Askasi  

   Gradcap1

| | |

Anda tewweḍ tsekla nneɣ

Macci myal ass neγ myal tikkelt id-γellin gar ifassen nneγ idlisen iγ ttaccaren allen. D tasekla neγ d amahil amassan, s teqbaylit neγ s tmeslayin nniḍen, myal tikkelt nettaf kra, am ugur, iγ erran ar deffir neγ iγ yugin ad d-nenni d akken adlis-a d adlis d wawal!

Akka, myal tikkelt nettaf iγ ittdeggiren ad nerr tilisa, ad d-nzerreb I tumert nneγ akken ur tettfeggiḍ. Dγa, a neqqim akken, nezga nesqeḍ. Neqqim akken u neqqar as : ahat tikkelt nniḍen! Maca akud iteddu, ineṭṭeg, ittegririb, ifkatt d timziraz almi tikkelt tettak-itt I tayeḍ.


S tmeslayin nniḍen meqqar (s tid n Turuft imi d s tidak kan I ddant temsal assa) illa ufran imi tella llufa n udlis, terretwi tsekla u tuγ tussna. Am arezg nsen, ar as inin iseqqaḍen war ma cemrren I iγalen nsen! Ma s teqbaylit neγ s tutlayt n Uzwaw, uguren rẓan ifadden I umaru. Uguren-a am ifurkan igan : myal yiwen ansi d-yuγ u sani I ifka, I erra. Yiwen seg-sen d ugur-afurek ameqqwran ifka tiskar macci d kra. Tiskar-a, myal yiwet seg sent d udem n wid I isefk ad qqaren tasekla nneγ. Yiwen d ungif u erra iman-is ur isli ara. Wayeḍ, ur essin ara tameslayt-is, u wagi yugar-iten akw, iγil I wacu ara ar a tt-yessin xas akken myal ma a d-tili tikli γef tmaziγt iteffeγ-d ar uzniq u ittsuγu « nekwni d Imaziγen ». Imaziγen! D imaziγen s tqemmuct.

U tella daγen tγannant war-azal I llan ula gar imaruten. Taγannant-a daγen d agur-afurek gar uguren-ifurkan. Sliγ ussan-a izrin belli ula d nutni mbugar-asen ur ttaγen ara idlisen. Mi ttrun d akken medden ur ttaγen ara idlisen nsen, nesla yasen u negza deg-sen, maca ma ula d nutni ur kkaten ara afus ar lǧib akken ad sbeγsen deg wid I llan am nutni macci d ayen ilhan. Acku asebγes γur-sen ilaq ad yili am iẓuran-nni I deg iṭṭef win ewwi wasif.

Xarttum akken tebγu tili tegnitt, uguren-ifurkan agi msarkacen u rẓan adlis azwaw s umata. Acku di tama nniḍen daγen, akken amaru ad yaru, ad iseγti, ad d-issufeγ s γur-es, aṭas fell-as u tikwal ulac allalen xas tella tira. Tizrigin, imi zrant ulac asekcem n tedrimt deg udlis azwaw, dγa zzint s uɛrur u ǧǧant kra din γef uzagur umaru. U netta ur izmir ad iqazem anect-a acku xas edda deg-s, tagara ad as qqimen idlisen deg uxxam, di tesga. U adlis ma ur teqqaren ara I wacu-t?Ayen id-itefγen

Tikwal, kan akka kan, s tebγest n kra imaruten, itteflili-d udlis iγ d-ittaran asirem. Nek s timmad-iw wid id-iγlin gar iffasen-iw u iyi ccuren tiṭ almi tebundel macci ayendin. Ar assa, atnin di sin u d wigi :

- Samiya S-Buzefran : Amwal n tsenselkimt
- Salem Zneya : Iγil d ufru

Sin agi ur asen teksaγ ur asen rennuγ. Amawal n Samya, myal mi rziγ γur-es ufiγ ayen I γef nudaγ. Yerna ttnadiγ deg-s tikwal tiqaqacin imi nek amahil inu d asenselkam u ar assa ur iyi ǧǧi ara s usqaḍ. Win n Zneyya, Iγil d ufru, d taḥuski d cbaḥa n tira-s, d tigzi usali ines d amek I ttwabḍa I γef ttewtaγ.
Tura wiyad, macci d amhil nsen I d iri, neγ d idlisen nsen I ittwaγen. Zemraγ ad d-adraγ idlisen n Amar Mezdad, n Muhand At Yiγil, n Nekkar, n Akli Azwawi, n Allic, n Bouɛmara, atg. Dacu kan myal yiwen seg-sen iqqen u yurez tumart I issefk ad ufrar seg-i am akken d-ufrar ma ar nekfu taγuri n ungal neγ n udlis s umata.

Yerna tikwal, ma ar tres tiṭ-ik I tikkelt tamenzut γef udlis, « talaba » is sselsen ad ak tefk tikti tamenzut fell-as war ma teγriḍ-t. Ahat tagi d taqaqact kan maca netta ma ur ak ihwi ara udlis s tmuγli tamenzut iban ur tettaγeḍ ara akken ibγu ili ilha. Acku, ur ak d-issas ara beqqu.
Kra n idlisen, wisen dacu-ten akw inilen nni ur nemɛin isen sselsen : d iwraγen, d izeggwaγen, d izegzawen. Kra daγen ccuren d iwlafen war-azal, wa lfuḍa, wa d « aza » aqbur, wa d tineqwlin, wa d awlaf n taddart-is, wa awlaf n Yemma-s, wa d tikarmusin d tazart…Terwi tebberwi!

Wid iyi d-ibanen γur-sen taγummutt igarzen, iwulen, d-erran γef ungal d tin iga Salem Zneyya d Akli Awzawi I idlisen nsen. U I sin yid-sen si tezrigin Harmathan id ssufγen. Tura wisen ma d nutni I ifkan udem I idlisen nsen neγ d tizrigin isen innan amek teddunt temsal d tγamwsiwin deg unnar-a usezreg. Maca γur-wat is iqqaren d allalen I ulac da neγ I illan dihin. Mawel ad tuγal am akken ulac allalen di tmurt akken a nefrez gar wayen icebḥen d wayen icemten.

Kra imaruten daγen, seddawen-d γef idlisen nsen iwlafen nsen d umecwar nsen…s tefransist! Nek γileγ win issawḍen yura ungal, tulizzin neγ tamedyazt s teqbaylit, macci d sin izirigen umecwar-is I wumi ur izmir ara a ten yaru s teqbaylit. Neγ ahat, am akken is iqqaren kra, «yifi-t s tefransist akken a ten γren aṭas medden! » u ma illa s tidett umnen s wanect-a, zemreγ ad iniγ : ttarun amecwar nsen s tefransist akken ad t-γren aṭas medden u ttarun ungal s teqbaylit akken ur t-iqqar yiwen. Tura d timseḍsitt neγ d timseɛreqt, nek ur as ufiγ ixef-s.

Wiyaḍ nniḍen, zemren neγ stufan, ttarun s snat n tmeslayin : taqbaylit-tafransist. Udem s azwaw, udem d afransis. Akka qqaren as ahat ad ilin aṭas medden ar t-iγren. Izmer d tidett. U nek s timad-iw, ur ili kra γur-i mgal anect-a, maca ad asen iniγ yiwet : ur ttruzut ara iqwerray nwen, wid iqqaren, wid ittaγen amahil nwen (yuklalen akken ibγu yili) yiwen nsen. Ad ilin d ineγmasen neγ d wid yukwin d nda mi itekkat! D aya kan.
Tura ma illa γur-sen s wacu izemren aγ-d sseknen d akken wid ittarun s snat tmeslayin qqaren-ten medden ugar n wid ittarun kan s teqbaylit, issefk asen aγ t-id inin akken ad nektil awal akken I wulem tikkelt id-iteddun.

Lḥasun, zemreγ ad dduγ akka u ad kkateγ di kra id-itefγen d adlis γur-neγ. Myal yiwen seg-sen dacu-tt tqaqact ar as afeγ. Maca, tidett, tagwnitt tusa-d akka imi kan azal n tkwemmict kan n idlisen I illan γur neγ. Dγa nezzi akw γur-sen amzun d izan γef…Maca illa usirem u am akken is inna umedyaz : ad tezzi tefsut. Imal aγ-ed ifru taluft.
Ma d tura, win igan kra ini ad yaγ adlis aqbayli u iskuṭef gma-s ad yeg am netta, ini ad isebγes deg imaruten nneγ akken ur ttruẓun ara, akken ad idiren u ad sidren tasekla nneγ.
Anda I tewweḍ ihi tsekla nneγ? Ur tewwiḍ sani n kra. Attan kan gar ibardan. Tettmenḍtar. Tettnadi ad taf iman-is, tettnadi γef I imani-is. Tettnadi γef tarwa-s, fell-aneγ.

M.A.U

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s