓagan, id-ilhan yid neγ.

Wa yuni amezruy, d l’anthropologie. Wa d tameslayt, wa d leqdic d umennuγ Umaziγ γef umur-is d izerfan-is. Maca grud akw deg wannect-a id-yufraren seg addaden snarnan, ama deg imagraden ama deg idlisen uran, d tamuγli nsen yemlalen γef tamilt n tmeṭṭut di tnettit tazwawt.

Ufan akw, ddan akw d tikti n kra id-nnan d akken tamurt nneγ d ayla n urgaz I izga ikerrez-it s tmeṭṭut.

Ula d imusnawen d waggagen nneγ ddan di tqufett d iqeffafen. D iqeffafen acku ula d yiwen seg sen ur d-yekkir ad yerr tiqit id-ineggin fell-aneγ. Zzuγren kan awal, deg wawal yewten deg neγ s tilluxa. Kra seg sen rnan as zzux s ufella!

Tiyita ass-a seg sen i tella. Acku ur nezmir ara a newwet deg uwardan d-yusan ad yegzu amek teddunt temsal di tmurt nneγ imi yezmer ad yezgel kra n tlufa ar a t-yessufγen ar yir asekkud. Maca wid nneγ seg sent id-kren, id-ufraren u azgal zeglen tamsalt ur nezmir ara as naf abrid. Nek s timmad-iw, xas ur lliγ d a sociologue neγ d amazzug n wannar-a n usiked n tnettit, iğa-yi bateγ.

Tura ayen akka iyi ceγben u γef I rriγ ad refdaγ awal, d tiẓri yebγanad a d-sken belli tameṭṭut tazwawt tettwaḥqer seg wass-mi I tedba tudart Umaziγ u d-yettaken anzaten s yinnan-nni imi tameṭṭut taqbaylit ur tettγilit ara ayla n baba-s u ur tt-id tt-s’aḥ ara tukkest gar watmaten-is.

Netta, limer tezwar tigzi aḥiri d tirrurda, « tidett attan di tmurt-iw ». Deg temḥiqt n tudart n yeḍ-li, n was-a d wayen id-iḍran gar asent. Wanag ayen nedder ass-a di tmurt nneγ, ksanten –id kan kra imussa yekkan s nnig nneγ.


Tudar iḍ-li

Udem sεant temsal s ufella imgarad d win illan s ddaw nsent, s deffir nsent. Ma nenneḍ kan win illan s ufella, s tiṭ, ula d win ur nessin tigart fell-aneγ ad iwali d akken adekwan I γef teqqim tmeṭṭut tazwawt irxa, yudar γef n win urgaz. Ur as fkin ara amur-is di tukkest, ur tt-sekkin ara deg wannar aserti. Maca tifrat, agzu n rexxu terxa tmeṭṭut attan di tikli itettedu tnettit nneγ n zik d wayen tt-id issawḍen ar tikli-s n wass-a.

Zik tameddurt tejgugel kan ar tdamsa yellan deg idurar nneγ : tibḥirin, axeddim n tmurt, lmal,…fiḥel ma nessekfel-d akw ileqqafen ibnan tamsalt n tmeddurt n tezwawt d uzwaw deg idurar nneγ, nezmer ad nenni war akukru d akken irgazen d tlawin di tmurt nneγ iḍ-li, send ad yawweḍ umahras afransis, bḍan amahil s tigzi. Seg kra n wanida id-illa ugrireb, seg kra n wanida id-illa umahil ihlağen iγalen d argaz ar as ikren s lğehd u tamettut ar tama-s ar yidis-is.


Ma illa-d bennu, argaz ad ibnu, tameṭṭut ad tniwel ucci. Argaz ad issis adrim, tameṭṭut asen teg leqrar, ad tedxem axxam akken neqqar di tmurt. Argaz ad iffeγ ad ikrez, ad issarwet, tameṭṭut ad telhi d uγelmi, d tebḥirin, atg.


U akka I tella tudart, akka I yella yettwabḍa umahil seg kra d-illan, akka ibedden tazwawt d uzwaw zdat tudart d iγilifen-is. Afus deg wayeḍ fetken tiγeft n talwit.
Maca, xas akken tameṭṭut d urgaz bḍan amahil, ddan seg yiwen ubrid, fγen akken si tafrara u myal yiwen seg sen sanda yerra ad iḥelli amur-is s axxam, llant kra n temsal ittwabḍan s tlisa. Am uniwel d usired, illa-d d aḥric n tmeṭṭut u win uqereε n lebla illa-d win urgaz. Dacu kan, imi aniwel d usired d amahil n myal ass u amerẓi d umesccu d medden mači d win n myal ass, d win wass-I-usegwass, nezmer ad a naf di temḥiqt abrid n war-taγdemt γef yiri n tmeṭṭut.

Tameṭṭut tezga tettucebbel ugar argaz. D anebdu neγ d tagrest, d tafsut neγ d ḥartadem, amahil n uxxam izga iguni-tt, icca-tt. Ar ugrireb-a arnu yas win n warrac. Aḥric ameqqwran deg uskar nsen, γef tmeṭṭut I ires.

Maca, s umata, ma ar ngar tiṭ γef umahil n myal ass n imesdurar a naf asessi n uγrum ittusenna γef tfarkiwin s umur ameqwran. Win ur ncemmer ara I iγalen-is ad iẓu, ad ifres, ad issarwet, ittidir d agellil, d war-tissas, d ddaw-medden.

U imi tameṭṭut, mi ar a « taγ abrid n uxxam-is », ma ar teddu d tislit ad taf tifarkiwin n uragaz-is ar as ifken aγrum, tammeṭut ur tettγellit ara ayla n bab-as. Acku atmaten-is ur illi s anda ar ddun d « islan » ur illi sanda ar erren, ur illi wanida ar afen tifarkiwin ar asen d-yağun aγrum, ar aten iseccen.

Tamsalt-a ihi n uγellet is zgan sεeddayen nneγ iwardanen di tiṭ n tissegnit tella γur-es tifrat I win ibγan ad tt-iwali, ad tt-igzu, ad tt-iddem. Tugin ugin AT Zik I tmeṭṭut aγellet, tukkest, ur d-usi ara kan akka seg igenni, tusa-d si tayri n tudart ittwakweblen deg ulawn n imesdurar seg wass-mi I tenna tudart Yiwen.

U ğjan ula d awal γef tmeṭṭut iγelten ayla n babs s tenfalit : « teqqim γef tneqwlin n baba-s » u anamek-is : tin iqemmen γef tneqwlin n baba-s d tamagurt. U tin yugaren, d tin I yugin medden, d tin imi yeqqim urej’aq di tgarjumt u talufta tessergagay tilawin n zik deg idurar nneγ.


Tudart ass-a

Imi ass-a ikka-d seg iḍ-li, yessefk a nuγal diγen cwidt ar deffir akken a negzu dacu iγ d-issawḍen ar tegnitt illan ass-a d Abrid n tudart, d Abrid n tmuγli, d Abrid n usekkud, d Abrid n ibeddi di tmurt nneγ, ama di tudrin, ama deg addaren (di temdinin).
Tikli yagi ihi timendeffirt, ad aγ tawi ar tallit ar wassmi iγ issekna Urumi. Ar issegwassen seld 1857.

Send 1857, nennad s ufell-a amek tella tudart d umḍiq tella tetṭef-it tmeṭṭut di tudrin nneγ. Maca, amhras issekna imaziγen idurar, erraten ar ddaw uḍar-is xas akken ukin d tyita u ugin kennu war amennuγ taluft tekka yasen s nnig uqerruy.

Ewten, ewten maca ugaren-ten, ttwarekeḍen, uγalen ar lemdawed. U akw akud ikkan deg udaynin I deg iten isegruri umahras taswiεt tella teqmeḍ fell-asen. Tadamsa teγli, tugdi tuγ-ed γef medden d yixxamen. U imiren, deg yir tagnitt, I tuγal tmeṭṭut deg dis, di tṭarf. Acku ur tezmir ara ad tawi iman-is, amur-is gar idebbuzen, gar imennuγen, gar ibeckiḍen. Amahras, ma yufa abrid, ma yufa amek ar iqeccem, amek ar icemmet ur yettuγal ara ar deffir u d aya I γef tessarked iman-is tmeṭṭut deg uxxam, I γef teffer.

Arkaḍ islalay-ed tiguγyelt deg ulawen n wid ittwarkḍen. U irgazen deg tegwnatin am ti ttaγen-tent nezzeh deg ul. U anect-a ahat idegger-iten ar tririt n kra n urfan s axxam! U ayen d-yuγen γef uxxam d tameṭṭut is itezzin s udem. U taluft-a diγen tedda yas I tmeṭṭut di neqma.

Maca ayen I rran tameṭṭut ar tqarεett d yiwet n tawaγit ikkan nnig-es : d abeddel tbeddel tegnitt, tudart. Talwit tuγal d ttrad, tufγa s tugdi d uγilif, amahil yuγal d axummes, awal aẓidan gar medden yuγal arẓag, ikres unyir, tquc tfarka u akufi u deg kra n yexxamen izga d ilem!

Maca xas akken yir taswiεt tezmeḍ agus γef tmeṭṭut, ula d tin n liser ur as tebri ara. Acku amehras ewwi-d tamuγli tamaynut, abrid amaynut n tudart izgan imiren di Turuft. S lakulat d imusnawen, d teglizind lkazernat I yedda Urumi deg imesdurar. U madigel ṭaqa n irgazen ezzin s udem akw I wanect-a (acku terraten tmara), tilawin drus yid sent akwya deg wannar-a amaynut. Acku ulac-itent di tezniqt imi effeγ asent umrar afus u ttwaqnent deg ixxamen u xas akken tugdi tella-d akw γef medden, tilawin ugadent u ssegdent-tent ugar akw wiyaḍ.

U akka I tezgel tmeṭṭut tamḥiqt tatrat u si tallit-nni ar ass-a d nettat tessusem kan teqqim ! Teqqen afzim teqqim di tesga !
Ass-a, kksen as amḍiq tetṭef iḍ-li u tamilt tezmer ad tt-turar deg wannar atrar ar tama n urgaz ugin as-t. Nnan as : « kem qqim deg uxxam u telhiḍ d warraw-im. Ssired, nneḍ, niwel, essew u tetfeḍ imi-m a Llala ! D tagi I d tawenza-m ! Ul’anda terreḍ !» Kelxen as s tqulhatin d tmucuha !

S ubrid id-skarayent tlawin yessi nsent tura: « A yelli kem d tameṭṭut u ur teswiḍ acemmek zdat urgaz ! » neγ : « kem akem yaγ urgaz -am tγawsa- u as tedduḍ di lebγi » u lebγi yagi yebγa ad yenni : argaz ad idḍes yid-em melmi is d-nfaḥ, tebγiḍ neγ ur tebγiḍ, akem iwwet ma yella yehwa yas u yerna ad yenni I medden : tagi d tameṭṭut-iw u akken iyi-d yehwa ad as xedmaγ. S yiwen wawal : tameṭṭut tazwawt ass-a tuγal d taklit n urgaz azwaw ! Ulac tufra, ulac tus’ra, akka I tella tegnitt ass-a. U meskud tilawin teddunt deg ubrid-a, meskud ur d-kkirent ara ad zdint lqed nsent, ad qqiment d tiklatin, di tṭarf, d tineggura !

Tettwaγ mači drus tmeṭṭut di tmurt nneγ. U adekwan I γef teqqim yerxa, yudar u tamuγli tineslimtiẓritt n kra ibuhlufen idda yas di nneqma. Arnu yas akw uguren nniḍen – wigi fγen afus I urgaz I tmeṭṭut – : illugan n tmurt Uεrbub yeqqimen γef tin nneγ, tiguγyelt d war-tigzi n bu-claγwem ungif…

Maca, ma yella tuki d yiman-is tmeṭṭut, ala nettat I izemren ad tekkes imani-is si yir tegnitt I deg tedder ass-a. Yessefk as ad d-fak awal zdat baba-s, gma-s, argaz-is. Yessefk ad teskwer lbunya u ad tewweṭ γef ṭabla u ad tenni : d nuba-w a baba, agma, ay argazi-w mawel ad teqqim kan am win isusfen s igenni !


Azekka

Atṭas is qqaren azekka d aṭellis. Ur neẓri amek ar a d-yelli. Maca, nek ad inniγ tagi d tamuγli war-amuqel, d iẓri war allen n wid istufan I ushetref u is iεegzen I tidett, ikukran taγdemt. Acku d ayen ar aneẓu ass-a ar a nemger azekka, tigatin nneγ n wass-a atent nγellet azekka.
Ay argaz a tameṭṭut, yessefk ad mbwiwlen : netta ad yerr zzarb I ddarb-is, tilisa I iγalen-is, nettat ad teddu ad ḥelli amur-is, d umḍiq-is. Acku tilufa ibnan γef tidett, ssufuγent ar tegnatin ilhan, ar tlelli n myal yiwen, ar tudart s izarfan I myal yiwen. U tilufa yagi beddunt mači si tqacuct, si tmurt, si ddaw, si lqaεt.

Ihi I melmi tameṭṭut di tejmaεt ?

Sγur Mack At-Uwdiε

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s