Askasi  

   Gradcap1

| | |

Tismin

Tismin atentin deg akwmani, di kra n wanda teddiḍ. Xas tikwal nessetḥa yis-sent, nutenti d timagantin (naturelles). Win ur teṭṭif tayri assa ad teṭṭef azekka, am aken is inna umedyaz alatini. Win ur nḥulfa yagi I tismin, du laqrar ad iccirew yis-sent kra n yiwen wass.

Tismin netḍent γar tayri u ulac tayri war tismin. Issefk akw-ya ad nenni d akken tismin d tawtilt n tayri seg ul, acku tayri seg ul tugi beṭṭu u tugi ula d tikti n beṭṭu. Akka I tella, win iḥemlen ur izmer ad ibḍu ayen iḥemmel d wayeḍ. Maca, ma tayri d annar n tismin, akw iramsuten (passions), akw ifrayen (sentiments) ibedden γef dnuc zemren ad tt-id slalen. Llant ula d tagmatt d tdukli iccuren d tismin. Ifrayen iyemmaten daγen ur ten tezgil ara. Tikwal, anamek I nettak I tismin d akasan, d aγucu, d ayen n dir. Maca tismin I γef ewwigh awal, d tidak n tayri, n laḥnana, n twernant (affection). Tismin-a tekkint deg ugnug n seɛɛu (instinct de possession), ayen riγ righ-t I yiman-iw kan. Tismin ccurent d tayri-imaniw.

Maca ayen is ittwawecment tismin s umata d tudgi n rwaḥ n wayen illan d ayla nneγ, ma illa wagi izga-d deg ubrid n ifrayen.
Llant kra n tismin izrren deg iṭṭellisen u fell-asent addud ur fessus ara. Akli yussem γef umassil ines.

U dagi ad nsami taywalit (animalité) u aql-aγ d uydi, d uqjun. Nettwali kra n iqwjan ttexbibiḍen si tismin. Tikwal, yifi-t ma yunef asen yiwen, ma iɛemmed asen, acku zemren, am imdanen, ad dreγlen si dxeḍ u γeẓẓen neγ ad ccen. Kra n iqwjan, am imdanen daγen, timti ar ḥulfun ttwaḥemlen ttekmumusen di teγmert, u ittbin-ed uγilif γef udmawen nsen, ttruẓẓunt wallen nsen u ula d ibedbi nsen sellaw. Maca akw iywalen (animaux) u γur amasil ttasmen u dagi ulac asurdu ulac ccek! Yerna waqil cfiγ γef yiwen umedya n tismin n iywalen n uctal deg yiwet n taγaḍt ur nezmir ad tteqqim deg umkan-is ma yella win islufan I weqcic s dat-s. Tiγeḍten ttwasnent s ccuq!
Nezmar ihi ad d-nenni d akken tismin atent-in di myal tama, deg umaḍal aywali neγ deg win n imdanen, tzeggwir I kra n tenḥecwart (émotion) tafrayant. Maca llant tismin d-ittlalan ala γer umdan : tismin war tafakult (sebba) neγ ur nemɛin ara, tid akken isen ggafen afud imi d asurdu kan I llant, d netta kan itent isenfufden. D tamacint igarzen nezzeh I usarẓeg n tudart. « Win yusmen, I inna Mass Mairet, ad isufri di tayri-s, di talwit-s u di tzengart-is (orgueil), deg ugnug n seɛɛu d uγmar (domination); u asufri yagi ad t-yerr ad ibγu ad issufri win I t-issufrin. »

Atan wayen isarfawen di tismin, d akken timsal akw iqnen γur-s ur teffeγent ara ar wayen ilhan u tikwal tettawweḍ ula γer tudart, γer temgarḍt. U anect-a ittawweḍ-d ula ma tismin ur telli γur sent tafakult, u dagi d tuzrra deg aṭṭan d tiselbi, d aqmac n wallen d ubarrez. Nwala yagi tismin ssedrewcent irgazen at tissas u tuza yasen tazmert d teγzint (laɛqel).

Alfred de Musset, di la Confession d’un enfant du siècle, isken-ed yir udmawen n tismin. Nwala deg-s amdan iffeγ usirem u idren yir ussan xas tayri ur tengiḥ, ur tγur. Yiwet n tmuγli nniḍen n tismin, I iǧǧan amdam ibat kan, d tin illan deg ungal n Ernest Feydeau, Fanny, ungal illan zik ittwasen aṭas u yuklalen ad yili ula tura. Deg udlis agi, anda ilaq ad nnadi γef tidett s daw teẓewwin n ufrayen, bu-tismin, amdakkwel n yiḍ n yiwet n tmeṭṭut izewǧen, idder ussan d uḍan d netta d iẓemmi deg iman-is imi tameddakkult-is γur-s argaz u yid-s I teggan. Wagi macci d amedya n tismin war tafakult. Maca Fanny, d tammeṭṭut yufan iman-is, d tameṭṭut izemren I yiman-is u ur isenguguy kra, terra yas s waṭas n teγzint I umaddakwel-is : « Yak tezriḍ belli zewǧaγ mi iyi tḥemleḍ. » Tismin, dagi, d ayen I issefk ad yelli? Anect-a d ayen I γef d-illa wawal aṭas. Imdanen ur zmiren ara ad ewwten deg win yusmen γef urgaz n temdakkwult-is; Maca tilawin, s umata, ttwalint temsalt akken nniḍen, s udem nniḍen. Snent ad bḍunt gar wayen illan fell-asent d atafer, d aγan (devoir) d tayri, u ahat akken ma llant, am Fanny m-teγzint, m-leɛqel, batent amek tezmer tayri ad tasem deg utafer. Anect-a ifka I tmeṭṭut, ittwalin irgazen nniḍen s nnig urgaz-is, amek ar a terr tikli agi macci d ayen n dir imi ul-is ur eddi ara d wigi I tettwali. D asentel n Manon Lescaut, ungal n wacḥal imelyan n ilmezyen, ur nessin tudart, dren s neyya, s tmelsa (innocence). Yerna, γef tismin, Fanny d Manon ur mgaradent ara; ur nezmir ad d-nenni anwa imi tefka tegnitt ad yasem, anwa I illan d amganu (normal).

Irasm (Érasme) inna-d d akken tismin, d aramsu nniḍen, d aṭṭan kan. Issefk a nessemgired, am akken iga M. Mairet, gar tismin, war tafakult u d tismin m-sebba xas tagi ur tṛessa ara akken I wulem. D tamenzut I d aṭṭan, I d tiselbi, d issiḍ, imi, am tiselbin akw nniḍen, tettnaγ deg ulac, deg ilem. Maca, tisnat d tawernant illan ur neffiγ I kra n tlisa izegren γef annar alsan.

Llan kra n irgazen, nek ad inniγ uḍnen tismin u ur skanayen ara neγ ur ttaken ara I tlawin nsen ula d tiqit n twernant neγ n tayri. Usmen din, qqimen din. U ur ttnadi ad tegzuḍ ayen, d aṭṭan. Tismin nsen tettefγ-ed s kra n tqedeccin tixnanasin u tikwal sseḍsayent, maca nutenti d tazwara n tiselbi, I tura neγ I uzekka. Ttwalin di kra n urgaz ar a yaẓen ar tlawin nsen, win ar asen tt-iksen, ar as tt-yawin. Sakin ttnaγen u, tikwal kkaten, tilawin nsen ula di berra. Ttnadin myal tiγmert, myal takwatt n ixamen nsen ma ulac kra n urgaz ifren. Nedllen, ttzemmimen ixxamen nsen γef tlawin u ula d akken ttwalin irgazen nniḍen anda tger tiṭ nsen, am Harpagon ittwalin imakwaren di myal tama.
Bu-tismin agi d bu-tqaqacin n warrac. Atan yiwen, iṭṭsen ar yidis n tmeṭṭut-is u iffeγ-it laman. Ma ewwit yiḍes, dacu ar d-iḍrun? Ittnaγ d yiḍes maca ur izmir ara, allen ad uγalent ad zzemment si nadam. Ma ar d-yakwi, ittnadi tameṭṭut-is, iḥtec deg-s, isfarfud I iḍaren-is. Ma semḍit, deg iḍ mi I tewwi tnafa, tekker u tuzel ar umeddakwul-is!
Atan wayeḍ iqnen tameṭṭut-is ar usu, u ula akagi, ur iggan ara war-aγilif. Iqqar : tilawin d tizarmatin!
Ahat d tidett tilawin ḥarcent, maca ma ar d-γlint γef irgazen am wigi, inni tfuk fell-asent tudart, fuken wussan ilhan.

Tamettut tecrah s kra n tismin n uragz-is. Maca anda llant tlisa; macci d ayen fessusen ma tili d …agarruj I γef qnent wallen.

Tigi akw ḍerrunt-ed ula I irgazen, imi ula tilawin snent I tismin tikli. Maca imi nutenti ulac γur-sent tazmert u imi errnan-tent irgazen, ttarrant-ed ttar deg ixxamen u ttarant tudar I urgaz d ilili. Llant tid iṭṭafaren irgazen nsent ula γer umahil u llant tid isen iseḍfaren wid ar aten iɛassen alma ttwaḥecmen, alama setḥan gar medden si tikli am ta.

Yiwet n tmeṭṭut tγil argaz-is iḥemmel tilawin timecṭaḥ, dγa tesselmed as I mmis akken ad iqqar : « baba d aγwezfan u iḥemmel tiwezlanin ! » Tgerrez tmeṭṭut, igerrez usegmi (ttrebga) am wa.

S imedyaten-a ineggura ihi, aql-aγ di tlisa n tiselbi. Maca tiselbi, ama s tismin ama s wayen nniḍen d asentel nniḍen. Ad d-zarbeγ kan I wawal s ya acku times n tayri yifit ma ur as ildi yiwen, ubujad am nek, tawwurt.
Ulac ar d-ssuksaγ, ar d-lemdaγ s yin. Maca, xas tikwal tismin d aṭṭan, tayri isent ismentagen ur telli d tin n tkarkas. Akka kan I d iramsuten n umdan. Akka kan I d amdan.

M.A.U

Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


Ulac win i d-yennan kra γef umagrad-a. Ilik(kem) d-amdan amenzu ara d-yinin kra fell-as.

Zdi-t deg Facebook
spacer
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s