Amezruy  
spacer
 

| | |

Umerri: Assaḍ Agawa

 

 

Amagrad-agi isenned ɣef udlis yura Tahar Useddiq ɣef Umerri. D wagi kan i d adlis i yufiɣ ɣef Umerri wanag kra imagraden ittwarun fell-as kkan-d akw seg udlis-agi n Useddiq. Awidu-kan imi id-iqqim udlis-agi acku Umerri yuklal ugar n yiwen udlis u yuklal diɣen ugar n ubdar deg awal imi t-id-nettader di tallit-a nneɣ. Ur t-nettu ara xas akka nhemmel-it.

D tidett urjjin ttun-t medden di tmurt n Iqbaylyen. Ewwin-t medden deg sefra, di tezlatin u izga ɣef yimi di kra n temnaḍin n tmurt. Maca anadi ɣef tudart d umennuɣ n Umerri atan d ilem ar ass-a n wussan. As-tenniḍ ulac ɣur-neɣ kra imusnawen umezruy d inmezrayen izemren ad nadin amek idder, amek innuɣ, amek ittwaḥbes, amek i yerwel si taẓult, amek innuɣ ttrad amḍlan wis-sin, amek i t-nɣan, ayen i t-iznez umeddakul-is, atg. Ladɣa tadyant-agi n uznaz d ubexxes ilaq ad as-nekker akken i wulem imi ula di tallit n Yugurten, Buxus ifka afus deg ugellid nneɣ amuqran almi d-yufa iman-is ittexnunus di Tallianum.
Ad iniɣ nestehza. Nestehza macci drus acku Umerri di tallit-a nneɣ i idder. Nɣan-t deg Iεezzuzen di tegrest n 1947. Imiren dɣa taɣmist tafransist (Écho d’Alger, Le Journal d’Alger) tura macci d kra fell-as xas akken ṭaqa n wayen tura d tiyita deg-s d useknu deg uzal-is. Yerna ahat ar ass-a n wussan ad ilin mazal dren wid i t-isnen s timad-is, wid i t-imlalen imi netta ikka-d akw i tmurt n Iqbaylien.


Tura imi ulac kra ittwarun γef Umerri s teqbaylit nniγ-as ahat d ayen ilhan, ma uriγ kra n wawalen fell-as xas d ayen kan, am akken i t-id nniγ iwessawen, id-ittwaksen deg udlis Umerri n Tahar Useddiq. Amagrad-agi ad ibḍu γef kuz (4) yeḥricen.

Aḥric amenzu


Temẓi-s

Illul Umerri di taddart At Jjimaε n temnaḍt n At Buaddu deg Iwaḍiyen. Ur ufiɣ ara anwa assegwass i deg illul maca imi deg udlis n Useddiq inna-d d akken ikcem ar laεeskar gar ussegwass n 1937  d 1939 imi yufad-t-id ttrad amaḍlan wis-sin d aserdas di tnezruft. Imiren ɣur-es 20 issegwassen, nezmer ad nenni ihi d akken illul-d gar ussegwass n 1917 d 1919.

Ass-mi illa d aqrur, itturar akw d tezyiwin-is di taddart uraren-nni n warrac n zik: tuqemca tufra, timqarqart, tiqqar, tebbib, atg. Yiwen wass, iṭṭef abrid iteddu s axxam, imlal-d ultma-s tettru, acebbub irwi war timeḥremt u isteqsa-tt: dacu i kem yuɣen? terra yas: d Aḥsen at I*... iyi-ewwten. Umerri xas d aqrur, xas akken meẓẓi u rqiq ɣef Aḥsen, ibarrez fell-as u ifka-yas tiyita s uqerruy isexnunes-it di tmurt. Limer ur as-tekkisen ara gar ifassen-is yelli atan ikkes-as ṛṛuḥ.

Tewweḍ ihi taluft ar tejmaεt, baba-s n Aḥsen iggul ar d-yerr ttar ittwaksen ɣef mmi-s. Baba-s Umerri diɣen iggul kif-kif imi inna yasen di tejmaεt ‘ihi ay tadart taluft tewweḍ ar tmegwḥal’. Maca imɣaren n taddart urzen-ten u rrant-ten-id s abrid dɣa teqqim kan akken taluft. D akud d tatut i tt-ifran.
Maca xas ur meqqwert ara taluft-a gar twaculin n Ḥmed d tin n Aḥsen, tejja-yas-d i Ḥmed terzeg deg imi. Ahat imiren i igza d akken taɣdemt d tayett u win ur nesεi tayett ad tt-yecc d taṣemmaḍt.

Baba-s Umerri d amɣid ixedmen tamurt am netta am medden di tallit-nni. Seg-mi id-illa umennuɣ-agi d Aḥsen, iteddu akw d baba-s ar llexla u ixeddem yid-s. Issassay-ed s axxam am argaz.


Amek iteddu kan iman-is

Xas akken ihi ṭaqa n wakud-is isεedday-it di tferka ar yidis n baba-s, mi yufa kan cwiṭ n wakud i yiman-is ad inser ar teẓgi ad iḥewwes neɣ ad icali. Ad yekk akw ibardan d wezzu, isafen d ixarban n taddart acku iḥemmel ad eqqim iman-is. Ittaf iman-is mi ara yelli iman-is kan deg umadaɣ. Itxemmim aṭas. Aṭas n wid t-iẓran afus ɣef lḥenk icexc deg ilem. Mi ara yilli ihi iman-is, allaɣ-is itezzi am tẓarbuḍt.
Win igan lmendad ɣef wamek illa di temẓi-s ad yaf ur imgarad ara ɣef wamek illa di temɣer. Izga di teẓgi u azday d waṭas n medden ur as essin tikli! Agwlaf ur as-yufi anamek!


Ittemɣur:

Idda ussegwass ɣef wayeḍ, imed aṭas Umerri. Tazmert am ulɣwem. Ccurent tuyat-is, nnernan ifassen d iɣalen-is, tebda-t-id tamart u taɣwect-is tuɣal tesharhur cwiṭ, zuret. Mi i t-iwala akken baba-s, inna yas yiwen wass mi itetten imensi:
- A mmi! Bɣiɣ ad iyi tsaεfeḍ ar ssuq n Buɣni.
Yemma-s diɣen teddem awal u tenna-s
- Yak a mmi tura kecc  mmeqwreḍ u ula d nek bɣiɣ a k-id walin medden yerna ilaq ad txedmeḍ axxam tura!
Umerri irra kan awal i baba-s:
- Ur illi ayen ara dduɣ yid-k ar ssuq! Ur ccukeɣ ara illa kra i zemraɣ a t-xedmaɣ din di temdint! Maca tura akken i k-ihwa a baba! Atan ihi ad dduɣ yid-k azekka.
- Atan ilha a mmi! Maca ur qqar ara ur yelli dacu ara texdmeḍ di temdint! Ilaq ad tessineḍ amek teddunt temsal di ssuq. Ad tlemdeḍ amek znuzun d wamek ttaɣen medden. Ad twaliḍ diɣen amek dren medden di temdint. Xarttum macci d yiwet i ɣef a t-fajj tiṭ-ik!

Azekka-nni di tafrara zrin ar ssuq n Buɣni. Dinna, ifka yas baba-s cwiṭ umesṛuf u msefhamen anda ara mlilen tameddit mi ara yefru ssuq. Umeri iddem abrid-is iteddu, ittemdeggar d imsewqen. Kan akka izga yas-d yiwen uterras anect-ilat deg ubrid u irra ad ittuεeddi fell-as. Maca Umerri ur asent-ittanef ara i tigi. Iwesseε ifka-yas tiyita ar ibeṛdi. Ixmemmi din di tmurt uterras-nni amcum. Dɣa Umerri inser irwel ad iffer. Kra  iḥedren din ssexcen ad feṛzen anwa-t akka uqcic-agi iṣṣemken aterras s yiwet n tyita? Yerna aterras-nni ittwasen di ssuq n Buɣni u ttagwaden-t medden. Di tallit-nni qqaren medden fella-s isεa lhiba. Di taddart-is ttargigin medden mi ara t-walin.

Syin ikcem Umerri ar lqahwa, iswa ttay. Iṭṭef abrid-is ar yiwet n tḥanutt yuɣed laḥlawat d tẓidanin i watmaten-is (ɣur-es yiwen gma-s d yiwet n ultma-s) u idda ittrajju baba-s. Tameddit, mi-id-uɣalen, ur t-id yuli wawal ɣef umennuɣ-a di ṛṛehba n ssuq. D baba-s, ar imesni, id-immuchen i at wexxam ayen iwala di ssuq. Ḥmed irra iman-is am akken ur ḍrint: ur iḥdir ur iwala. Icca am netta am at wexxam bu-zelluf, imi akka igan wansayen n tmurt: ass amenzu ara yekcem uqcic ar ssuq, nefqen-d at wexxam u ttaɣen-d aqerruy n uzgar. Am akken ttagan-as tameɣra i win yuɣalen d amuqwran, d argaz!
Ḥmed diɣen-netta issusem kan. Ibḍa tiẓidanin I watmaten-s akken ur sseqḍen ara, yuli ar taɛrict izzer di tnafa.
Mi d-irfed baba-s awal ɣef umcciqlel-nni di ssuq, Ḥmed ikukra awal ɣef temsalt-a acku yugad imahat iwalla-t-id baba-s. Akken ad ikkes ccek d usurdu isteqsa baba-s:
- Twallaḍ-t ihi uqcic-agi a baba?
- Ur tris tiṭ-iw fell-as. Maca nnan di ssuq akken tazmert-is am ulɣwem, tuyat hraw-it, netta d awezlan cwiṭ. Diɣen d umsibrik n wudem, ahat iceggeḍ-as yiṭij tagwlimt.

Tura imi aglam neɣ udem d-ifka bab n Umerri ɣef uqcic-a tezga-yas-d i Ḥmed am tcacit, wisen ahat baba-s iẓra d mmi-s i d lefḥl xas ur t-id-inni ara. Ma d at taddart ttawin akw aqcic-a deg awal war ma ḥsan d mmi-s n taddart nsen.


Timlilit d Muḥand Areẓqi n PPA

Idda akken cwiṭ n wakud, Ḥmed izga iman-is kan. Ur iteddu d yiwen, ur isḍuqqut awal d yiwen. Ayen ilaq-en kan ayen nniḍen akw d ashetref. Izga di teẓgi d waylaten nsen di taddart.
Ihi iεya cwiṭ deg iman-is dɣa yiwen yiḍ inna i imawlan-is d akken ad iruḥ ar tamdint ad inadi amahil as d-iskecmen cwiṭ usurdi. Imawlan-is ddan-as kan di lebɣi. Azekka-nni di tefrara, ezzi abernus ɣef tuyat-is,  icca-tt-id di Buɣni. Simi  issers iḍaren-is di temdint yuzel ar lqahwa ad issu ttay. Issexc akw di medden acku iḥsa d akken wid izedɣen di temdint mgaraden cwiṭ ɣef wid id-yusan seg udrar. Imesdurar di temdint ttkukrun ula d tili nsen. Maca di tilawt iḥsa kif-kif-iten akw.
Ites ihi ttay itmuqul di medden, dɣa immeslay i yiwen uqcic  iqqimen iman-is diɣen ar tama-s:
- Ak-selkaɣ lqahwa ay ameddakul? Aqcic-nni irra-yas-d awal:
- Ur ttagwiɣ ara ay ameddakul!
Dɣa mmeslayen akken cwiṭ anwa-k, ansi dd-kkiḍ, ansi d-usiḍ, almi d ewḍen ar taluft umahil. Inna yas Umerri aqli ara ttnadiɣ aɣrum-iw dagi. Aqcic-nni, Muḥand Areẓqi, irra yas: “ak awiɣ ad txedmeɣ ar xali di lkuca maca ɣur-ek dagi medden ssexdamen iẓawaliyen war ma fkan asen ayen id-ḥella tidi nsen. Illa zzur d lbaṭel”. Muḥand Areẓqi d aneɣmas n PPA (Akabar n Ugdud Azzayri n Messali Lḥajj) u tektiwin n tegrawla rrekemnt di tmelɣiɣt-is am ibawen di teccuyt.
Fɣen ihi si lqehwa, uɣen abrid ar lkuca n Dda Σacur. Deg ubrid, awal ɣef medden d iqqeddacen iṛumyen izga ɣef yimi n Muḥand Areẓqi. Immel-yas-d akw amek ttwasknan yergazen di Buγni, amek ttwaṛzan kra n wid d-yuli wawal γef war-tiγdemt d miḥyaf.

Ixdem akken ihi Umerri kra n wussan ar Dda Σacur di Buγni, ar xali-s n Muḥand Areẓqi, u yiwen wass ikker yurag ar Umecras ad icali cwiṭ. Lqahwa tamezwarut i iwala ikcem γur-es. Yufa din Muḥand Areẓqi isekkef ttay. Swan akken-nni yiwet n tγellayt, qeṣren cwiṭ. Muḥand Areẓqi imiren yuki d nnda mi tekkat u awal asertan izga deg imi-s. Ikkat di Lqayed d Ccambiṭ d wid akw itetten deg fus uṛumi d wid iεefsen aẓawali d ugellil. Xas akken, Umerri ur icekcem ara aγbwel i temsal-a, iγil d tiqwulhatin n wid izedγen di temdint. D tawat kan d wayen txeddem wanag win illuẓen ilha kan d uγrum-is. Yerna kra d-inna Muḥand Areẓqi inna-yas-t-id yagi di Buγni ass-mi mlalen tikkelt tamenzut. Umerri itett-it kan s wallen ittecmumux. Inna deg ul-is : aqcic-a yuγ-itent! Yerna am tfunast ittara di llifeẓ!

Iffeγ-d ihi si lqahwa-nni u imlal-d Ccambiṭ bu uεekkwaz γef umnar n tewwurt. Ccambiṭ, abernus azegzaw ittejgugul γef uzagur-is d ukras n unyir, ittwassen deg Umecras d yir sekka imi iḥeqqer medden u izga isrusuy d tirect kra n win ur nezmir ad yerr tiyita. Irna medden s tmerna n tfunast akken qqaren at zik. Ula d tineggura yagi akken ad issusem uqcic iccebwlen imawlan-is qqaren-as: "ssusem ad t-aya Ccambiṭ!" Dγa aqcic ad ikmumes di tesga ad irked. Yuγal ihi Ccambiṭ d aberaεruε neγ ugar: d amaεmuc!
Immeγ Ccambiṭ ihi iṣṣemek Umerri s uεekkwaz. Umerri inkaḥ amzun d aqjun ittewten, imzaraz. Ikker, izdi lqed-is u ifka yas tiyita ar tgeẓẓal d tayeḍ ar umayeg u Ccambiṭ icca-tt-id deg ubaluz ittnazaε. Itti iman-is am llufan. Ixnunes. Iγli wanza-s γef umnar!

Umerri irwel, yuzel u yuγal ar Buγni s tufra. D yiwen b-ukamyun i t-iselken imi γef tiṭ-is kra d-iḍran gar-as d CCambiṭ. Mi ewweḍ ar Buγni, xas akken izwar-it wawal n wayen d-iḍran deg Umecras yuzel ar lkuca ad iddem lqec-is. Ur inni awal i Dda Σacur xas akken wagi isla, iẓra ayen iḍran. Yerna bu-lkuca, udem ur as fkin ara, ur isetḥa ur iwwura: simi tefka tewwurt Umerri issaweḍ awal i yemsulṭa. Akka i d tagmatt n wid isuzuren udem!


Iffeγ si lkuca, iṭṭef rif-rif n ubrid almi d ijufar d Buγni. Tiṭ-is γef ubrid ukarrus ittmuqul ma illa win ara  t-yawin ar Tizi. Akken kan ihi atan iteddu-d yiwen ukamyun, izwer-as ar ubrid Umerri ittwehi-yas ad iḥbess s sin iffasen. Iḥbes ukamyun, msefhamen γef ssuma akken ad iddu yid-s ar Tizi u irkeb ar deffir.Umerri inna-yas nek d Saεid, Saεid Waεmer. Bab-ukamyun irra yas “ atan a Saεid ma illa win iγ-d iḥebsen kecc d axeddam-iw”. Akken dγa id-teḍra, ar tewwurt n Tizi Uzzu, ttwaḥebsen, Umerri d axeddam n bu-kamyun u isεedda taswiεt akken. Ula d netta s timad-is, mi-d fγen cwiṭ i Buγni, is-teqsa-t-id  yiwen seg ijjadarmiyen i wumi ssaweḍ Dda Σacur awal, ma iwala neγ essen Ḥmed Umerri. Umerri irra iman-is εit-εit.


D Saεid Waεmer di Tizi Wezzu

Di Tizi wezzu, imi mazal ttnadin fell-as yemsulṭa iṛumyen d iγallen nsen gar Iqbayliyen, ijja kan isem-nni n Saεid Waεmer akken ad ifer yis. Yufa-d amahil ar yiwen Uṛumi mi ssawalen Jean. Jean isedday di Tizi yiwet n taṛmist n uxnac u isexdem Umerri akken as tt-ittεasa. D amahil fessusen i umesdrar.
Umerri am zik-is kan. Ur sḍuqqut awal, ur isεi imeddukal. Ula d ucci d wid itefγen is-t-id-ittawin si berra. Ula d Arrumi-nni akeswaḥ isker-s aγwbel u isteqsa-t yiwen wass:
- A Ssaεid, carhaγ s uxeddim-ik. Xas macci aṭas i tettaxeḍ dagi γur-i maca s iγallen-ik d tidi-k i ten-id-ssasayeḍ. Maca tella yiwet ur iyi-t-kcim ara s aqerruy. Amek alami ur tettefγeḍ ur tettmeslayeḍ aṭas d yiwen ur tesεiḍ kra n imeddukal?
- Qqim kan a mass Jean, iweṣṣa-yi baba γef tikli d udukkel d medden. Inna-yi win ibγan ad yecc aγrum-is di talwit, ad iṭṭixer i medden d tkerkas nsen. Yerna nek d mmis n udrar u tkli teddun medden di temdint ur teffiγ fell-i.
- Baba-k d amusnaw. Atan ihi imi d yagi kan am akken ur ḍrint!
Ihi Jean ayen wallant wallen-is d ayen illan. Acku "Saεid Waεmer" macci kan iweṣṣat baba-s, tweṣṣat ula d tudart d wayen iwala yagi. Ur as-tefki ara tegwnitt ad iffeγ. Yugad ad t-kkarcen u ad t-hawṣen ar taẓult.

Nneflen kra n wussan γef wiyaḍ, izri kra n wakud d Ḥmed illa di teglimt n "Ssaεid Waεmer". Ixxeddem u ilha kan d yiman-ines. Irked kan iffer.
Yiwen wass ibed γef umnar n lluzin isla i yisem-is sanwi is-d-issawlen: wa! Ḥmed! Waaa! Ḥmmed Umerri!. Ifrawes anwa i t-isnen s yisem-is n tidett. Iγil sanwi i t-id iεeqlen. Irfed allen-is iwala Mḥend, εemmi-s. Iwehha yas yusa-d γur-es u iḥka yas akw ayen illan. Σemmi-s agi ewwi-yas-d akw issalen n uxxam nsen d wid n taddart. Inna-yas-d yiwen yiwen amek llan at taddart u issaweḍ-as-d diγen awal d akken sawlen-as-d γer lεesker. D ijjadarmiyen is-ewwin lekwaγed s axxam. Inna-yas d akken ilaq ad iruḥ Umerri ar ijjadarmiyen akken ad t-awin ar "Maison-Carrée", Lḥerrac n wass-a.
Azekka-nni ifka yas taḥawact issurdiyen Umerri i εemmi-s iweṣṣat a tt-ifek i baba-s yerna ad as yenni "aqli-yin ussan-a s axxam". Isseda-yas awal akken ur iqqar i medden taluft n Saεid Waεmer is-d-iḥka iḍelli-nni akken ur  skaren ara aγwbel deg uxxam yerna ur ilaq ara ad tettawin medden d awal s yir iles.

* ur d-inni ara Useddiq anta i d tawacult n I...

.../..


Asabter yellan deffir wa | Asabter n zdat


winn n'da - Tinin-is...
MAU - Tinin-is...
lmumen - Tinin-is...
Amjaḥ - Tinin-is...
Mmiiiiiiiεεεeeewwwwwwwwwwww!......... - Tinin-is...
hsen nat-jimaɛ - Tinin-is...
MAU - Tinin-is...

Zdi-t deg Facebook
Copyright 2006 imyura.net
Just how well will this year�s Air Jordan gamma blue 11s retro do give that it�s a colorway we�ve never seen before? We can�t exactly imagine an Air Jordan XI sitting on shelves for too terribly long, but we have a feeling they won�t fly off shelves as quick as previous years� �Concord� and �Bred� releases. The sneakers will land a bit earlier than we�re used to seeing them-December 21st is the due date. Stay with us after the break for extra images on the �Gamma Blue� Jordan 11 gamma blue 11s and watch for them soon at shops like Nohble.Gamma Blue 11s}Jordan 11 Gamma Blue}Jordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan gamma blue 11jordan 11 gamma blueJordan 11 Gamma BlueJordan 11 Gamma BlueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan 11 Gamma BlueGamma 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11 gamma blueGamma Blue 11sJordan Gamma Blue 11Gamma 11sJordan Retro 11Jordan Retro 11 gamma blueJordan Gamma Blue 11Gamma Blue 11sJordan Retro 11Gamma 11sGamma Blue 11sJordan 11 Gamma Bluegamma blue 11sgamma blue 11gamma blue 11s for saleJordan 11 ChristmasJordan 11 ChristmasGamma Blue 11sJordan Retro 11Retro 11 2013Retro 11 Gamma BlueJordan Retro 11Jordan 11 2013Jordan Retro 11Gamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sjordan retro 11jordan 11 gamma bluejordan 11gamma blue 11sGamma Blue 11s For SaleGamma Blue 11sGamma Blue 11sGamma Blue 11s